Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

„Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” powstało w 2018 r. jako rocznik naukowy skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką związaną z największym konfliktem w dziejach ludzkości. Pierwszy numer periodyku ukazał się w 2019 r., czyli w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Główny celem czasopisma jest stworzenie platformy dla naukowców, która umożliwia im publikację wyników badań dotyczących genezy, przebiegu i konsekwencji II wojny światowej. Strony „Wojny i Pamięci” zostały oddane także muzealnikom oraz innym osobom zainteresowanym zagadnieniami związanymi z gromadzeniem i ochroną zabytków, zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych dotyczących historii tego globalnego konfliktu.

WOJNA I PAMIĘĆ. CZASOPISMO MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

Główny celem czasopisma było i jest stworzenie pewnej platformy dla naukowców, która umożliwia im publikację wyników badań dotyczących genezy, przebiegu i konsekwencji II wojny światowej. Powstaniu pisma przyświeca także chęć wykreowania przestrzeni do dyskusji nad pamięcią o tym konflikcie. Strony „Wojny i Pamięci”, jako czasopisma wydawanego przez instytucję muzealną, zostały ponadto oddane muzealnikom, a także innym osobom zainteresowanym tematyką związaną z gromadzeniem i ochroną zabytków, zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych dotyczących historii ostatniego globalnego konfliktu.

 

Łamy naszego periodyku są otwarte zarówno dla tekstów o charakterze rozpraw i artykułów, jak również dla edycji źródeł, relacji świadków, recenzji oraz sprawozdań z konferencji. Przyjmujemy teksy napisane w języku polskim oraz językach kongresowych.

 

Serdecznie zapraszamy do publikowania na stronach „Wojny i Pamięci”. Zainteresowanych autorów prosimy o kontakt mailowy pod adresem: redakcjawip@muzeum1939.pl

 

Czasopismo „Wojna i Pamięć”, zgodnie z załącznikiem do Komunikatu Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych, znajduje się na liście periodyków punktowanych. Za publikację na łamach pisma przyznawanych jest 20 punktów.


Zgodnie z powyższym komunikatem numerowi piątemu (2023 r.) „Wojny i Pamięci” przysługuje punktacja zawarta w wykazie czasopism ogłoszonym w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r.  – 140 punktów.


Począwszy od 2023 r. artykuły "Wojny i Pamięci" publikowane są na zasadach otwartego dostępu.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki.