REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO #ObrońcyNiepodległej

REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO #ObrońcyNiepodległej

 

REGULAMIN KONKURSU #ObrońcyNiepodległej

organizowanego dla uczniów szkół podstawowych i średnich

 

§1. Temat i cele konkursu

 

1. Temat konkursu dotyczy przedstawicieli Rzeczpospolitej Polskiej, którzy w trakcie II wojny światowej z bronią w ręku, bądź w inny sposób, wzięli czynny udział w walce o niepodległy byt państwa polskiego.  

 

2. Celem konkursu jest:

 

1) upamiętnienie polskich bohaterów czasu II wojny światowej,
2) poszerzanie wiedzy o historii państwa polskiego w XX wieku,
3) wzmacnianie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży,
4) rozwijanie kreatywności i inspirowanie samodzielnej pracy twórczej,
5) zachęcenie do poszukiwań inspiracji historycznych w dziedzinie sztuki,
6) rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.


 

§2. Organizator Konkursu

 

1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk, Państwowa Instytucja Kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod nr 101/2017.

 

2. Inicjatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

§3. Założenia organizacyjne

 

1. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i średnich. 

 

2. Do konkursu dopuszczone będą prace wykonane indywidualnie i własnoręcznie w technice: 

 

1) grafika komputerowa,
2) techniki graficzne analogowe.

 

3. Prace muszą w sposób czytelny nawiązywać do tematyki konkursu.

 

4. Praca w technice komputerowej musi być wykonana w formacie A4 rozszerzeniu JPG i rozdzielczości 600 dpi (max 10 mb).

 

5. Praca w technice analogowej może być wykonana w technice: malarstwa (farby plakatowe, temperowe, akrylowe, akwarelowe, pastele) lub rysunku (ołówek, kredka, mazak), kolażu na sztywnym papierze - brystolu w formacie minimum A3. 

 

6. Uczestnik może wykonać samodzielnie tylko jedną pracę konkursową w wybranej przez siebie technice/ach. 

 

7. Pytania odnośnie konkursu mogą być kierowane na adres e-mail: mrm@muzeum1939.pl, zawierając w tytule „Pytanie – Konkurs graficzny #ObrońcyNiepodległej”.

 

8. Nadesłana praca plastyczna nie może być wcześniej publikowana lub zgłoszona do innego konkursu.

 

9. Prace plastyczne muszą być podpisane w prawym dolnym rogu imieniem i nazwiskiem autora pracy. 

 

10. Prace, które nie spełniają powyższych warunków zostaną zdyskwalifikowane.

 

11. Do pracy powinien zostać dołączony wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy. Dokument zostanie przesłany na adres e-mail podany przez uczestnika konkursu w formularzu dostępnym na stronie www.muzeum1939.pl po jego wypełnieniu. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

12. Muzeum  zastrzega  sobie  prawo  do  ekspozycji  zgłoszonych  prac  na  wystawach  wraz z podaniem danych autorów, a także w celach promocji na stronach internetowych, w mediach i wydawnictwach.

 

13. Przekazanie pracy do udziału w konkursie jest równoznaczne z przeniesieniem bez wynagrodzenia na Muzeum praw autorskich majątkowych do wykonanej pracy oraz upoważnieniem do wykonania praw autorskich osobistych. Muzeum w ramach wyżej wskazanych ma prawo do:

 

a) utrwalenia na dowolnym nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu,
b) powielenia dowolną techniką, w tym dla celów wydawniczych i edytorskich,
c) wprowadzenia do obrotu,
d) publicznego odtwarzania,
e) wyświetlania,
f) nadawania za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne,
g) nadawania za pośrednictwem satelity i Internetu,
h) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
i) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
j) wykorzystania dla celów reklamy, promocji i publikacji, oznaczenia lub identyfikacji Muzeum,
k) wykorzystania na wystawach prezentowanych w siedzibie Muzeum.

Przeniesienie praw o których mowa w ust. 12 i udzielenie upoważnień następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 

14. Autor pracy udziela również Muzeum prawa do wykorzystania jego imienia i nazwiska w celu realizacji uprawnień wskazanych w ust. 9.

 

15. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Muzeum i nie będą zwracane.

 

§4. Składanie i ocena prac konkursowych
 

1. Prace w technice grafiki komputerowej należy przesłać wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym na adres e-mail: mrm@muzeum1939.pl w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2021, zawierając w tytule “Konkurs graficzny #ObrońcyNiepodległej”.

 

2. Prace w technice graficznej analogowej należy przesłać lub dostarczyć osobiście wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym na adres: Muzeum II Wojny Światowej  w Gdańsku pl. W. Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2021, zawierając na kopercie/opakowaniu dopisek “Konkurs graficzny #ObrońcyNiepodległej”.
 

§5. Komisja konkursowa
 

2. O wyłonieniu laureatów konkursu zadecyduje komisja konkursowa w składzie:

 

a) przewodniczący komisji: Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
b) członkowie komisji: radni MRM, pracownicy Muzeum oraz zaproszeni goście.

 

3. Komisja konkursowa przy ocenie pracy weźmie pod uwagę:

 

a) zawartość merytoryczną,
b) zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
c) pomysłowość i oryginalność w ujęciu tematu,
d) kreatywność.

 

4. Decyzje  Komisji  Konkursowej  są   ostateczne. Komisja nie sporządza pisemnej oceny w odniesieniu do prac, które nie zostały nagrodzone i wyróżnione.

 

5. Prace będą dzielone na 3 kategorie  wiekowe (klasy szkoły podstawowej 1-3, klasy szkoły podstawowej 4-8, wszystkie klasy szkół średnich).

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie/wysłanie nagród nastąpi w terminie do 11 listopada 2021 r. Niezwłocznie po ogłoszeniu werdyktu komisji nastąpi otwarcie wystawy prac: nagrodzonych, wyróżnionych oraz ewentualnie innych zakwalifikowanych na ekspozycję. Prace będą eksponowane w ogólnodostępnej przestrzeni Muzeum.

 

7. Jeśli sytuacja epidemiczna i obowiązujące obostrzenia rządowe oraz przepisy sanitarne będą na to pozwalały, to odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród na terenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Uczestnicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach z wyprzedzeniem.

 

8. Nagrody otrzymają uczestnicy zajmujący:
 

Technika

klasy szk. podst. 1-3

klasy szk. podst. 4-8

klasy szk. śred.

grafika komputerowa

I - III

I - III

I - III

techniki graficzne analogowe

I - III

I - III

I - III

 

w każdej technice i przedziale wiekowym miejsca I – III. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyróżnienia dodatkowych prac.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy >>>

 

Rodzice lub przedstawiciele ustawowi uczestnika konkursu wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku danych osobowych uczestników podanych w ww. formularzu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Muzeum informuje, iż:

  1. administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Muzeum II Wojny Światowej z siedzibą w Gdańsku, przy pl. W. Bartoszewskiego 1;

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@muzeum1939.pl;

  3. dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Muzeum - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  4. odbiorcami danych osobowych uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także każdy do którego zostanie skierowany materiał na którym zostaną utrwalone dane osobowe (wizerunek) uczestników;

  5. dane osobowe uczestników przechowywane będą wieczyście, chyba że obowiązujące przepisy prawa będą nakazywały usunięcie danych osobowych uczestników z zasobów Muzeum;

  6. zgłaszający posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  przenoszenia  danych  na  podstawie  art.  20  RODO z uwzględnieniem ograniczeń jakie nakłada RODO;

  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  8. zezwolenie na wykorzystanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa udzielenia zezwolenia na wykorzystanie danych (w tym wizerunku) skutkuje niedopuszczeniem pracy do udziału w konkursie.

 

Nagrody

Technika

klasy szk. podst. 1-3

klasy szk. podst. 4-8

klasy szk. śred.

 

 

 

grafika komputerowa

I - III

I - III

I - III

 

 

 

techniki graficzne analogowe

I - III

I - III

I - III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa 1-3

klasa 4-8

klasa śred.

 

 

komputer

nagroda 1

450 zł

450 zł

450 zł

1 350 zł

 

komputer

nagroda 2

300 zł

300 zł

300 zł

900 zł

 

komputer

nagroda 3

100 zł

100 zł

100 zł

300 zł

 

  
  
  
  
  
  

 

analogowe

nagroda 1

450 zł

450 zł

450 zł

1 350 zł

 

analogowe

nagroda 2

300 zł

300 zł

300 zł

900 zł

 

analogowe

nagroda 3

100 zł

100 zł

100 zł

300 zł

 

 

 

 

 

 

 

5 100 zł

 

 

InkBook

450 zł

 

 

 

 

 

Tablet graficzny HUION 1060 Plus

300 zł

 

 

 

 

 

Zestaw rysowniczy

100 zł