Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte.

Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte

22.01.2024r. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło jednoetapowy realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji projektowej wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem merytorycznym, tematycznym, scenograficznym, wizualnym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji projektowej Wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte.
 
Wystawa ma opowiadać o walkach na Westerplatte oraz przedstawiać szerszy kontekst wojny obronnej 1939 r. Plenerowy charakter całego założenia pozwoli na stworzenie ekspozycji w obrębie historycznej przestrzeni, w tym w uczytelnionych reliktach dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Na wystawach zostaną ulokowane najciekawsze, z ponad 60 tys. odnalezionych artefaktów, odnalezionych podczas wciąż trwających badań archeologicznych.
 
Realizacja wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 umożliwi skuteczne uczytelnienie terenu historycznego pola bitwy oraz lepsze zrozumienie wydarzeń z pierwszych dni września 1939 r. Przede wszystkim jednak pozwoli na przedstawienie pierwszej kompleksowej opowieść o losach Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w Wolnym Mieście Gdańsku.
 
W trakcie oceny prac Sąd Konkursowy będzie zwracał uwagę na następujące kryteria:
 
a)    oryginalność, kreatywność i walory artystyczne, w tym estetyka zaproponowanych rozwiązań wystawienniczych;
b)    zgodność z wytycznymi zawartymi w „Założeniach do scenariusza wystawy oraz wytycznych ekspozycyjnych Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” – załącznik nr 6 A do Regulaminu;
c)    jakość techniczna proponowanych rozwiązań, w kontekście ekspozycji, powinna korelować z wielowymiarową wartością dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazem architektonicznym półwyspu Westerplatte. Ponadto wszystkie zaproponowane elementy powinny harmonijnie współgrać z koncepcją architektoniczną Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, tworząc z nią spójną całość;​​​​​​​
d)    maksymalny łączny koszt wykonania wystawy realizowanej na podstawie pracy konkursowej, z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału II pkt. 3 Regulaminu.
 
Dla najlepszych prac, wybranych przez Sąd Konkursowy, zostały przewidziane nagrody pieniężne w łącznej kwocie 95.000,00 zł brutto (I Nagroda – 50.000,00 zł brutto, II Nagroda – 30.000,00 zł brutto i III Nagroda – 15.000,00 zł brutto).
 
Podstawową misją Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest ochrona, utrzymanie i rewitalizacja zespołu obiektów architektury militarnej na terenie Westerplatte. O autentyzm pola bitwy oraz podtrzymywanie pamięci o postawie polskiego społeczeństwa w czasie II wojny światowej dbamy poprzez pielęgnację miejsca, w którym rozpoczął się najtragiczniejszy konflikt w dziejach.
 
Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program wieloletni pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”