Postępy w Budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Zachęcamy do śledzenia postępów w budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

1. Przebudowa cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte.

W październiku 2022 r. zakończono rozpoczęte w maju 2022 r. prace budowlane w zakresie Cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte wraz z uczytelnieniem reliktów Wartowni nr 5 i Willi Oficerskiej. Uzyskano zgodę Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie Cmentarza.

 

2. Modernizacja budynku byłej „Elektrowni” wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 3/5, 68 i 25/2.

Trwają rozpoczęte we wrześniu 2022 r. prace budowlane obejmujące:


•    modernizację budynku byłej „Elektrowni” z dostosowaniem wnętrza do celów wystawienniczych;
•    budowę ogrodzenia działki nr 3/5 (odgrodzenie od terenów będących w gestii jednostek wojskowych i Straży Granicznej);
•    przebudowę podziemnej infrastruktury sieciowej;
•    budowę monitoringu (CCTV) na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa Cmentarza i uczytelnionych reliktów Wartowni nr 5 i Willi Oficerskiej;
•    budowę modułowych obiektów kontenerowych o funkcji biurowej i magazynowej, mających pełnić czasowo funkcję obsługi Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte (do czasu wybudowania pawilonu wystawienniczego).

 

3. Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję projektową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału II Wojny Światowej w Gdańsku.

Prowadzone są ostatnie prace przygotowawcze do ogłoszenia ww. konkursu.


Opracowano pełną dokumentację konkursową, to jest regulamin konkursu wraz z załącznikami, w tym między innymi z funkcjonalno-użytkowym zakresem opracowania – dokumentem stanowiącym szczegółowe wytyczne techniczne dla uczestników konkursu i wymagania inwestora (Muzeum) odnośnie przyszłej dokumentacji projektowej.
Muzeum planuje ogłoszenie dwuetapowego konkursu, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Celem konkursu jest zawarcie z jego zwycięzcą w wyniku negocjacji z wolnej ręki umowy na wykonanie pełnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału II Wojny Światowej w Gdańsku.
Dokumentacja projektowa sporządzana przez przyszłego zwycięzcę konkursu będzie obejmowała poniższy zakres:


a.    Projekt muzeum plenerowego:
• rewaloryzacja całego, dostępnego obszaru Pola Bitwy na Westerplatte;
• odtworzenie wybranych historycznych budowli (Budynek Zawiadowcy Stacji, Magazyny Amunicyjne nr 1, 8, 9, 10-12, obwałowania II linii Magazynów Amunicyjnych);
• uczytelnienie pozostałych reliktów historycznych budowli, w tym m.in.: Magazyny Amunicyjne nr 2, 3 i 4, Stare Koszary, Kasyno Podoficerskie, Budynek Administracyjny, Magazyn Benzyny, Czerwony Mur (fragment);
• rewaloryzacja i remonty konserwatorskie ocalałych historycznych budowli: Nowych Koszar, Wartowni nr 3, Placówki „Fort”, falochronu, a także obiektów militarnych powstałych po wojnie, również wpisanych do rejestru zabytków – schronu i wieży Baterii Artylerii Stałej (BAS);
• odtworzenie historycznych ciągów komunikacyjnych;
• remont i modernizacja Pomnika Obrońców Wybrzeża.


b.    Projekt pawilonu wystawienniczego – obiektu mieszczącego przestrzeń ekspozycyjną, zlokalizowanego w zachodniej części półwyspu (ok. 7 500 m2 powierzchni użytkowej, w tym 3 000 m2 powierzchni wystawy stałej).

 

4. Parking wraz z budynkiem obsługi ruchu turystycznego.

Trwają prace nad dokumentacją projektową w zakresie budowy parkingu wraz z budynkiem obsługi ruchu turystycznego na Westerplatte.
Obecnie Muzeum jest w trakcie uzyskiwania uzgodnień administracyjnych i sporządzania projektu budowlanego.


W ramach tego zadania, planowana jest przebudowa istniejącego tzw. „parkingu plażowego” w celu zoptymalizowania ilości miejsc parkingowych, a także jego gruntowna modernizacja, w tym wymiana nawierzchni wraz ze wszystkimi warstwami konstrukcyjnymi. W zakres tego zadania wejdzie także wykonanie budynku obsługi ruchu turystycznego, zlokalizowanego na terenie parkingu. Potrzeba wybudowania budynku obsługi ruchu turystycznego wynika z konieczności przeniesienia parkingu z wnętrza Pola Bitwy na Westerplatte poza jego granice. Wybudowanie tego obiektu na terenie parkingu w znaczący sposób usprawni obsługę ruchu turystycznego i zapewni dostęp do podstawowych wygód turystycznych, takich jak na przykład zakup biletów, dostęp do informacji, możliwość skorzystania z toalet i z usług gastronomicznych.
Przedmiotowy parking wraz z budynkiem obsługi ruchu turystycznego będzie stanowił integralną część Oddziału Muzeum. Funkcjonowanie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 bez tego parkingu nie byłoby możliwe z uwagi na brak miejsc parkingowych dla osób odwiedzających.

 

 

 

 

The Latest Articles Of Westerplatte
learn more