Książka wydana przez MIIWŚ to wyczerpująca monografia poświęcona niemieckiemu politykowi. Poza szczegółowym przedstawieniem życiorysu Hansa Adolfa von Moltkego dotyka ważnych zagadnień historyczno-politycznych. Jak czytamy we wstępie, „Polska stanowiła ważny przedmiot niemieckiej polityki zagranicznej: najpierw jako główny adresat żądań rewizjonistycznych, następnie – dla narodowych socjalistów – jako pożądany «młodszy partner» i wreszcie wróg, którego należało pokonać przed przystąpieniem do podboju Europy Wschodniej”. Zadaniem Moltkego była realizacja tych planów.

 

Okazuje się jednak, że Moltke, w opozycji do większości czołowych niemieckich polityków związanych z partią nazistowską, nie uległ bezgranicznie i bezrefleksyjnie zbrodniczej ideologii; był za to postacią niejednoznaczną. Choć niewątpliwie przyczynił się do umocnienia pozycji III Rzeszy, był przeciwnikiem rasizmu i Holocaustu. To tylko wybrane aspekty, które mogą zachęcać do lektury tej biografii.

 

Na zasadniczą część książki składa się pięć rozdziałów, które prezentują w układzie chronologicznym życie i działalność byłego ambasadora III Rzeszy. Całość poprzedzono wprowadzeniem oraz opatrzono aneksem źródłowym, wykazami skrótów, źródeł i literatury oraz indeksami nazwisk i nazw geograficznych. Jak podkreśla w recenzji prof. Stanisław Żerko, jest to „praca znakomicie udokumentowana, oparta na starannej i rozległej kwerendzie archiwalnej, a także na zbiorach rodzinnych von Moltków i relacjach potomków bohatera książki”.