Materiał poprzedza opracowanie historyczne, w którym przybliżono najważniejsze okoliczności wiążące się z represyjnym charakterem fal deportacyjnych oraz opisano dramatyczne warunki, w jakich przebiegały. Książka zawiera także ciekawy materiał ilustracyjny: mapy, rysunki i zdjęcia. Jej treść wzbogacono o relacje świadków zebrane w ostatnich latach przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

Dla historyków opracowanie źródłowe o sowieckich deportacjach do Kazachstanu w latach 1936–1941 może stanowić ważny przyczynek do pogłębiania badań nad losem obywateli polskich w Związku Sowieckim. Dla czytelników niezajmujących się tą tematyką zawodowo opracowanie może być książką uwrażliwiającą na dramat tysięcy polskich rodzin poddanych nieludzkiej sowieckiej machinie represji.

 

Deportacje Polaków i obywateli polskich do Kazachstanu w latach 1936–1941. Dokumenty ze zbiorów Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu, wstęp i oprac. Dmitriy Panto, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2019, ss. 248, ISBN 978-83-65957-14-6.