Przejdź do treści

REGULAMIN NAGRODY IM. PPŁK. JANA KOWALEWSKIEGO

Nagroda im. ppłk. Jana KowalewskiegoNagroda im. ppłk. Jana Kowalewskiego, zwana dalej „Nagrodą”, jest coroczną, międzynarodową i interdyscyplinarną nagrodą, przyznawaną w drodze konkursu, osobom reprezentującym różne dziedziny wiedzy oraz zawody, które wykorzystując potęgę własnego umysłu, zdobytą wiedzę i umiejętności, działają dla dobra ogółu. Osobom, które pokonując własne bariery i ograniczenia, pomagają innym, są dla nich wzorem, angażują się w sprawy społeczne, życie gospodarcze, naukowe i kulturalne.

§ 1
ORGANIZATORZY
Organizatorami konkursu „Nagroda im. ppłk. Jana Kowalewskiego” są Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Bartoszewskiego 1, zwane dalej „Muzeum” oraz Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12, zwana dalej „PG”.

§ 2
NAGRODA
1. Nagroda jest przyznawana od 2019 roku.
2. Nagroda ma formę statuetki i dyplomu oraz nagrody pieniężnej w wysokości 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych. Niezależnie od przyznanej Nagrody Kapituła może przyznać dodatkowe wyróżnienia.
3. Nagroda może być przyznana tej samej osobie wyłącznie jeden raz.
4. Nagrodę przyznaje Kapituła pełniąca role jury Konkursu.
5. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat.
6. Fundatorem Nagrody jest Muzeum.
7. Muzeum może przyznać status współfundatora Nagrody.

§ 3
Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:
I. „Polska dla świata” – Nagroda przyznawana polskim reprezentantom różnych dziedzin wiedzy, za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej, kulturalnej i badawczej, zasług dla obronności kraju, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju, zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata, przekraczają granice Ojczyzny, umacniają dumę narodową, kształtują pozytywny wizerunek Polski na świecie bądź zacieśniają więzi z innymi narodami. Nagroda jest przyznawana w dwóch podkategoriach
wiekowych:
a. do 35 roku życia,
b. powyżej 35 roku życia .
II. „Świat dla Polski” – Nagroda przyznawana obcokrajowcom, których działania,
osiągnięcia i twórczość przynoszą pożytek Polsce i polskiemu narodowi. Nagroda jest przyznawana w dwóch podkategoriach wiekowych:
a. do 35 roku życia,
b. powyżej 35 roku życia,

§ 4
TRYB WYŁANIANIA KANDYDATÓW DO NAGRODY

1. Kandydatów zgłasza Kapituła, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, instytucje kultury oraz wojsko.
2. Do Nagrody można zgłaszać jedynie żyjących kandydatów.
3. Zgłoszenie kandydata do Nagrody następuje poprzez przesłanie do siedziby Muzeum w terminie zakreślonym w harmonogramie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia kandydata. Zgłoszenie musi wyraźnie określać istotę i osiągnięcia zgłaszanego do Nagrody. Zgłoszenie może zawierać dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia związane z rekomendowanym osiągnięciem, które uzna za istotne. Formularz zgłoszenia kandydata wraz z harmonogramem i wzorem oświadczenia o udostępnieniu danych osobowych przez zgłaszającego i kandydata będą dostępne na stronie www.muzeum1939.pl
4. Zgłoszenie kandydata do Nagrody może być wycofane na prośbę zgłaszającego.
5. Kapituła w obecności co najmniej połowy składu, w drodze głosowania, większością głosów, wyłania spośród kandydatów laureatów Nagrody w poszczególnych kategoriach. Dopuszcza się formułę głosowania drogą elektroniczną. W przypadku takiej samej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Kapituły.
6. Kapituła może nie wyłonić laureata Nagrody w danej kategorii, gdyby żaden ze zgłoszonych kandydatów, nie spełniał wymogów formalnych bądź merytorycznych przyznania Nagrody w danej kategorii.
7. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie w jakim został on ustanowiony.
9. Administratorem danych osobowych (w myśl RODO*) członków kapituły jak i kandydatów do nagrody będzie Muzeum. Muzeum zobowiązuje się do zapewnienia i zastosowania odpowiednich środków organizacyjnych oraz technicznych w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
10. Osoby ubiegające się o nagrodę i osoby dokonujące zgłoszenia kandydatów zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia udostępnienia swoich danych    osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony zgodnie z §4.

§5
KAPITUŁA

1. Nagrodę przyznaje Kapituła w składzie 11 członków, pod przewodnictwem prof. dr hab. Inż. Jacka Namieśnika oraz dr Karola Nawrockiego.
2. Członków Kapituły powołują i odwołują Organizatorzy.
3. Kadencja Kapituły trwa 5 lat.
4. Skład Kapituły określa załącznik nr 1 do Regulaminu. Na wniosek Kapituły Organizatorzy mogą wyznaczyć ekspertów lub recenzentów w celu uzyskania potwierdzenia jakości, oryginalności i znaczenia osiągnięć kandydatów zakwalifikowanych do konkursu. Przedmiotem oceny
recenzentów nie jest całokształt dorobku kandydata, ale wyłącznie znaczenie zgłoszonego do
Nagrody, precyzyjnie zdefiniowanego osiągnięcia.
5. Kapituła obraduje na posiedzenia zwoływanych przez przewodniczącego Kapituły.
6. Członkowie Kapituły, w razie braku możliwości osobistego uczestnictwa w posiedzeniach, mogą uczestniczyć w nich przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.
7. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania w tajemnicy przebiegu posiedzeń oraz wyników wyboru laureatów Nagrody do czasu ich publicznego ogłoszenia.
8. Członkostwo w Kapitule ustaje wskutek upływu kadencji, odwołania, rezygnacji lub śmierci członka.
9. Obsługę techniczną posiedzeń Kapituły zapewnia Biuro Konkursu, które powołuje Dyrektor Muzeum.
10. Zadaniem Biura Konkursu jest organizacja prac Kapituły, w tym w szczególności weryfikacja nadesłanych zgłoszeń i przedstawienie ich Kapitule, koordynacja kontaktu Kapituły z kandydatami zgłoszonymi do Nagrody.
11. Wszelkich informacji dotyczących Nagrody udziela Biuro Konkursu funkcjonujące przy
Muzeum, e-mail: NagrodaKowalewskiego@muzeum1939.pl

Powrót