Przejdź do treści

Wołyń. Postawy ludzkie i nieludzkie

Opis zajęć: Zajęcia poświęcone są dramatycznym wydarzeniom na Wołyniu z lat 1943-1944, kiedy to ukraińscy nacjonaliści, wspomagani przez lokalną ludność, wymordowali ok. 60 tys. Polaków. W trakcie lekcji, nakreślony zostanie obraz tragedii, a równocześnie wskazane zostaną humanitarne postawy, prezentowane przez niektórych Ukraińców w czasie rzezi, dokonywanej przez ich pobratymców na Polakach. Wprowadza się pojęcie „sprawiedliwego”, dyskutuje o postawach wobec otaczającego zła, omawia umiejętność identyfikacji interesu narodowego. W trakcie zajęć wykorzystana zostanie metoda badania opinii za pomocą ankiety. 

lekcja muzealna

Adresat: uczniowie klas I-IV

Max liczba uczestników: 30 osób

Czas trwania i miejsce zajęć: ok. 90 minut, wystawa stała

Cena: 10 zł brutto od osoby

Możliwe terminy: od wtorku do piątku, godzina 10.00 lub 12.30

Rezerwacja: edukacja@muzeum1939.pl

Kontakt: Kamil Rutecki, k.rutecki@muzeum1939.pl

Miejsce zbiórki: hol główny muzeum na poziomie minus trzy przy sklepiku, zgodnie z regulaminem zwiedzania bez plecaków, okryć wierzchnich, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć.

Odniesienia do podstawy programowej: 

Zajęcia korespondują z ogólnymi celami edukacji historycznej, ugruntowując wśród uczestników potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia współczesnych mechanizmów społecznych. Wspierają uczniów w budowaniu własnego systemu wartości na fundamencie prawdy, dobra i piękna oraz szacunku dla człowieka. Umożliwiają mu doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji.

Obejmują następujące treści nauczania:

Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką uczeń wyjaśnienia przyczyny i rozmiary konfliktu polsko-ukraińskiego, opisuje  ludobójstwo ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej;

Zajęcia korespondują z ogólnymi celami edukacji w zakresie wiedzy o społeczeństwie, pozwalając diagnozować problemy społeczno-polityczne oraz umożliwiając ocenę rozwiązań tych problemów.  

Obejmują następujące treści nauczania:

Człowiek i społeczeństwo
uczeń odróżnia tolerancję od akceptacji; wyjaśnia, jak tworzą się podziały w społeczeństwie na „swoich” i „obcych”; rozpoznaje przyczyny, przejawy i skutki nietolerancji i stygmatyzacji oraz przedstawia możliwe sposoby przeciwstawiania się tym zjawiskom; uczeń wyjaśnia mechanizm konfliktów między-grupowych, w tym ich eskalacji 

Uzupełniająco przy omawiano lektur i filmów, w których występuje motyw humanizmu, zachowania człowieczeństwa w skrajnie trudnych warunkach, np. G. Herling-Grudziński „Inny świat”, Z. Nałkowska „Przy torze kolejowym”, W. Szpilman „Pianista”, film „Wołyń” (reż. W. Smarzowski, 2016)