Przejdź do treści

Oświadczenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

13/04/2018 - 15:54

Oświadczenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

W związku z treścią prezentowanej przez media wypowiedzi p. Agnieszki Owczarczak, wiceprzewodniczącej Rady Miasta Gdańska, odnośnie przewidywanej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Pomnika Historii „Pole Bitwy na Westerplatte” Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oświadcza, co następuje:

22 grudnia 2017 r. Muzeum II Wojny Światowej złożyło wniosek o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Westerplatte – Twierdza Wisłoujście, zmierzający do dokonania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego umożliwiających wdrożenie procesu rewitalizacji i rewaloryzacji Półwyspu Westerplatte. 

W odpowiedzi z dnia 12 lutego 2018 r. zastępca prezydenta Miasta Gdańska, Wiesław Bielawski, poinformował, że rozpatrzenie złożonego przez Muzeum II Wojny Światowej wniosku zostało zawieszone do czasu uchwalenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz podjęcia rozstrzygnięć dotyczących obsługi komunikacyjnej planowanego tzw. Portu Centralnego, a także obsługi komunikacyjnej i parkingowej terenu „Pola Bitwy”, mających wpłynąć na ustalenia i granice nowego planu.

Ponadto w odpowiedzi wiceprezydent Bielawski wskazał na konieczność wykonania przedprojektowych analiz funkcjonalno-przestrzennych i własnościowych terenu objętego wnioskiem wraz z otoczeniem, oraz opracowania koncepcji drogowej i parkingowej. Zobowiązał się także do zawiadomienia Muzeum jako wnioskodawcy o przeprowadzeniu wyżej wymienionych ustaleń odrębnym pismem.

Do dnia dzisiejszego Muzeum II Wojny Światowej nie zostało powiadomione o jakichkolwiek zapadłych w tej materii decyzjach lub ustaleniach.

Jednocześnie z publikacji prasowych powstałych w następstwie dzisiejszej konferencji prasowej prezydenta Gdańska dowiadujemy się o zamiarze rychłego dokonania zmian zapisów planu zagospodarowania przestrzennego rzekomo niezbędnych dla dokonania na Półwyspie Westerplatte inwestycji przygotowujących obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
W ocenie Muzeum zawieszenie rozpatrzenia wniosku złożonego przez MIIWŚ pod pretekstem konieczności dokonania dodatkowych ustaleń, przy jednoczesnej gotowości do przeprowadzenia analogicznych zmian przez władze miasta bez konieczności ich dokonania, stanowi próbę storpedowania toczącego się już procesu rewitalizacji i rewaloryzacji Pola Bitwy na Westerplatte prowadzonego przez Muzeum II Wojny Światowej.

Bardzo zaskakujące jest to gwałtowne „przebudzenie” władz miasta, które przez poprzednie ćwierćwiecze nie wykazywały szczególnej troski o Westerplatte, całkowicie ignorując jego pierwszoplanowe znaczenie dla historii Polski XX wieku. Nagłe zainteresowanie urzędników prezydenta Adamowicza obszarem, nad którego rewitalizacją Muzeum II Wojny Światowej pracuje od wielu miesięcy, dysponując fachową kadrą, kilkunastoma tysiącami eksponatów, spójną koncepcją wystawienniczą i finansowym zabezpieczeniem realizacji tych planów, nie może być oceniane inaczej niż jako próba  wykorzystania świętego dla Polaków miejsca dla doraźnych celów politycznych. 

Trudno też odebrać aktualnie prezentowane stanowisko władz miasta inaczej niż jako próbę kreowania się przez prezydenta Adamowicza na troskliwego gospodarza miejsca, które nie tylko zaniedbywał przez wszystkie poprzednie lata, ale także skutecznie utrudniał działania, jakie względem Westerplatte podejmowało zgodnie ze swoją misją Muzeum II Wojny Światowej.

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku
dr Karol Nawrocki