Muzeum II Wojny Światowej

Regulamin organizacyjny Kina Muzeum | Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) „Organizator” – Muzeum II Wojny Światowej z siedzibą w Gdańsku przy pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk (www.muzeum1939.pl, tel. +48 58 760 09 60).
b) „Kino” - sala kinowa będąca własnością Organizatora, wykorzystywana na potrzeby projekcji filmowych i wydarzeń kulturalnych,
c) „Seans” - pokaz filmowy odbywający się w Kinie,
d) „Projekcja specjalna” - pokaz filmowy odbywający się w Kinie, oznaczony w repertuarze odrębnym cennikiem wstępu,
e) „Wydarzenie bezpłatne” – pokaz filmowy lub innego rodzaju wydarzenie o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, które w repertuarze Kina zostało oznaczone jako wydarzenie wolne od opłaty,
f) „Wydarzenie” - organizowany w Kinie festiwal filmowy, przegląd filmowy, performance, koncert lub inna podobna impreza,
g) „Bilet” - dokument upoważniający do jednorazowego uczestnictwa w seansie lub wydarzeniu kulturalnym, objętym repertuarem Kina,
h) „Widz” – uczestnik seansu, projekcji specjalnej lub wydarzenia.
2. Wstęp do sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego Biletu.
3. Zakupienie Biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
4. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
5. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu.
6. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić z Kina osobę, która nie posiada przy sobie ważnego Biletu.
7. Fotel w sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na Bilecie.
8. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście do Kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub wydarzeniu. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
9. Podczas seansów filmowych i wydarzeń organizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej w Kinie kategorycznie zabrania się:
a) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku,
b) Wnoszenia na teren Kina środków odurzających, ładunków wybuchowych, substancji żrących i innych substancji niebezpiecznych,
c) Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów,
d) Spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek, a także korzystania z papierosów elektronicznych.
e) Prowadzenia akwizycji, handlu i żebractwa,
f) Niszczenia mienia Kina oraz kładzenia nóg na fotelach kinowych,
g) Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu i uczestnictwo w wydarzeniu.
10. Osoby agresywne lub znajdujące się pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.
11. Widzów obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kina, z wyjątkiem psa przewodnika dla osób niewidomych i niedowidzących.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Muzeum II Wojny Światowej.
13. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie w Kinie porządku oraz czystości.
14. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
15. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 1 widza, który zakupił Bilet.
16. W poniedziałki kino jest nieczynne, chyba, że w repertuarze jest zawarta inna informacja.
17. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na stronie internetowej Muzeum II Wojny Światowej i w innych mediach.
18. Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje dotyczące repertuaru zamieszczone w mediach niezależnych od Muzeum II Wojny Światowej.
19. Zasady korzystania z szatni oraz parkingu określa Regulamin zwiedzania Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Regulamin parkingu podziemnego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wyżej wymienione regulaminy dostępne są na stronie www.muzeum1939.pl.
20. Teren Muzeum jest monitorowany.

 

§ 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Informacje o repertuarze i sprzedaży Biletów można uzyskać na stronie internetowej www.muzeum1939.pl lub pod numerem telefonu +48 58 760 09 60. Sprzedaż biletów prowadzona jest w kasach Muzeum oraz online za pośrednictwem strony internetowej: bilety.muzeum1939.pl.
2. Kasy otwierane są na 30 minut przed pierwszym zaplanowanym w danym dniu seansem lub wydarzeniem, a zamykane 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu lub wydarzenia przewidzianego w danym dniu.
3. Pracownik obsługi Kina ma prawo odmówić sprzedaży Biletu osobie zachowującej się niegrzecznie lub wulgarnie wobec innych Widzów lub pracowników obsługi Kina, a także osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
4. Organizator nie przyjmuje zwrotów biletów, za wyjątkiem sytuacji takich jak: odwołanie seansu oraz wprowadzenie istotnych zmian w programie lub w terminie odbycia się seansu.
5. Kategorie i ceny biletów na Seanse oraz Wydarzenia:
a. Bilet normalny – 18 zł
b. Bilet ulgowy – 15 zł
c. Bilet bezpłatny – 0 zł
6. Prawo do nabycia biletu ulgowego w cenie 15 zł na Seanse oraz Wydarzenia mają:
a. uczniowie i studenci do 26. roku życia ― na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej,
b. nauczyciele szkół, placówek oświaty ― na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi,
c. wychowawcy zakładów poprawczych, domów dziecka, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, schronisk dla nieletnich ― na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi,
d. seniorzy powyżej 65. roku życia ― na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek,
e. emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami (każdej osobie z niepełnosprawnością, jeśli tylko istnieje taka potrzeba, może towarzyszyć jedna osoba wspierająca, której przysługuje nieodpłatna wejściówka) – na podstawie legitymacji,
f. osoby fizyczne odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” oraz osoby fizyczne odznaczone Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”  ― za okazaniem odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi,
g. osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,
h. członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) ― za okazaniem Membership Card ICOM, Membership Card ICOMOS,
i. darczyńcy Muzeum II Wojny Światowej,
m. inwalidzi wojenni i kombatanci II wojny światowej ― na podstawie legitymacji kombatanckiej bądź zaświadczenia,
j. zorganizowane grupy 15-osobowe i większe. Na każde 15 osób w grupie przysługuje 1 bilet bezpłatny dla opiekuna grupy.
11. Bilety na Wydarzenia bezpłatne:
a. obowiązującym Biletem na Wydarzenia bezpłatne jest bilet bezpłatny,
b. bilety na Wydarzenia bezpłatne są wydawane w dniu wydarzenia (chyba że w opisie danego wydarzenia zawarto inną informację), 30 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia bezpłatnego aż do wyczerpania puli wolnych miejsc na sali kinowej,
c. prawo do otrzymania biletu bezpłatnego na Wydarzenie bezpłatne ma każda osoba, która nie łamie postanowień niniejszego regulaminu określonych w §1, w punktach 8,10,11.
d. na Wydarzenia bezpłatne Organizator nie prowadzi rezerwacji miejsc.
12. Informujemy, że wyżej wymienione ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu, w wyniku akcji promocyjnych Kina i z innych uzasadnionych formalnie przyczyn.
13. Seans lub wydarzenie ulega odwołaniu w przypadku gdy:
- 15 minut po planowanej godzinie rozpoczęcia seansu lub wydarzenia nie doszło do sprzedaży minimum 1 biletu.
- 15 minut po planowanej godzinie rozpoczęcia seansu lub wydarzenia nie ma obecnego w kinie minimum 1 widza.
- zajdą inne uzasadnione okoliczności, takie jak np. awaria techniczna w kinie.
 
§3.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – Organizator.
2. Organizator jest uprawniony na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych Widzów w celu dokonania i realizacji rezerwacji biletu, sprzedaży biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji.
3. Organizator może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Widzów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, numer konta bankowego – tylko w przypadku zwrotu na konto bankowe należności.
4. Organizator, jako administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych udostępnionych przez Widzów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. Administratorem danych w stosunku do informacji podawanych przez Organizatora podczas rejestracji (dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dane osób kontaktowych) jest Organizator.
6. Dane te Organizator przetwarzać będzie wyłącznie w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, np. dostarczaniem newsletterów informujących o aktualnym repertuarze i planowanych wydarzeniach, a także – pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód – w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną od Organizatora.
7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celów.
8. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich poprawiania, a także może zażądać usunięcia swoich danych osobowych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku za pośrednictwem swojego konta klienta muzeum.
9. Organizator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W szczególności Organizator oświadcza, że opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
10. Organizator oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Organizatora), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Organizatora danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczących sposobów zabezpieczania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
11. Organizator zastrzega sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania, sądom.
 
§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Widzów w siedzibie Organizatora w kasie Kina oraz na stronie www.muzeum1939.pl.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Kina można składać w formie pisemnej, za pomocą listu na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adresy: kino@muzeum1939.pl oraz info@muzeum1939.pl. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania/zameldowania składającego reklamację w przypadku korespondencji tradycyjnej lub adres e-mail i numer telefonu w przypadku korespondencji mailowej.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora listu lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Do umowy zawartej między Organizatorem a Widzem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.01.2022 r.