Przejdź do treści

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania i zarządzania, a także zadania komórek organizacyjnych i Oddziału Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz obowiązki pracowników Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

§ 2. Organizacja, funkcjonowanie oraz zasady zarządzania Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku opierają się na jednoosobowym kierownictwie, służbowym podporządkowaniu, podziale czynności służbowych oraz na indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)    Ministrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
2)    Muzeum – należy przez to rozumieć Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;
3)    Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;
4)    Statucie – należy przez to rozumieć Statut Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. Urz. MKiDN z 2017 r. poz. 12).

Rozdział 2
Struktura organizacyjna Muzeum

§ 4. 1. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy trzech Zastępców:
1)    Pierwszego Zastępcy Dyrektora;
2)    Drugiego Zastępcy Dyrektora;
3)    Trzeciego Zastępcy Dyrektora.
2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia Głównego Księgowego, Kierowników komórek organizacyjnych oraz pozostałych pracowników Muzeum.
3. Dyrektor może wyznaczyć, na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076), osoby do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym do zatrudniania pracowników.

§ 5. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą:
1)    Biblioteka;
2)    Biuro Dyrektora;
3)    Biuro Rzecznika Prasowego;
4)    Dział Prawno-Administracyjny;
5)    Dział Bezpieczeństwa;
6)    Dział Dokumentacji Filmowej;
7)    Dział Edukacyjny;
8)    Dział Finansowy;
9)    Dział IT;
10)    Dział Konserwacji;
11)    Dział Kontaktów Międzynarodowych;  
12)    Dział Naukowy;
13)    Dział Marketingu i Sprzedaży;
14)    Dział Techniczno-Inwestycyjny;
15)    Dział Wydarzeń Kulturalnych;
16)    Dział Wystaw;
17)    Dział Zbiorów;
18)    Główny Księgowy;
19)    Inspektor Ochrony Danych;
20)    Oddział Muzeum Westerplatte i Wojny 1939;
21)    Rzecznik Prasowy;
22)    Samodzielne Stanowisko ds. BHP;
23)    Samodzielne Stanowisko ds. Kadr;
24)    Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych.

Rozdział 3
Zakres zadań Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego i Kierowników komórek organizacyjnych Muzeum

§ 6. 1. Zadania Dyrektora określa § 13 Statutu.
2. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:
1)    Pierwszy Zastępca Dyrektora;
2)    Drugi Zastępca Dyrektora;
3)    Trzeci Zastępca Dyrektora;
4)    Biuro Dyrektora; 
5)    Dział Bezpieczeństwa;
6)    Dział IT;
7)    Dział Kontaktów Międzynarodowych;
8)    Dział Marketingu i Sprzedaży;
9)    Dział Wystaw;
10)    Główny Księgowy;
11)    Inspektor Ochrony Danych;
12)    Oddział Muzeum Westerplatte i Wojny 1939;
13)    Rzecznik Prasowy;
14)    Samodzielne Stanowisko ds. Kadr.

§ 7. 1. Do zadań Zastępców Dyrektora należy kierowanie działalnością podległych im komórek organizacyjnych, w szczególności:
1)    nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem komórek organizacyjnych, o których mowa odpowiednio w ust. 2, 3 i 4;
2)    nadzór nad pełnym i terminowym realizowaniem przypisanych im zadań oraz kontrola w tym zakresie;
3)    przeciwdziałanie nadużyciom, marnotrawstwu, niegospodarności oraz innym nieprawidłowościom mogącym wystąpić w trakcie realizacji zadań;
4)    nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych oraz zarządzeń o ochronie osób, mienia i danych;
5)    umożliwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i dokształcanie;
6)    systematyczne informowanie Dyrektora o wynikach działalności nadzorowanych przez siebie komórek organizacyjnych oraz realizacji przypisanych im zadań.
2. Pierwszemu Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:
1)    Biblioteka; 
2)    Dział Dokumentacji Filmowej;
3)    Dział Naukowy;
3. Drugiemu Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:
1)    Dział Edukacyjny;
2)    Dział Konserwacji;
3)    Dział Wydarzeń Kulturalnych; 
4)    Dział Zbiorów.
4. Trzeciemu Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:
1)    Dział Prawno-Administracyjny;
2)    Dział Techniczno-Inwestycyjny;
3)    Samodzielne Stanowisko ds. BHP;
4)    Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych.

§ 8. 1. Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy kierowanie Działem Finansowym, w szczególności:
1)    prowadzenie rachunkowości Muzeum;
2)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3)    dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Muzeum;
4)    dokonywanie kontroli kompletności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5)    opiniowanie projektów i realizowanych przedsięwzięć gospodarczych oraz przedkładanie w tej sprawie wniosków Dyrektorowi;
6)    terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Obowiązki i odpowiedzialność Głównego Księgowego określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, 1669 i 1693).

§ 9. 1. Kierownicy kierują poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Muzeum.
2. Do zakresu zadań Kierowników należy w szczególności:
1)    dokonywanie podziału pracy i przygotowywanie projektów szczegółowych zakresów czynności służbowych podległych pracowników;
2)    udzielanie podległym pracownikom informacji i wytycznych w zakresie realizacji przydzielonych zadań oraz nadzorowanie właściwego i terminowego wykonania czynności służbowych;
3)    opracowywanie kosztorysów (preliminarzy) zadań podległych komórek organizacyjnych, a po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora kontrola ich realizacji i zgodności z planem budżetu finansowego i zadaniowego pod ustawę budżetową na dany rok;
4)    opracowywanie kosztorysów (preliminarzy) zadań podległych komórek organizacyjnych na przyszły rok budżetowy w uzgodnieniu z Dyrektorem;
5)    sprawowanie kontroli zachowania dyscypliny pracy, przestrzegania tajemnicy związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego przez podległych pracowników;
6)    zgłaszanie wniosków w sprawie wyróżnień, awansów lub kar oraz dokonywanie, na polecenie Dyrektora, okresowej oceny podległych pracowników.

Rozdział 4
Zakres zadań komórek organizacyjnych Muzeum

§ 10. Do zadań Biblioteki należy:
1)    pozyskiwanie, gromadzenie, ewidencjonowanie oraz naukowe opracowywanie książek, czasopism i innych publikacji związanych z II Wojną Światową i okresami chronologicznie zbliżonymi;
2)    magazynowanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo;
3)    udostępnianie publikacji pracownikom Muzeum oraz czytelnikom Biblioteki;
4)    uczestniczenie w pracach edukacyjnych i naukowych Muzeum;
5)    prowadzenie ewidencji sumarycznej i szczegółowej zbiorów bibliotecznych w księgach inwentarzowych Biblioteki;
6)    sporządzanie projektów planów finansowych realizowanych zadań oraz sprawdzanie ich realizacji; 
7)    przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie wskazanym przez Dyrektora lub Pierwszego Zastępcę Dyrektora i związanych z działalnością Biblioteki;
8)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Pierwszego Zastępcę Dyrektora.

§ 11. Do zadań Biura Dyrektora należy:
1)    prowadzenie kancelarii Dyrektora, Zastępców Dyrektora oraz komórek organizacyjnych Muzeum;
2)    obsługa spotkań Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora;
3)    prowadzenie ewidencji aktów normatywnych;
4)    prowadzenie rejestru pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora;
5)    współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie wskazanym przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora; 
6)    sporządzanie projektów planów finansowych realizowanych zadań oraz sprawdzanie ich realizacji; 
7)    przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie wskazanym przez Dyrektora pozostających w związku z działalnością Biura;
8)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 12. Do zadań Biura Rzecznika Prasowego należy:
1)    wypracowanie koncepcji polityki informacyjnej w celu budowania pozytywnego wizerunku Muzeum;
2)    bieżąca współpraca z mediami;
3)    promocja bieżących wydarzeń edukacyjnych, naukowych, wystawienniczych i wydawniczych Muzeum;
4)    zarządzanie stroną internetową Muzeum i profilami Muzeum w mediach społecznościowych;
5)    utrzymywanie kontaktów z wydawnictwami, drukarniami, firmami i agencjami reklamowymi;
6)    organizacja wydarzeń specjalnych, w szczególności dni otwartych Muzeum;
7)    współpraca z Działem Naukowym w zakresie kontroli layoutu publikacji;
8)    opracowywanie folderów i innego rodzaju materiałów informacyjnych na temat Muzeum, w tym multimedialnych i filmowych;
9)    sporządzanie projektów planów finansowych realizowanych zadań oraz sprawdzanie ich realizacji; 
10)    przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie wskazanym przez Dyrektora pozostających w związku z działalnością Działu;
11)    realizacja innych zadań, zleconych przez Dyrektora.

§ 13. Do zadań Działu Prawno-Administracyjnego należy:
1)    obsługa administracyjna Muzeum;
2)    stałe zaopatrzenie Muzeum w niezbędne środki i materiały, zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560, 1693 i 1669), zwanej dalej „ustawą prawo zamówień publicznych”, oraz z wewnętrznymi regulaminami; 
3)    administrowanie majątkiem Muzeum;
4)    utrzymanie w gotowości i prawidłowa eksploatacja środków transportu w Muzeum;
5)    zapewnienie, nadzór i koordynacja usług sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum oraz usług wywozu nieczystości;
6)    zapewnienie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz rozliczanie ich (wraz z procedurą użyczenia telefonów komórkowych do celów służbowych), rozliczanie faktur, w tym rozliczanie pracowników mających w użytkowaniu służbowe telefony komórkowe;
7)    zapewnienie, nadzór i koordynacja usług ubezpieczenia majątkowego, komunikacyjnego i od odpowiedzialności cywilnej Muzeum;
8)    prowadzenie i realizacja opłat obowiązkowych abonamentu RTV;
9)    przygotowywanie i prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu zamówień publicznych związanych z bieżącą obsługą administracyjną i zaopatrzeniem w sprzęt i materiały biurowe Muzeum;
10)    prowadzenie rejestru wniosków finansowych i koordynacja ich obiegu;
11)    prowadzenie pozaksięgowo kontroli i ewidencji środków trwałych poniżej 3500 zł w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz miejsc użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych;
12)    prowadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji związanej z użytkowaniem samochodów służbowych Muzeum;
13)    prowadzenie rejestrów umów i wniosków na zakupy;
14)    przechowywanie umów z instytucjami, firmami;
15)    prowadzenie archiwum zakładowego; 
16)    pomoc w projektach merytorycznych przygotowywanych przez Muzeum;
17)    sporządzanie projektów planów finansowych realizowanych zadań oraz kontrola ich realizacji;
18)    sporządzanie planów i sprawozdań merytorycznych dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy ze wszystkimi działami Muzeum;
19)    prowadzenie magazynu publikacji Muzeum;
20)    przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie wskazanym przez Dyrektora lub Trzeciego Zastępcę Dyrektora pozostających w związku z działalnością Działu;
21)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Trzeciego Zastępcę Dyrektora;
22)    koordynowanie pracy kancelarii prawnych obsługujących Muzeum, w tym obsługi prawnej procesów sądowych.

§ 14. Do zadań Działu Bezpieczeństwa należy:
1)    opracowanie i aktualizowanie planu ochrony Muzeum oraz instrukcji i wytycznych regulujących zabezpieczenie zbiorów Muzeum przed kradzieżą, zniszczeniem, utratą lub innym niebezpieczeństwem;
2)    opracowanie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych, na wypadek konfliktu zbrojnego oraz sytuacji kryzysowych i przeciwpożarowych;
3)    stały nadzór nad poprawnością funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem Muzeum oraz organizowanych wystaw i wydarzeń;
4)    nadzór nad służbą ochrony działającą w Muzeum;
5)    planowanie i koordynowanie zadań Muzeum w sytuacjach nadzwyczajnych, zasady i tryb alarmowania i powiadamiania pracowników Muzeum o zagrożeniach;
6)    prowadzenie bieżących kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego, w tym nadzór nad terminowym usuwaniem stwierdzonych zagrożeń;
7)    organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony dla pracowników Muzeum;
8)    sporządzanie okresowych analiz i ocen stanu bezpieczeństwa Muzeum;
9)    sporządzanie projektów planów finansowych realizowanych zadań oraz sprawdzanie ich realizacji;
10)    uczestniczenie w kontroli merytorycznej stanu zachowania wystawy głównej zgodnie z regulaminem we współpracy z Działem Dokumentacji Filmowej, Działem Edukacyjnym, Działem Naukowym, Działem Wystaw, Działem Zbiorów;
11)    przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie wskazanym przez Dyrektora pozostających w związku z działalnością Działu;
12)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 15. Do zadań Działu Dokumentacji Filmowej należy:
1)    opieka nad zbiorem dokumentacji audiowizualnej Muzeum;
2)    udostępnianie zbioru dokumentacji audiowizualnej Muzeum;
3)    nagrywanie notacji filmowych ze świadkami historii;
4)    koordynacja działalności filmowej Muzeum, w tym podjęcie produkcji krótkich form filmowych o charakterze dokumentalnym i paradokumentalnym;
5)    sporządzanie projektów planów finansowych realizowanych zadań oraz sprawdzanie ich realizacji;
6)    opracowanie bazy posiadanego zbioru;
7)    uczestniczenie w kontroli merytorycznej stanu zachowania wystawy głównej zgodnie z regulaminem we współpracy z Działem Bezpieczeństwa, Działem Edukacyjnym, Działem Naukowym, Działem Wystaw, Działem Zbiorów; 
8)    przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie wskazanym przez Dyrektora lub Pierwszego Zastępcę Dyrektora pozostających w związku z działalnością Działu;
9)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Pierwszego Zastępcę Dyrektora.

§ 16. Do zadań Działu Edukacyjnego należy:
1)    opracowywanie koncepcji działań edukacyjnych Muzeum, zarówno w budynku Muzeum, jak i w przestrzeni wokół Muzeum;
2)    organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych na terenie Muzeum i poza nim, w szczególności lekcji muzealnych, wykładów otwartych, konferencji popularnonaukowych, konkursów;
3)    opracowywanie pakietów edukacyjnych, scenariuszy lekcji muzealnych, historycznych gier oraz wydawnictw edukacyjnych;
4)    organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych poza terenem Muzeum, w szczególności upamiętniania wydarzeń historycznych, projektów terenowo–historycznych, rajdów pieszych;
5)    współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum;
6)    uczestniczenie w kontroli merytorycznej stanu zachowania wystawy głównej zgodnie z regulaminem we współpracy z Działem Bezpieczeństwa, Działem Dokumentacji Filmowej, Działem Naukowym, Działem Wystaw, Działem Zbiorów;
7)    sporządzanie projektów planów finansowych realizowanych zadań oraz sprawdzanie ich realizacji; 
8)    przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie wskazanym przez Dyrektora lub Drugiego Zastępcę Dyrektora pozostających w związku z działalnością Działu;
9)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Drugiego Zastępcę Dyrektora.

§ 17. Do zadań Działu Finansowego należy:
1)    prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
2)    prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
3)    opracowywanie projektów rocznych budżetu Muzeum; 
4)    sporządzanie analiz wykorzystania środków będących w dyspozycji Muzeum; 
5)    sporządzanie sprawozdań księgowo-finansowych wynikających z obowiązujących przepisów; 
6)    prowadzenie spraw wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych; 
7)    prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z bankami; 
8)    sprawdzanie pod wzglądem formalno-rachunkowym wszystkich dokumentów finansowych Muzeum m.in. faktur, rachunków, not księgowych; 
9)    sprawowanie nadzoru i rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
10)    kompletowanie i właściwe zabezpieczanie dokumentów księgowych i finansowych, kartotek płacowych i sprawozdań; 
11)    opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Muzeum, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

§ 18. Do zadań Działu IT należy:
1)    administracja serwerami będącymi własnością Muzeum;
2)    realizacja polityki bezpieczeństwa w zakresie informatycznym;
3)    zapewnienie niezawodnego działania lokalnej sieci komputerowej;
4)    bieżący monitoring, analiza i raportowanie stanu środowiska informatycznego;
5)    wdrażanie rozwiązań w zakresie informatyki i telekomunikacji;
6)    realizacja zadań administratora środowisk programowych, w tym systemu sprzedaży biletów, finansowo–księgowego i innych;
7)    nadzór nad funkcjonowaniem sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych na wystawach w porozumieniu z Działem Wystaw;
8)    zapewnienie usług poczty elektronicznej oraz dostępu do sieci Internet;
9)    instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania;
10)    bieżące wsparcie techniczne systemów informatycznych;
11)    zarządzanie licencjami na oprogramowanie;
12)    wykonywanie kopii zapasowych baz danych;
13)    administracja oprogramowaniem antywirusowym na serwerach i stacjach roboczych;
14)    nadzór nad pracą serwisów zewnętrznych w zakresie informatyki, telekomunikacji i systemów audiowizualnych;
15)    zapewnienie niezawodnego działania sieci telefonicznej, administracja centralami telefonii analogowej i cyfrowej;
16)    planowanie i realizacja zakupu sprzętu komputerowego, sprzętu audio-video, oprogramowania i licencji do wartości progu przetargowego;
17)    opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla sprzętu komputerowego, systemów multimedialnych, urządzeń sieciowych;
18)    szkolenia użytkowników z zakresu obsługi systemów informatycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego;
19)    opieka techniczna nad salami konferencyjnymi, salą kinową;
20)    wsparcie techniczne wydarzeń realizowanych przez Muzeum;
21)    przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie wskazanym przez Dyrektora pozostających w związku z działalnością Działu;
22)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 19. Do zadań Działu Konserwacji należy:
1)    sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad eksponatami przechowywanymi w Muzeum oraz wypożyczonymi;
2)    przygotowanie planów, harmonogramów i wytycznych prac konserwatorskich;
3)    organizowanie i nadzorowanie prac konserwatorskich;
4)    prowadzenie monitoringu warunków środowiska panujących w magazynach zbiorów i na salach wystawowych;
5)    przygotowywanie obiektów muzealnych do wypożyczeń i transportu;
6)    sporządzanie projektów planów finansowych realizowanych zadań oraz sprawdzanie ich realizacji;
7)    sporządzanie i przechowywanie dokumentacji konserwatorskiej; 
8)    przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie wskazanym przez Dyrektora lub Drugiego Zastępcę Dyrektora pozostających w związku z działalnością Działu;
9)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Drugiego Zastępcę Dyrektora.

§ 20. Do zadań Działu Kontaktów Międzynarodowych należy:
1)    prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie kontaktów międzynarodowych;
2)    opieka nad zapraszanymi delegacjami (koordynowanie ich wizyt);
3)    inicjatywy międzynarodowe skierowane do gości zagranicznych;
4)    pomoc w projektach merytorycznych przygotowywanych przez Muzeum;
5)    sporządzanie projektów planów finansowych realizowanych zadań oraz kontrola ich realizacji;
6)    sporządzanie planów i sprawozdań merytorycznych dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy ze wszystkimi działami Muzeum;
7)    przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie wskazanym przez Dyrektora pozostających w związku z działalnością Działu;
8)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 21. Do zadań Działu Naukowego należy:
1)    prowadzenie badań naukowych oraz dokumentacyjnych dotyczących historii II Wojny Światowej i tematów z nią związanych, w szczególności kwestii pamięci zbiorowej, rozliczeń zbrodni wojennych i szeroko rozumianych konsekwencji wojny;
2)    współpraca z instytucjami i placówkami badawczymi;
3)    przygotowywanie publikacji naukowych;
4)    nadzór naukowy nad przygotowywanymi wystawami oraz tworzenie opracowań i ekspertyz na potrzeby organizowanych wystaw;
5)    organizacja sesji i konferencji naukowych;
6)    prowadzenie działalności dokumentacyjnej, w tym pozyskiwanie relacji świadków historii we współpracy z Działem Zbiorów Filmowych;
7)    uczestniczenie w kontroli merytorycznej stanu zachowania wystawy głównej zgodnie z regulaminem we współpracy z Działem Bezpieczeństwa, Działem Dokumentacji Filmowej, Działem Edukacyjnym, Działem Wystaw i Działem Zbiorów;
8)    sporządzanie projektów planów finansowych realizowanych zadań oraz sprawdzanie ich realizacji; 
9)    przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie wskazanym przez Dyrektora lub Pierwszego Zastępcę Dyrektora pozostających w związku z działalnością Działu;
10)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Pierwszego Zastępcę Dyrektora;
11)    planowanie, zarządzanie i koordynowanie działalnością wydawniczą Muzeum w zakresie publikacji naukowych i popularnonaukowych;
12)    opracowywanie planu wydawniczego;
13)    przygotowywanie procesu wydawniczego pod względem merytorycznym, technicznym i formalno-prawnym;
14)    koordynowanie współpracy z innymi wydawnictwami;
15)    przygotowywanie projektów umów wydawniczych;
16)    koordynowanie spraw z zakresu zamówień publicznych dotyczących publikacji Muzeum;
17)    opracowywanie koncepcji rozwiązań edytorskich;
18)    koordynowanie współpracy przy pracach redakcyjnych z działami merytorycznymi Muzeum oraz z redaktorami zewnętrznymi;
19)    dystrybucja wydawnictw Muzeum;
20)    organizowanie sprzedaży publikacji muzealnych na terenie Muzeum i poza nim;
21)    wspieranie działań promocyjnych we współpracy z Biurem Rzecznika Prasowego, Działem Marketingu i Sprzedaży oraz Działem Edukacyjnym.

§ 22. Do zadań Działu Marketingu i Sprzedaży należy:
1)    obsługa systemu rezerwacji i sprzedaży biletów na wystawę stałą Muzeum;
2)    kompleksowa obsługa klientów indywidualnych i biznesowych;
3)    organizacja imprez komercyjnych;
4)    sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Muzeum;
5)    pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rzecz Muzeum;
6)    nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami zewnętrznymi;
7)    prowadzenie najmu pomieszczeń w budynku Muzeum;
8)    przygotowanie oferty handlowej Muzeum;
9)    prowadzenie i obsługa punktu informacyjnego;
10)    prowadzenie i obsługa części hotelowej Muzeum;
11)    ewaluacja poziomu satysfakcji, frekwencji oraz skuteczności udostępniania oferty Muzeum;
12)    planowanie, koordynacja i realizacja działań marketingowych Muzeum;
13)    planowanie rocznych kampanii marketingowych: outdoor, prasa, radio, TV, Internet i inne;
14)    analiza efektywności realizowanych działań, w tym także analityka kampanii internetowych;
15)    udział w branżowych targach krajowych i międzynarodowych;
16)    sporządzanie umów finansowych, sponsoringowych, barterowych, partnerskich;
17)    organizacja eventów marketingowych;
18)    prowadzenie akcji marketingowych i PR;
19)    współpraca z agencjami reklamowymi, agencją PR;
20)    tworzenie i redagowanie treści materiałów reklamowych związanych z działalnością Muzeum;
21)    koordynacja zamówień materiałów marketingowych dla Muzeum;
22)    przygotowywanie prezentacji, analiz, raportów, zestawień;
23)    koordynacja wizyt studyjnych klientów komercyjnych;
24)    poszukiwanie sponsorów, partnerów, zawiązywanie umów barterowych;
25)    sporządzanie projektów planów finansowych realizowanych zadań oraz sprawdzanie ich realizacji;
26)    przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie wskazanym przez Dyrektora pozostających w związku z działalnością Działu;
27)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 23. Do zadań Działu Techniczno-Inwestycyjnego należy:
1)    prowadzenie aktualnej dokumentacji stanu budynku Muzeum, dokumentacji technicznej, dokumentacji niezbędnej do eksploatacji budynku i instalacji;
2)    przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedur inwestycji na półwyspie Westerplatte (we współpracy z Oddziałem Muzeum Westerplatte i Wojny 1939), a także wyłaniania wykonawców prac remontowych oraz uzyskiwanie stosownych zezwoleń, zamawianie ekspertyz umożliwiających naprawę zauważonych usterek i uszkodzeń na terenie budynku Muzeum i terenach przyległych;
3)    przygotowywanie remontów, nadzór nad ich realizacją i rozliczenia rzeczowo–finansowe;
4)    przygotowywanie i koordynacja przeglądów instalacji, w szczególności instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno–kanalizacyjnej, instalacji wentylacyjnej, instalacji klimatyzacyjnej, instalacji niskoprądowych, przeciwpożarowej oraz współpraca w tym zakresie z usługodawcami;
5)    przygotowywanie i koordynacja okresowych oraz doraźnych kontroli obiektów budowalnych Muzeum, a także ocena bieżącego stanu budynku i terenów przyległych pod względem technicznym;
6)    dokonywanie niezbędnych dla działu zakupów w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych;
7)    udział w projektach przygotowywanych i prowadzonych przez Muzeum;
8)    udział w organizacji stanowisk pracy, przeprowadzek we współpracy z Działem Prawno-Administracyjnym;
9)    przeprowadzanie doraźnych napraw i remontów;
10)    współpraca z Działem Wystaw w zakresie przygotowywania koncepcji technicznej aranżacji i montażu wystaw;
11)    udział pod względem zabezpieczenia technicznego (również montażowego) w projektach edukacyjnych Muzeum;
12)    współpraca z Działem Bezpieczeństwa w zakresie konfiguracji systemów, w szczególności systemu monitoringu wizyjnego, systemu kontroli dostępu i systemu zarządzania kluczami oraz techniczne zabezpieczenie ich działania;
13)    współpraca z Działem Prawno-Administracyjnym w zakresie zarządzania środkami trwałymi;
14)    sporządzanie projektów planów finansowych realizowanych zadań oraz sprawdzanie ich realizacji;
15)    prowadzenie inwestycji budowlanych Muzeum, w tym szczególnie inwestycji na półwyspie Westerplatte;
16)    koordynacja obsługi gwarancyjnej obiektu Muzeum; 
17)    przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie wskazanym przez Dyrektora lub Trzeciego Zastępcę Dyrektora pozostających w związku z działalnością Działu;
18)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Trzeciego Zastępcę Dyrektora.

§ 24. Do zadań Działu Wydarzeń Kulturalnych należy:
1)    inicjowanie oraz organizowanie wszelkich wydarzeń kulturalnych, przeglądów filmowych, wernisaży, festiwali, koncertów i innych;
2)    aktywne poszukiwanie nowych form działalności i aktywności kulturalnej;
3)    opracowywanie długofalowych programów wydarzeń kulturalnych, harmonogramów, scenariuszy oraz preliminarzy;
4)    sporządzanie projektów planów finansowych realizowanych zadań oraz sprawdzanie ich realizacji; 
5)    przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie wskazanym przez Dyrektora pozostających w związku z działalnością Działu;
6)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Drugiego Zastępcę Dyrektora.

§ 25. Do zadań Działu Wystaw należy:
1)    nadzór nad wystawą główną Muzeum:
a)    organizacja grafiku i przebiegu kontroli merytorycznej stanu zachowania wystawy głównej zgodnie z regulaminem; 
b)    obsługa techniczna wystawy we współpracy z innymi działami Muzeum oraz w ramach umów gwarancyjnych;
c)    udział w obsłudze merytorycznej wystawy we współpracy z innymi działami Muzeum;
d)    nadzór nad upływem terminów licencji na materiały zamieszczone i przedłużanie tych licencji;
e)    nadzorowanie procesu wprowadzania zmian na wystawie głównej pod względem merytorycznym oraz  technicznym (w tym zmian w treści prezentacji multimedialnych) we współpracy z pozostałymi działami Muzeum oraz zewnętrznymi partnerami.
2)    organizacja wystaw czasowych:
a)    tworzenie planów wystaw czasowych i czuwanie nad ich realizacją;
b)    organizacja wystaw czasowych własnych oraz zewnętrznych w siedzibie Muzeum;
c)    organizacja wystaw czasowych własnych poza siedzibą Muzeum;
d)    współudział w wystawach czasowych zewnętrznych poza siedzibą Muzeum;
e)    obsługa formalna i techniczna wystaw czasowych we współpracy z innymi działami Muzeum oraz z przedstawicielami instytucji i firm zewnętrznych; 
f)    współpraca z powoływanymi Zespołami Merytorycznymi do opracowania scenariuszy i harmonogramów wystaw czasowych; 
g)    zarządzanie oraz opieka nad Salą Wystaw Czasowych w Muzeum; 
h)    zarządzanie sprzętem wystawienniczym (gabloty, oświetlenie, scenografia, materiały pomocnicze).
3)    uczestniczenie w kontroli merytorycznej stanu zachowania wystawy głównej zgodnie z regulaminem we współpracy z Działem Bezpieczeństwa, Działem Dokumentacji Filmowej, Działem Edukacyjnym, Działem Naukowym i Działem Zbiorów;
4)    sporządzanie projektów planów finansowych realizowanych zadań oraz sprawdzanie ich realizacji;
5)    merytoryczna, organizacyjna oraz szkoleniowa opieka nad przewodnikami Muzeum;
6)    przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie wskazanym przez Dyrektora pozostających w związku z działalnością Działu;
7)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 26. Do zadań Działu Zbiorów należy:
1)    pozyskiwanie zbiorów i budowanie kolekcji muzealnych;
2)    katalogowanie, opracowywanie naukowe i udostępnianie zbiorów;
3)    przeprowadzanie kwerend w zbiorach muzealnych;
4)    udział w opiece, nadzorze oraz zabezpieczaniu zbiorów Muzeum, w zakresie odpowiedzialności merytorycznej działu;
5)    nadzór nad prawidłową działalnością w zakresie magazynowania zbiorów Muzeum, w zakresie odpowiedzialności merytorycznej działu;
6)    nadzór, w zakresie odpowiedzialności merytorycznej działu, nad stanem obiektów eksponowanych na wystawie stałej oraz wystawach czasowych Muzeum, a także wypożyczonych na zewnątrz;
7)    nadzór i organizacja pracy pracowni reprografii, w szczególności skanowanie obiektów własnych i na potrzeby zewnętrzne, zarządzanie repozytorium kopii cyfrowych, działalność usługowa;
8)    udział w posiedzeniach Stałej Komisji do spraw Pozyskiwania Zbiorów działającej przy Muzeum i prowadzenie dokumentacji Komisji;
9)    uczestniczenie w kontroli merytorycznej stanu zachowania wystawy głównej zgodnie z regulaminem we współpracy z Działem Bezpieczeństwa, Działem Dokumentacji Filmowej, Działem Edukacyjnym, Działem Naukowym i Działem Wystaw;
10)    wspomaganie Działu Wystaw i innych działów merytorycznych Muzeum w projektowaniu i organizacji wystaw czasowych;
11)    sporządzanie projektów planów finansowych Działu oraz sprawdzanie ich realizacji;
12)    koordynowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji zbiorów Muzeum oraz Oddziału Muzeum Westerplatte i Wojny 1939;
13)    udzielanie konsultacji oraz kontrola pracowników merytorycznych działów Muzeum w zakresie dotyczącym zasad prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej zbiorów; 
14)    udział oraz nadzór nad prawidłowością prac komisji dokonujących kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów;
15)    nadzór inwentaryzatorski nad prawidłowym magazynowaniem zbiorów Muzeum;
16)    zgodny z obowiązującymi przepisami nadzór nad ruchem muzealiów w zakresie objętym wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora; 
17)    sporządzanie sprawozdań w zakresie zbiorów Muzeum;
18)    uzgadnianie stanu ilościowo-wartościowego zbiorów z Działem Finansowym;
19)    nadzór nad prawidłowym sporządzaniem dokumentacji nabycia obiektów do zbiorów Muzeum we współpracy z innymi Działami;
20)    prowadzenie akcesji przyjmowanych obiektów w ewidencji pomocniczej zbiorów;
21)    administrowanie systemem ZEUS służącym do ewidencjonowania i opracowania zbiorów;
22)    przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie wskazanym przez Dyrektora lub Drugiego Zastępcę Dyrektora pozostających w związku z działalnością Działu;
23)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Drugiego Zastępcę Dyrektora.

§ 27. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:
1)    kontrola i nadzór przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;
2)    sporządzanie i wprowadzenie w życie zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, w szczególności w systemach teleinformatycznych;
3)    opracowanie i aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa Informacyjnego, zawierającej strategię ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych oraz nadzorowanie przestrzegania określonych w niej zasad;
4)    pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1-88);
5)    prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych przez administratora danych;
6)    dokonywanie oceny skutków dla ochrony danych;
7)    sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;
8)    zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
9)    prowadzenie i aktualizacja ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
10)    zarządzanie upoważnieniami do przetwarzania danych;
11)    nadzorowanie obiegu oraz przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe;
12)    uczestniczenie w czynnościach kontrolnych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
13)    dokonywanie, na wezwanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania.

§ 28. Do zadań Oddziału Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 należy:
1)    kontynuacja prac nad scalaniem gruntów na półwyspie Westerplatte;
2)    przygotowanie wystawy stałej dotyczącej obrony Westerplatte i Wojny 1939 zorganizowanej w obiekcie (Elektrownia) lub w obiektach po byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na półwyspie Westerplatte;
3)    prowadzenie prac archeologicznych na półwyspie Westerplatte oraz na terenach innych pól bitewnych września 1939 r. w kraju i podejmowanie współpracy w zakresie prac archeologicznych na terenach pól bitewnych i miejsc martyrologii narodu polskiego zagranicą na terenie byłych Kresów Wschodnich II RP;
4)    prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i edukacyjnej;
5)    organizowanie wystaw czasowych i wydarzeń edukacyjnych, w szczególności o charakterze rekonstrukcji historycznych, popularyzujących historię wojskowości oraz historię Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w kraju i zagranicą;
6)    pozyskiwanie zbiorów i budowa kolekcji muzealnej; katalogowanie, opracowanie naukowe i udostępnianie zbiorów, a także prowadzenie kwerend w zbliżonych tematycznie zbiorach muzealnych;
7)    wspomaganie służb, instytucji i organizacji społecznych zajmujących się ochroną zabytków, współpraca z organizacjami kombatanckimi i organizacjami samorządowymi w zakresie upamiętniania historii;
8)    działania na rzecz zachowania substancji historycznej o charakterze zabytkowym, a także prowadzenie działań, których celem jest rewitalizacja obiektów zabytkowych na terenie obiektów byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte;
9)    udzielanie konsultacji, porad i sporządzanie projektów w zakresie wykorzystania zabytkowych fortyfikacji nowożytnych oraz ich wyeksponowania, rewaloryzacji i udostępniania zwiedzającym;
10)    organizowanie konferencji, seminariów i sesji naukowych;
11)    współpraca z organami administracji oraz placówkami muzealnymi, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy; 
12)    sporządzanie projektów planów finansowych oddziału oraz sprawdzanie ich realizacji;
13)    wykonywanie innych zadań we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej;
14)    przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie wskazanym przez Dyrektora pozostających w związku z działalności Oddziału;
15)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 29. Do zadań Rzecznika Prasowego należy kierowanie Biurem Rzecznika Prasowego, w szczególności:
1)    reprezentowanie Dyrektora w kontaktach z mediami;
2)    ścisła współpraca z innymi działami muzeum;
3)    dbanie o dobry wizerunek Muzeum.

§ 30. Do zadań Samodzielnego Stanowisko ds. BHP należy:
1)    sprawowanie kontroli nad ochroną Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ich zgodnością ze wszelkimi aktami prawnymi i normami, zwłaszcza wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 oraz z 2004 r. Nr 246, poz. 2468);
2)    przeprowadzanie kontroli warunków BHP oraz przestrzegania i znajomości i ich zasad wśród pracowników; 
3)    sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi, co najmniej raz w roku, informacji na temat stanu BHP zawierających propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu likwidację zagrożeń życia i zdrowia, poprawę warunków pracy i zachowania zasad ergonomii na poszczególnych stanowiskach pracy;
4)    udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
5)    prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
6)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Muzeum w celu wyegzekwowania obowiązujących przepisów BHP zawartych w instrukcjach zakładowych i zarządzeniach Dyrektora oraz organizowanie szkoleń w zakresie BHP;
7)    udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
8)    współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników (audyt stanowisk pracy, udział w ocenie ryzyka zawodowego);
9)    prowadzenie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Muzeum;
10)    przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie wskazanym przez Dyrektora lub Trzeciego Zastępcę Dyrektora pozostających w związku z działalnością Stanowiska; 
11)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Trzeciego Zastępcę Dyrektora.

§ 31. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kadr należy:
1)    prowadzenie całokształtu spraw wynikających ze stosunku pracy, w szczególności spraw dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, awansów, premiowania, nagradzania i karania pracowników, ewidencji zwolnień lekarskich, urlopów i innych nieobecności pracowników, ewidencji czasu pracy, przygotowania dokumentów do wniosków o emerytury i renty; 
2)    prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami akt osobowych pracowników; 
3)    kontrola dyscypliny pracy i przestrzegania regulaminu pracy; 
4)    nadzorowanie realizacji przepisów prawa pracy i prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie; 
5)    prowadzenie całokształtu spraw związanych z funduszem płac, w szczególności sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, kartotek zasiłków chorobowych; 
6)    prowadzenie obowiązującej dokumentacji z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatków od osób fizycznych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osów Niepełnosprawnych; 
7)    prowadzenie sprawozdawczości z wynagrodzeń oraz zatrudniania;
8)    koordynowanie na poziomie Muzeum rekrutacji, przygotowania i przebiegu staży, praktyk oraz wolontariatu;
9)    terminowe sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie spraw kadrowych określonych w odrębnych przepisach. 

§ 32. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych należy:
1)    realizacja zadań związanych z zamówieniami publicznymi;
2)    nadzór i koordynacja prac związanych z udzielaniem zamówień publicznych, czyli nadzór nad przygotowaniem, przeprowadzaniem i sporządzaniem dokumentacji z postępowań realizowanych przez Muzeum w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych;
3)    sporządzanie planów, sprawozdań dotyczących zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym na wniosek uprawnionych Instytucji;
4)    przygotowanie i aktualizacja projektów aktów wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych przez Muzeum;
5)    prowadzenie rejestrów zamówień publicznych;
6)    współpraca z działami Muzeum w zakresie weryfikacji zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych;
7)    weryfikacja i akceptacja wniosków na zakupy, dostaw, usług lub robót budowlanych do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Rozdział 5
Obowiązki pracowników Muzeum

§ 33. Do pracowników Muzeum w szczególności należy:
1)    wykonywanie powierzonych zadań terminowo, sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
2)    przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa pracy, wewnętrznie obowiązujących w Muzeum aktów prawnych oraz norm etycznych;
3)    dbałość o mienie Muzeum oraz podejmowanie wszelkich działań, które zapobiegną powstaniu szkód;
4)    zachowywanie się z godnością w miejscu pracy;
5)    podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności;
6)    znajomość przepisów przeciwpożarowych, w szczególności udział w szkoleniach przeciwpożarowych, znajomość zasad alarmowania straży pożarnej i przeciwdziałanie przyczynom mogącym spowodować pożar;
7)    poddawanie się okresowym badaniom lekarskim;
8)    uczestniczenie w okresowych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
9)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.

§ 34. 1. Szczegółowe zakresy czynności służbowych dla poszczególnych pracowników opracowują Dyrektor, Zastępcy Dyrektora lub Kierownicy komórek organizacyjnych.
2. Zakresy czynności służbowych zatwierdza i wprowadza Dyrektor lub Zastępca Dyrektora.

Rozdział 6
Zastępstwa

§ 35. W razie nieobecności Dyrektora jego zadania, niezastrzeżone do wyłącznej właściwości, przechodzą kolejno na:
1)    Pierwszego Zastępcę Dyrektora;
2)    Drugiego Zastępcę Dyrektora;
3)    Trzeciego Zastępcę Dyrektora;
4)    osobę wyznaczoną przez Dyrektora na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 36. 1. W razie nieobecności Kierownika danej komórki organizacyjnej Muzeum, zastępuje go wyznaczony pracownik Muzeum.
2. Zastępstwa pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum ustalają Kierownicy tych komórek organizacyjnych.
3. W razie nieobecności Głównego Księgowego zastępuje go wyznaczony pracownik z Działu Finansowego.

Rozdział 7
Współpraca w ramach Muzeum

§ 37. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Muzeum komórki organizacyjne Muzeum współpracują ze sobą. Koordynację w tym zakresie zapewnia Dyrektor oraz Zastępcy Dyrektora.

§ 38. Współpraca w ramach Muzeum realizowana jest w szczególności poprzez:
1)    bieżące, bezpośrednie kontakty Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum i poszczególnych pracowników Muzeum w zakresie powiązanych ze sobą zadań lub czynności;
2)    narady koordynacyjne organizowane przez Dyrektora;
3)    wzajemne przekazywanie dokumentów, materiałów, opinii i zestawień;
4)    wzajemne przekazywanie informacji związanych z organizacją i techniką pracy;
5)    wspólną realizację określonych zadań i przedsięwzięć.

Rozdział 8
Kontakty zewnętrzne

§ 39. Informacje o działalności Muzeum dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz innych mediów udzielają wyłącznie Dyrektor, Rzecznik Prasowy lub osoby upoważnione w określonym zakresie przez Dyrektora.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 40. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Muzeum i wchodzi w życie z dniem nadania.

§ 41. Integralną część Regulaminu stanowi graficzny Schemat Organizacyjny Muzeum, będący załącznikiem do Regulaminu.

§ 42. Czas pracy pracowników Muzeum regulują odrębne przepisy.

§ 43. Zmian Regulaminu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.