Przejdź do treści

1940 – WOJNA ZAPOMNIANA?

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 1940 – WOJNA ZAPOMNIANA?

Termin konferencji: 3 – 5 czerwca 2020 r.

Miejsce: Gdańsk, Muzeum II Wojny Światowej

Termin składania propozycji referatów: 15 marca 2020 r.

Zapoczątkowana we wrześniu 1939 r. wojna europejska, w roku 1940 rozwinęła się w całej swojej grozie. Z jednej strony to pierwszy rok okupacji ziem polskich przez III Rzeszę i Związek Sowiecki, z drugiej zaś to dalsza ekspansja terytorialna obu tych totalitarnych państw -  działania wojenne toczą się już wówczas na wielu frontach, ogarniając kolejne obszary Europy, Azji i Afryki. Związani zmową z sierpnia 1939 r. Hitler i Stalin w pełni korzystają z zawartej wówczas przyjaźni, a ich łupem padają kolejne państwa i narody na Zachodzie i Wschodzie, na Północy i Południu. Obaj totalitarni agresorzy rozwijają politykę terroru wobec podbitych narodów, realizując własne cele polityczne i ideologiczne.

Warto jednak zadać pytanie, które znalazło się w temacie konferencji – czy wojna 1940 r. nie ulega zapomnieniu czy nie jest spychana w cień, szczególnie wobec wydarzeń roku następnego i globalizacji konfliktu wojennego? To pytanie, postawione w sposób bardzo ogólny, ma zachęcić do dyskusji.

Proponowany zakres zagadnień konferencyjnych:

  • działania militarne w 1940 r. udział Polaków w wydarzeniach 1940 roku /wojennych, dyplomatycznych, i in./
  • nowy status okupowanych terytoriów
  • kolaboracja z okupantami
  • okupacja i jej brutalizacja /masowe mordy i prześladowania/
  • dyplomacja wojenna
  • wojenna gospodarka
  • życie codzienne w czasie wojny
  • deportacje i migracje ludności
  • początki i rozwój ruchu oporu w Europie (liderzy oporu, zasięg działania)

Językiem konferencji jest język polski i angielski (Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne). Przewidziano druk materiałów pokonferencyjnych.

Zapraszamy osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu do składania propozycji tematu, wraz z krótkim streszczeniem (maks. 150 słów), 5 słów kluczowych i notką biograficzną o Autorze, zwierającą informację o afiliacji, dane kontaktowe (e-mail; telefon) oraz krótką charakterystykę prowadzonych badań naukowych.

WSPARCIE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW POLSKIEGO POCHODZENIA

Decyzją Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dr Karola Nawrockiego przewidziano finansowe wsparcie dla TRZECH młodych naukowców polskiego pochodzenia z zagranicy.

Organizator Konferencji zaprasza młodych naukowców polskiego pochodzenia spoza Polski (będących w trakcie pisania prac doktorskich lub doktorów, którzy obronili dysertacje doktorskie nie dłużej niż 3 lata przed terminem konferencji), chcących wziąć udział w konferencji do złożenia wniosku o sfinansowanie udziału /koszty podróży (lot klasą ekonomiczną), zakwaterowania i wyżywienia/, skierowanego do Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

Wniosek musi zawierać krótką informację biograficzną, opis tematyki prac badawczych, datę uzyskania stopnia doktora (jeśli dotyczy), tytuł i abstrakt proponowanego wystąpienia oraz szacunkowy koszt podróży. Wniosek musi zostać złożony w języku polskim.


Termin składania wniosków: 15 marca 2020 r.

Wniosek prosimy przesyłać na adres e-mail: 1940forgottenwar@muzeum1939.pl

Wyślij