Informacja o konkursie

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłasza dwuetapowy, ograniczony, realizacyjny konkurs na opracowanie architektoniczno-budowlanej koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

 

Misją placówki jest upowszechnianie wiedzy o bohaterskiej obronie Westerplatte we wrześniu 1939 r. oraz ochrona, utrzymanie i rewaloryzacja zespołu obiektów architektury militarnej znajdujących się na półwyspie.

 

Teren, którego dotyczy konkurs, ma szczególne znaczenie dla historii oraz pamięci zbiorowej narodu polskiego, będąc miejscem i symbolem rozpoczęcia II wojny światowej – największego konfliktu zbrojnego XX w.

 

Zakres pracy konkursowej – Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku:

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty prawne, które spełniają wymagania określone w Regulaminie.

 

Muzeum określa maksymalny łączny koszt realizacji robót budowlanych na podstawie założeń zwycięskiej pracy konkursowej na kwotę nieprzekraczającą 176 845 000 zł netto.