Przejdź do treści

PRZYZNANIE MEDALI STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI ANDRZEJOWI PAPIERZOWI I RADOSŁAWOWI GRUKOWI Z INICJATYWY DR. KAROLA NAWROCKIEGO

05/03/2021 - 13:50
PRZYZNANIE MEDALI STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI ANDRZEJOWI PAPIERZOWI I RADOSŁAWOWI GRUKOWI Z INICJATYWY DR. KAROLA NAWROCKIEGO

Dziś z inicjatywy dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr. Karola Nawrockiego, na wniosek Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, Andrzej Papierz oraz Radosław Gruk zostali odznaczeni Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Andrzej Papierz oraz Radosław Gruk otrzymali odznaczenie z rąk Wojewody Pomorskiego, w obecności dr. Karola Nawrockiego. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości to polskie państwowe odznaczenie cywilne ustanowione jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu.

Inicjatorem przyznania odznaczeń był dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki,  podkreślający aktywne zaangażowanie Andrzeja Papierza oraz Radosława Gruka w realizację wyjątkowego międzynarodowego projektu wystawienniczego „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”, będącego owocem współpracy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Ekspozycja przygotowana z okazji osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej, stanowiła opowieść o polskim doświadczeniu II wojny światowej, szczególną wagę przywiązując do ukazania tragizmu wojny i starań polskiego żołnierza o odzyskanie niepodległej ojczyzny. Jej celem było przybliżenie zagranicznym widzom postaw polskich obywateli wobec przytłaczającej siły agresorów, a następnie okupantów.  Projekt został zaprezentowany w 66 krajach. Swoim zasięgiem objął większość państw europejskich oraz m.in. Stany Zjednoczone, Australię, Japonię, Peru, Nową Zelandię czy RPA. Wystawa była prezentowana w 151 miejscach na całym świecie: uniwersytetach, muzeach, bibliotekach, a także na placach miast oraz w innych miejscach użyteczności publicznej m.in.: w Waszyngtonie, Brasílii, Meksyku, Edynburgu, Wiedniu, Bangkoku czy Canberze. Dzięki współpracy Muzeum z Ministerstwem Spraw Zagranicznych teksty wystawy zostały przetłumaczone na 35 języków, a miliony ludzi na sześciu kontynentach mogły, często po raz pierwszy, zapoznać się z polskim doświadczeniem II wojny światowej. Inicjatorem projektu był pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej dr Karol Nawrocki. Projekt został wsparty przez Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina, koordynowany z ramienia Muzeum przez Bartłomieja Garbę, a z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Łukasza Lutostańskiego.  Koordynatorami prac nad projektem z ramienia placówek zagranicznych były: Ambasady, Konsulaty lub Stałe Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej, które wybrały do prezentacji ekspozycji interesujące i znane w przestrzeni publicznej miejsca.

Projekt wystawienniczy „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”, jest jednym z wielu przykładów owocnej współpracy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jak i działaniem instytucji w przestrzeni międzynarodowej. W ciągu kilku lat działalności Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku nawiązało długofalową współpracę z kilkudziesięcioma instytucjami, archiwami oraz muzeami na całym świecie. W czerwcu 2018 r. odbyło się spotkanie Dyrektorów Instytutów Polskich oraz przedstawicieli  Ambasad i Konsulatów Generalnych Rzeczypospolitej Polskiej na świecie z Dyrekcją Muzeum, podczas którego rozmawiano na temat perspektyw współpracy. W listopadzie tego samego roku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku gościło szefów oraz przedstawicieli misji dyplomatycznych. Jednym z wielu przykładów dobrej współpracy Muzeum z Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest  także obecnie realizowany wspólnie z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Kairze projekt wystawienniczy. Dzięki tej współpracy wystawa główna Muzeum Wojskowości w El-Alamein zostanie uzupełniona o wątki związane z udziałem polskich żołnierzy w walkach w Afryce Północnej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że przedsięwzięcie to ma innowacyjny wymiar w budowaniu pamięci o polskich żołnierzach poza granicami kraju. Wszystkie wyżej wymienione projekty nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie oraz doskonale przebiegająca współpraca pomiędzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku a Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych.


Międzynarodowy projekt wystawienniczy „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”


Andrzej Papierz - absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów działał w podziemiu Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów, organizował kolportaż wydawnictw podziemnych oraz jawną sprzedaż wydawnictw niezależnych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 90. pracował jako dziennikarz m.in. w Tygodniku Solidarność, Polskim Radiu, Telewizji Polsat oraz Telewizji Polskiej. Był również korespondentem zagranicznym w Rosji i na Kaukazie. W swojej karierze zawodowej sprawował funkcję Zastępcy, a następnie dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu. W latach 2001-2006 pełnił urząd dyrektora Instytutu Polskiego w Sofii, natomiast po powrocie do kraju został mianowany dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 2007-2018 pełnił służbę dyplomatyczną na stanowisku ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Bułgarii, następnie w Kabulu oraz konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty i w Stambule. 3 kwietnia 2018 r. powołany został na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a następnie objął urząd dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej. W trakcie swojej wieloletniej pracy w szeregach polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej przyczynił się do upowszechnienia polskiej narracji historycznej, biorąc udział w licznych patriotycznych projektach, które inicjował, wspierał oraz realizował w celu upamiętnienia prawdy historycznej i promocji Polski na arenie międzynarodowej. Za swoją działalność odznaczony został m.in. Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medalami: „Za zasługi dla obronności kraju”, Gwiazda Afganistanu, „Pro Patria” oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej aktywnie wspierał międzynarodowy projekt wystawienniczy „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”,  od samego początku, czyli od momentu pojawienia się idei upamiętnienia w ten sposób 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, aż do finalnej realizacji, łącznie zaprezentowanej w ponad 150 miejscach na świecie.

Radosław Gruk - absolwent politologii i prawa administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę zawodową w służbie publicznej rozpoczął w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2000 r. został specjalistą w Urzędzie do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, odpowiadając za program powrotu Polaków do historycznej Ojczyzny. W latach 2003-2019 pełnił służbę dyplomatyczną jako wicekonsul w Sankt Petersburgu, konsul w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Podgoricy, następnie kierował Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty. W czerwcu 2020 r. pozytywnie zaopiniowany przez Sejmową Komisję Spraw Zagranicznych na ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Uzbekistanie. Zaangażowany w działania służące nawiązaniu współpracy naukowej między Instytutem Pamięci Narodowej a Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu, jak również w działania na rzecz identyfikacji polskich pochówków na terytorium Kazachstanu i opieki nad cmentarzami wojennymi żołnierzy Armii Generała Andersa. Konsekwentnie i od wielu lat działający na rzecz zachowania pamięci o ogromie ofiar i szkód poniesionych przez Naród Polski w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, czego przykładem jest m.in. wystawa „Armia Generała Andersa-Szlak Nadziei" prezentowana w Centralnym Państwowym Muzeum Republiki Kazachstanu. Wyróżniony m.in. Medalem „Za Zasługi dla Polaków w Kazachstanie”, Medalem „Pro Patria” i Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Aktywnie przyczynił się do powstania publikacji „Deportacje Polaków i obywateli polskich do Kazachstanu w latach 1936–1941. Dokumenty ze zbiorów Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W książce zaprezentowano w większości nieznane dotąd w Polsce dokumenty dotyczące sowieckich deportacji do Kazachstanu. Silnie zaangażowany w przygotowany z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej międzynarodowy projekt wystawienniczy „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej", będący owocem współpracy pomiędzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku a Ministerstwem Spraw Zagranicznych.