Przejdź do treści

O Nagrodzie im. ppłk. Jana Kowalewskiego

Nagroda im. ppłk. Jana KowalewskiegoZasadniczym celem nadania Nagrody im. ppłk. Jana Kowalewskiego, jest wyróżnienie osób z kraju i zagranicy w myśl hasła „Rozum przed siłą”. Mają to być reprezentanci różnych dziedzin wiedzy oraz zawodów, którzy wykorzystując potęgę własnego umysłu, zdobytą wiedzę i umiejętności, działają dla dobra ogółu. Projekt ten będzie efektem partnerskiej pracy Muzeum II Wojny Światowej  w Gdańsku oraz Politechniki Gdańskiej.

Nagroda ma mieć charakter cykliczny i być nadawana corocznie. Wręczenie nagród pierwszej edycji odbędzie się  28 września 2019 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, podczas uroczystej gali. Nagroda ma mieć formę nagrody pieniężnej w wysokości 10 000 zł, dyplomu oraz statuetki.

Założenia projektu przewidują przyznawanie Nagrody czterem osobom w dwóch kategoriach: „Polska dla Świata” oraz „Świat dla Polski”. Kategorie podzielone są na dwie podkategorie wiekowe (powyżej oraz poniżej 35 roku życia). Uprawnienia do zgłaszania kandydatów będą posiadali: członkowie Kapituły Konkursowej, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, instytucje kultury oraz Wojsko Polskie.

W przypadku kategorii „Polska dla Świata”, skierowana jest ona do osób z kraju, za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej, badawczej i kulturalnej, a także za zasługi dla obronności kraju. Osób, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju, zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata, przekraczają granice Ojczyzny, umacniają dumę narodową, kształtują pozytywny wizerunek Polski na świecie bądź zacieśniają więzi z innymi narodami.

Nagroda w kategorii „Świat dla Polski”, skierowana jest do obcokrajowców, których wybitne i innowacyjne działania, osiągnięcia i twórczość przynoszą pożytek Polsce i polskiemu narodowi.

Powrót