Przejdź do treści

Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w swojej działalności stosuje zasady etyki wydawniczej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. Przyjęte przez Wydawnictwo zasady odpowiadają wytycznym Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics – https://publicationethics.org/).

Zasady dotyczące etyki wydawniczej MIIWŚ1. Wydawnictwo MIIWŚ czuwa nad przyjętymi zasadami etyki wydawniczej i zapobiega nieuczciwym praktykom wydawniczym.

 

2. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Kolegium Redakcyjne, rozpatrując zgłaszaną propozycję pod kątem profilu Wydawnictwa, poruszanej tematyki, oryginalności i adekwatności publikacji w kontekście celów misyjnych MIIWŚ.

 

3. Wydawnictwo MIIWŚ publikuje książki naukowe, popularnonaukowe, albumy i czasopisma, których tematyka jest związana z zagadnieniami z okresu II wojny światowej oraz z obszarami działalności muzealnej.

 

4. Wydawnictwo zapewnia profesjonalny i rzetelny proces wydawniczy: procedurę recenzencką, redakcję tekstów, korekty tekstów i – w wypadku zaistnienia takiej potrzeby – tłumaczenia.

 

5. Wydawnictwo nie ujawnia informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac ani na temat autorów. Osobami upoważnionymi do posiadania takiej wiedzy są osoby zaangażowane w proces wydawniczy.

 

6. Wydawnictwo stosuje zasady fair play, zgodnie z którymi rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów nie wpływają na ocenę tekstów. Są one oceniane wyłącznie pod względem merytorycznym.

 

7. Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i publikacji fałszywych danych. 

 

8. Wydawnictwo podejmuje działania zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeciwdziałając zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”.

 

9. Wydawnictwo ma prawo wycofać pracę z publikacji, jeśli stwierdzi – na różnym etapie procesu wydawniczego – że złożona praca nosi znamiona plagiatu lub narusza zasady etyki wydawniczej.