Regulamin zwiedzania Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Dzisiaj otwarte  10:00-18:00

REGULAMIN ZWIEDZANIA

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. „Regulamin zwiedzania Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady zwiedzania Muzeum II Wojny Światowej z siedzibą w Gdańsku, mieszczącego się przy pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk (zwanego dalej „Muzeum”) oraz Wystawy Głównej, Wystawy dla Dzieci i Wystaw Czasowych (zwanych dalej „Wystawami Muzeum”). 
 2. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia  dla zwiedzających w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Muzeum, Wystaw Muzeum oraz kas muzealnych dostępne są na stronie internetowej www.muzeum1939.pl, w kasach Muzeum i w punkcie informacyjnym Muzeum.
 5. Wejście na Wystawy Muzeum możliwe jest najpóźniej na godzinę przed ich zamknięciem.
 6. W dni, w których Muzeum organizuje wydarzenia programowe odbywające się po godzinach otwarcia kas Muzeum, kasy czynne są minimum 30 minut przed rozpoczęciem takiego wydarzenia. 
 7. Liczba zwiedzających przebywających jednocześnie na Wystawach Muzeum jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Z uwagi na to wejście zwiedzających na poszczególne Wystawy może być czasowo wstrzymane.
 8. Wtorek jest dniem nieodpłatnego zwiedzania Wystaw Muzeum. Wejście na Wystawy możliwe jest wyłącznie z bezpłatnym biletem za 0 zł wydawanym wyłącznie w kasach Muzeum w dniu zwiedzania. Jedna osoba otrzymuje jeden bilet. 
 9. Wystawa Główna rekomendowana jest dla zwiedzających powyżej 12 roku życia. Na wystawę   można wejść z dzieckiem w każdym wieku, jednak decyzję o wejściu młodszych zwiedzających   podejmują opiekunowie na własną odpowiedzialność.
 10. Minimalny orientacyjny czas zwiedzania Wystawy Głównej to 3 godziny. Zbyt mała ilość czasu przeznaczona przez zwiedzającego na zwiedzanie Wystaw nie stanowi podstawy do reklamacji. 
 11. Z Wystaw Muzeum należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

§ 2 Sprzedaż biletów

 1. Zwiedzanie Wystaw Muzeum, seanse kinowe oraz udział w wybranych wydarzeniach oferowanych w ramach oferty programowej Muzeum są odpłatne.
 2. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej www.muzeum1939.pl, w punkcie informacyjnym Muzeum oraz w kasach Muzeum.
 3. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje również wydarzenia bezpłatne. Informacje  o tych wydarzeniach są dostępne na stronie internetowej www.muzeum1939.pl.
 4. Zakup biletów wstępu na Wystawy Muzeum, seanse kinowe oraz wydarzenia jest możliwy pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 5. Do sprzedaży udostępnione są dwie osobne pule biletów: internetowa, do nabycia w sklepie internetowym www.bilety.muzeum1939.pl oraz pula do nabycia w kasach Muzeum.
 6. Sprzedaż biletów na seanse filmowe określa „Regulamin organizacyjny kina »Muzeum«  w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”.
 7. Szczegółowe zasady sprzedaży internetowej biletów wstępu na Wystawy Muzeum oraz sprzedaży biletów na seanse kinowe i wydarzenia określa „Regulamin zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej”. 
 8. W przypadku organizowanych przez Muzeum akcji promocyjnych dopuszcza się możliwość ograniczenia zakupu biletów w promocyjnych cenach tylko do kas biletowych. Nie ma możliwości zamiany biletów na bilety w promocyjnej cenie w przypadku wcześniejszego zakupu biletów w regularnych cenach.  
 9. Kasa biletowa przyjmuje płatność w złotówkach, akceptuje karty płatnicze VISA i MasterCard oraz płatność z użyciem kodu BLIK.
 10. Bilety zakupione przez stronę internetową należy opłacić zgodnie z dostępnymi formami płatności elektronicznych. Brak opłacenia biletów powoduje ich automatyczne anulowanie.
 11. Bilety zakupione w kasie należy zeskanować w punkcie kontrolnym przy wejściu na Wystawę, seans kinowy lub wydarzenie, na które zostały zakupione.
 12. Bilet zakupiony online należy wydrukować lub zapisać na umożliwiającym wyświetlenie pliku urządzeniu mobilnym i zeskanować w punkcie kontrolnym przy wejściu na Wystawę, seans kinowy lub wydarzenie, na które zostały zakupione.
 13. Wejście na Wystawy następuje w dniu oraz przedziale godzinowym, na który został zakupiony bilet, z tolerancją do 15 minut.
 14. Osoba nabywająca bilet może zostać poproszona o podanie kodu pocztowego, lub w przypadku zwiedzających z zagranicy – kraju pochodzenia, które to informacje zbierane są wyłącznie  w celach statystycznych.
 15. Sprzedaż biletów może być czasowo wstrzymana ze względu na podyktowane względami bezpieczeństwa ograniczenia liczby zwiedzających znajdujących się jednocześnie na Wystawach.
 16. Zwiedzanie indywidualne rekomenduje się przy użyciu audioprzewodnika.
 17. Audioprzewodniki można wypożyczyć w przeznaczonym do tego punkcie na terenie muzeum.
 18. Wypożyczenie audioprzewodnika jest usługą płatną zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 19. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji  i podmiotów gospodarczych, które dokonały zakupu biletów wstępu na Wystawy, seanse kinowe lub wydarzenia w systemie on-line lub dokonały opłaty w kasach biletowych.

 

§ 3 Zakup biletów dla grup zorganizowanych

 1. Grupy zorganizowane mogą zakupić bilety w kasach biletowych, poprzez stronę internetową www.bilety.muzeum1939.pl lub na podstawie faktury proforma (po wcześniejszej rezerwacji pod adresem rezerwacje@muzeum1939.pl).
 2. Na każde 10 biletów jednego rodzaju (normalny lub ulgowy) zakupionych dla grupy zorganizowanej  przysługuje 1 bilet bezpłatny. 
 3. Grupa zorganizowana nie ma obowiązku zwiedzania wystawy z przewodnikiem.

 

§ 4 Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem

 1. Do oprowadzania zwiedzających po Wystawach Muzeum uprawnieni są wyłącznie przewodnicy, którzy podpisali z Muzeum umowę o współpracy.
 2. Muzeum nie prowadzi usług przewodnickich i nie pośredniczy w kontakcie z przewodnikami uprawnionymi do oprowadzania po Wystawach Muzeum.
 3. Szczegółowe zasady realizacji obsługi przewodnickiej zwiedzających wystawy Muzeum zawiera „Regulamin współpracy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z Przewodnikami i obsługi przewodnickiej Zwiedzających”.
 4. Lista przewodników uprawnionych do oprowadzania po Wystawach Muzeum znajduje się na stronie internetowej www.muzeum1939.pl. 
 5. Grupy zorganizowane powyżej 15 osób, które zwiedzają Wystawy z przewodnikiem, są zobligowane do używania tzw. tourguidów (systemu grupowego zwiedzania). Tourguidy można wypożyczyć w punkcie audio na terenie muzeum. Wypożyczenie tourguidów jest usługą płatną zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Ze względów organizacyjnych rekomendujemy, aby grupa pod opieką jednego przewodnika     liczyła nie więcej niż 30 osób.

 

§ 5 Rezerwacja biletów

 1. Rezerwacja biletów dla grup zorganizowanych jest możliwa poprzez kontakt mailowy rezerwacje@muzeum1939.pl.
 2. Rezerwację należy opłacić w terminie do 3 dni przed datą zwiedzania. Brak opłacenia rezerwacji  w terminie powoduje jej automatyczne anulowanie.
 3. Opłacenie rezerwacji jest możliwe tylko poprzez system płatności elektronicznych. Nie ma możliwości opłacenia rezerwacji w kasach biletowych. 

 

§ 6 Zwroty

 1. Bilety można zwracać w terminie nie późniejszym niż 3 dni  przed zaplanowanym  terminem zwiedzania (licząc łącznie z dniem zwiedzania). Nie jest możliwy zwrot biletów nabytych później niż na 3 dni przed zaplanowanym terminem zwiedzania.
 2. Bilety na seanse kinowe nie podlegają zwrotom, za wyjątkiem sytuacji takich jak: odwołanie seansu oraz wprowadzenie istotnych zmian w programie lub w terminie odbycia się seansu.
 3. Bilety na wydarzenia można zwracać w terminie nie późniejszym niż 3 dni (licząc łącznie z dniem wydarzenia) przed wydarzeniem, na jakie zostały zakupione, chyba że istnieją dla nich osobne regulaminy i postanowienia.
 4. Warunkiem otrzymania zwrotu jest posiadanie dokumentu zakupu biletu otrzymanego w procesie realizacji zamówienia z numerem transakcji oraz podanie danych do przelewu tj. imię i nazwisko wraz z numerem rachunku bankowego. 
 5. Zwrotu biletu zakupionego online można dokonać w formie pisemnej przesyłając niezbędne dane, pocztą elektroniczną na adres zwroty@muzeum1939.pl.
 6. Bilety zakupione w kasach, można zwracać tylko w kasach, z zachowaniem terminu zwrotów  i wybranego przy zakupie sposobu płatności (karta płatnicza, gotówka) . 
 7. Dokonanie zwrotu jest możliwe jedynie w przypadku, gdy ma on status biletu niewykorzystanego.
 8. Zakupione bilety nie podlegają wymianie na bilety w innej cenie. W uzasadnionych wypadkach losowych możliwa jest zmiana terminu zwiedzania. Prośbę o zmianę terminu należy zgłosić    mailowo na adres info@muzeum1939.pl nie później niż przed rozpoczęciem ważności biletu    (dzień i godzina rozpoczęcia przedziału godzinowego).
 9. Bilet uszkodzony (nieczytelny dla urządzeń skanujących) nie podlega zwrotowi.

 

§ 7 Zasady przebywania zwiedzających w Muzeum

 1. Teren Muzeum jest chroniony i monitorowany.
 2. Każda osoba zwiedzająca Muzeum zobowiązana jest stosować się do zasad bezpieczeństwa określonych Regulaminem oraz poleceń personelu.
 3. W budynku Muzeum zabrania się:
  1. wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla zwiedzających i uczestników organizowanych w Muzeum wydarzeń,
  2. śmiecenia,
  3. dotykania eksponatów,
  4. jedzenia i picia, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
  5. wnoszenia i spożywania wyrobów alkoholowych i środków odurzających, 
  6. palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,
  7. biegania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych,
  8. głośnego zachowania, zakłócania spokoju innych zwiedzających, stwarzania sytuacji zagrożenia,
  9. wnoszenia na teren Wystaw toreb i plecaków,
  10. wprowadzania do budynku Muzeum rowerów, hulajnóg, deskorolek i innych podobnych urządzeń jeżdżących 
  11. wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki  i zabezpieczenia,
  12. rzucania wszelkimi przedmiotami
  13. fotografowania i filmowania wnętrz Wystaw z użyciem dodatkowego źródła światła oraz używania bez zezwolenia statywu lub innego urządzenia stabilizującego,
  14. fotografowania i filmowania systemów bezpieczeństwa Muzeum,
  15. wnoszenia na teren Muzeum broni palnej, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia,
  16. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo,
  17. samowolnego dokonywania przemieszczeń elementów wyposażenia Muzeum,
  18. niszczenia elementów wyposażenia Muzeum,
  19. prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznej,
  20. propagowania faszystowskich lub innych totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych.
 4. Przed wejściem do budynku Muzeum i na teren Wystaw pracownicy ochrony Muzeum mają prawo skontrolować wnoszony na teren bagaż.
 5. Przebywając na terenie Muzeum i Wystaw należy zachowywać się z należytą powagą  i szacunkiem.
 6. Zwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru miejsca.
 7. Na teren Muzeum i Wystaw nie zostaną wpuszczone osoby:
  1. wnoszące przedmioty czy materiały niebezpieczne;
  2. będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychoaktywnych
  3. których strój jest nieodpowiedni dla powagi Muzeum.
 8. O niebezpiecznym charakterze przedmiotów wnoszonych na teren budynku Muzeum i Wystaw Muzeum decydują każdorazowo pracownicy ochrony Muzeum. Pracownik ochrony Muzeum może zabronić wniesienia na teren budynku Muzeum i Wystaw Muzeum przedmiotów, jeżeli uzna je za niebezpieczne lub stanowiące przeszkodę lub utrudnienie dla innych zwiedzających.
 9. Pracownik ochrony Muzeum może odmówić wstępu do Muzeum osobie w niestosownym stroju. 
 10. Pracownik ochrony Muzeum na podstawie uprawnień wynikających z  ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ma prawo do interwencji, odmowy wstępu oraz wyproszenia  z budynku Muzeum i Wystaw Muzeum osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa Muzeum oraz zachowują się w sposób naruszający powagę miejsca. 
 11. Plecaki, torby, walizki, parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni, szafkach samoobsługowych lub koszach do przechowywania. Zabrania się pozostawiania bagażu na terenie Muzeum bez nadzoru. Pozostawienie bagażu na terenie Muzeum bez nadzoru może skutkować jego usunięciem przez właściwe służby i obciążeniem właściciela kosztami takiej operacji. Zasady funkcjonowania szatni określa „Regulamin korzystania z szatni w budynku Muzeum II Wojny Światowej”. 
 12. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 13. Rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 14. Grupy szkolne  mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką nauczyciela/opiekuna.
 15. Nauczyciel/ opiekun grupy szkolnej jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które pozostają pod jego opieką. 
 16. Przewodnik odpowiada za zachowanie osób, które są przez niego oprowadzane, szczególnie  w kwestii przestrzegania przez nie Regulaminu.
 17. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu zwiedzających do określonej części Muzeum lub Wystaw Muzeum. Informacja o ograniczonym dostępie zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu.
 18. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia ze zwiedzania części ekspozycji.  Wyłączenie części ekspozycji ze zwiedzania nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za zakupiony bilet.

 

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

 1. administratorem danych osobowych jest Muzeum II Wojny Światowej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Pl. W. Bartoszewskiego 1,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@muzeum1939.pl,
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa,
 6. użytkownicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.13 RODO,
 7. użytkownicy posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Zakup biletu do Muzeum jest jednoznaczny z akcepcją Regulaminu zwiedzania.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.muzeum1939.pl, w kasach biletowych Muzeum i punkcie informacyjnym Muzeum.
 3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do nakazu wyjścia zwiedzającego z terenu Muzeum. W przypadku grup zorganizowanych nieprzestrzeganie Regulaminu przez co najmniej jednego z członków grupy skutkuje nakazem wyjścia z terenu Muzeum całej grupy.
 4. Osobom indywidualnym oraz grupom, które zostały objęte nakazem wyjścia z terenu Muzeum wskutek nieprzestrzegania Regulaminu nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów. 
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. 
 6. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w punkcie informacyjnym Muzeum lub pocztą elektroniczną na adres info@muzeum1939.pl.

 

§ 10 Zmiany w przepisach obowiązujących, wejście w życie

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin zwiedzania Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.