Zasady etyki wydawniczej

Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w swojej działalności stosuje zasady etyki wydawniczej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. Przyjęte zasady odpowiadają wytycznym Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

1. Wydawnictwo MIIWŚ czuwa nad przyjętymi zasadami etyki wydawniczej i zapobiega nieuczciwym praktykom wydawniczym.

 

2. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Kolegium Redakcyjne, rozpatrując zgłaszaną propozycję pod kątem profilu Wydawnictwa, poruszanej tematyki, oryginalności i adekwatności publikacji w kontekście celów misyjnych MIIWŚ.

 

3. Wydawnictwo MIIWŚ publikuje książki naukowe, popularnonaukowe, albumy i czasopisma, których tematyka jest związana z zagadnieniami z okresu II wojny światowej oraz z obszarami działalności muzealnej.

 

4. Wydawnictwo zapewnia profesjonalny i rzetelny proces wydawniczy: procedurę recenzencką, redakcję tekstów, korekty tekstów i – w wypadku zaistnienia takiej potrzeby – tłumaczenia.

 

5. Wydawnictwo nie ujawnia informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac ani na temat autorów. Osobami upoważnionymi do posiadania takiej wiedzy są osoby zaangażowane w proces wydawniczy.

 

6. Wydawnictwo stosuje zasady fair play, zgodnie z którymi rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów nie wpływają na ocenę tekstów. Są one oceniane wyłącznie pod względem merytorycznym.

 

7. Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i publikacji fałszywych danych. 

 

8. Wydawnictwo podejmuje działania zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeciwdziałając zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”.

 

9. Wydawnictwo ma prawo wycofać pracę z publikacji, jeśli stwierdzi – na różnym etapie procesu wydawniczego – że złożona praca nosi znamiona plagiatu lub narusza zasady etyki wydawniczej.

Zasady dotyczące autorów 

1. Autor zgłaszający pracę do Wydawnictwa MIIWŚ zobowiązuje się przestrzegać zasad etyki wydawniczej.

 

2. Autor wyraża zgodę na wdrożenie procedury wydawniczej stosowanej przez Wydawnictwo MIIWŚ.

 

3. Złożony tekst musi być wynikiem oryginalnej pracy autora. Wszelkie nawiązania do prac innych twórców powinny być oznaczone w przypisach i bibliografii.

 

4. Autor zobowiązuje się do przestrzegania zasad etyki wydawniczej oraz do zachowania standardów rzetelności naukowej. 

 

5. Autor zobowiązuje się do współpracy z redaktorem prowadzącym i redaktorem językowym w ramach podejmowanych działań edycyjnych i redakcyjnych.

 

6. Autor pracy odpowiada za pozyskanie praw trzecich do materiałów, które zostaną zamieszczone w publikacji, np. ilustracje, dokumenty, tabele itd.

 

7. Autor zobowiązuje się do współpracy z Wydawnictwem w ramach procesu recenzenckiego. Obowiązkiem autora jest zastosowanie się do uwag recenzenckich i przygotowanie pisemnej odpowiedzi na tekst recenzji.

 

8. W przypadku monografii zbiorowej redaktor merytoryczny odpowiada za jakość tekstów innych autorów. Decyduje również o włączeniu lub wyłączeniu poszczególnych materiałów z publikacji.

 

9. Redaktor merytoryczny odpowiada za zapewnienie rzetelności naukowej pracy zbiorowej.

 

10. Redaktor merytoryczny monografii zbiorowej nadzoruje prace pozostałych autorów w zakresie wprowadzenia poprawek recenzenckich, napisania odpowiedzi na recenzję, wykonania korekty autorskiej i innych prac redakcyjnych, zleconych przez Wydawcę.

 

11. Redaktor merytoryczny pracy zbiorowej upewnia się, że poszczególni autorzy akceptują kształt publikacji po naniesieniu stosownych poprawek redakcyjnych i merytorycznych.