Przejdź do treści

NA JEDNYM FRONCIE

Na jednym froncie

Czechosłowacko-polskie stosunki wojskowe 1939-1945.

Jiří Friedl

Jiří Friedl – pracownik naukowy Instytutu Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej (oddział w Brnie) oraz wykładowca na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Zajmuje się głównie dziejami Polski w XX w., w tym szczególnie zagadnieniem stosunków polsko-czeskich i polsko-czechosłowackich oraz polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu, czemu poświęcił szereg artykułów opublikowanych w Czechach i w Polsce.

Autor tej książki podjął się trudnego zadania przedstawienia stosunków między armiami czechosłowacką i polską w latach II wojny światowej. Czytelnik dowiaduje się z niej wiele o rozmaitych dziedzinach współpracy obu armii, zarówno w szkoleniu wojskowym, na frontach, w działalności wywiadu, jak i w życiu codziennym. Ukazanie wielu aspektów relacji polsko-czechosłowackich podczas wojny pozwala zrozumieć rozmaite niekonsekwencje widoczne w działaniach czeskich, polskich i słowackich. Podkreślić należy, iż autor zachowuje godną uznania rzeczowość wykładu i z powodzeniem unika szukania winnych po jednej tylko stronie.

prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski

Dystrybucją książki zajmuje się Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR z Warszawy. Można ją nabyć m. in. za pośrednictwem jego księgarni internetowej.

Opis bibliograficzny: Jiri Friedl, Na jednym froncie. Czechosłowacko-polskie stosunki wojskowe 1939-1945, Gdańsk-Warszawa 2011, ss. 451, ISBN 978-83-7383-519-1