Przejdź do treści

12 października 1939 r. Adolf Hitler podpisał dekret o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych ziem polskich

11/10/2019 - 12:24
Afisz informujący o proklamacji Generalne Gubernatorstwa (GG) na ziemiach polskich, które nie zostały wcielone do III Rzeszy i nie znalazły się pod okupacją sowiecką. Utworzenie GG nastąpiło na mocy dekretu z dnia 12.10.1939 roku o administracji okupowanych polskich obszarów, natomiast podziału administracyjnego GG dokonał już mianowany przez Hitlera Generalny Gubernator Hans Frank rozporządzeniem z dnia 26.10.1939 roku o odbudowie administracji okupowanych polskich obszarów. - zbiory MIIWS

80 lat temu Adolf Hitler podpisał dekret o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych ziem polskich, obowiązujący od 26 października 1939 r. 


Jednostronne utworzenie przez Niemców na części okupowanych terenów polskich nowej jednostki administracyjno-terenowej było częścią planu zmierzającego do likwidacji polskiej państwowości i zagłady narodu polskiego. Generalne Gubernatorstwo obejmowało centralną i południową Polskę. W przeciwieństwie do Pomorza Gdańskiego, Wielkopolski oraz Górnego Śląska tereny GG nie zostały włączone w skład Rzeszy. Pełną władzę na tym obszarze sprawowali Niemcy, którym przewodził Generalny Gubernator dr Hans Frank. 


Generalne Gubernatorstwo było dla Niemców bazą surowcową i rezerwuarem niewolniczej siły roboczej. Ludność była masowo głodzona, wywożona lub mordowana. Niemcy zlikwidowali polskie szkolnictwo wyższe oraz zamknęli instytucje kultury, miał miejsce masowy rabunek mienia. Przestrzeń publiczna uległa germanizacji, do niektórych miejsc mogli wstępować wyłącznie Niemcy.


W tym czasie prężnie funkcjonował polski ruch oporu. Chcąc osłabić potencjał militarny III Rzeszy, wojskowe organizacje konspiracyjne z Armią Krajową na czele prowadziły walkę zbrojną, zajmowały się sabotażem i dywersją oraz działaniami propagandowymi. Polacy zorganizowali również podziemny system szkolnictwa, wydawali także prasę konspiracyjną. Działania te miały na celu wzmocnienie oporu w społeczeństwie polskim, przy jednoczesnym osłabieniu nastrojów okupanta niemieckiego.