Przejdź do treści

Kategorie Nagrody ppłk. Jana Kowalewskiego

Nagroda im. ppłk. Jana KowalewskiegoPrzyjmujemy zgłoszenia do dwóch kategorii 

Polska dla świata - dla osób z kraju, których osiągnięcia przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy badawcze, wnosząc wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszej Ojczyzny, kształtując pozytywny jej wizerunek, umacniając dumę narodową poprzez podejmowanie najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata,

oraz 

Świat dla Polski - dla osób z zagranicy, których różnego rodzaju innowacyjne działania, osiągnięcia i twórczość, przynoszą pożytek Polsce i polskiemu narodowi.

Aby dać szansę zarówno doświadczonym badaczom, pasjonatom, naukowcom czy działaczom, jak również osobom młodym, ambitnym, dotychczas szerzej nierozpoznawalnym, w każdej z kategorii przewidujemy przyznanie dwóch nagród:

do 35 roku życia i powyżej 35 roku życia.

Wyboru laureatów dokona międzynarodowe grono Kapituły Konkursowej, złożone z przedstawicieli świata nauki, historyków, badaczy i publicystów, a także krewnego patrona Nagrody. W jej skład wchodzą: prof. dr hab. Inż. Jacek Namieśnik (Rektor Politechniki Gdańskiej), dr Karol Nawrocki (Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku), prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (Przewodniczący Rady Muzeum przy MIIWŚ), prof. Jerzy Grzywacz (Prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członek Rady Muzeum), Hugo Kowalewski-Ferreira (wnuk ppłk. Jana Kowalewskiego), prof. Stanisław Radwański (Artysta rzeźbiarz, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w latach 1990-1996), prof. dr hab. Tomasz Szubrycht (Kontradmirał, Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni), prof. Stanisław Filipek (Chemik, Japonista), Piotr Gursztyn (Redaktor, Dyrektor ds. komunikacji Telewizji Polskiej), Thierry Hubscher (Dyrektor Memorial de Verdun), prof. dr hab. Oleksandr Lysenko (Kierownik Działu Historii Drugiej Wojny Światowej w Ukraińskiej Akademii Nauk).

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem załączników należy dostarczyć do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk) z dopiskiem Nagroda Kowalewskiego lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: NagrodaKowalewskiego@muzeum1939.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2019 r., przy czym za obowiązującą uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Muzeum.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.

Powrót