W książce zamieszczono 24 protokoły z przesłuchań byłych jeńców Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa przeprowadzonych przed polskimi sądami polowymi w Wielkiej Brytanii w okresie od kwietnia do czerwca 1943 r. oraz 23 grudnia 1945 r. na Środkowym Wschodzie. W publikacji zawarto także protokoły zeznań dwóch innych świadków w sprawie zbrodni katyńskiej (Iwana Kriwoziercewa i Kazimierza Skarżyńskiego) złożonych w maju i wrześniu 1946 r. Opublikowana dokumentacja ma istotną wartość źródłową dla wielu badań genezy mordu dokonanego przez funkcjonariuszy NKWD.

 

Jerzy Platajs, Zbrodnia katyńska. Zeznania świadków przed polskimi sądami wojskowymi (1943–1946), Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2016, ss. 443, ISBN 978-83-63029-75-3.