MŁODZIEŻOWA RADA MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ

REGULAMIN KONKURSU DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W ROKU 2020

REGULAMIN KONKURSU
DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ
W ROKU 2020

Rozdział I. Informacje ogólne

§ 1.

1.    Niniejszy regulamin określa tryb wyboru kandydatów do Młodzieżowej Rady Muzeum II Wojny Światowej, zwanej dalej Radą.
2.    Celem konkursu jest wyłonienie reprezentacji uczniów szkół ponadpodstawowych, która w ramach partycypacji obywatelskiej wejdzie w skład Rady.
3.    Organizatorem konkursu jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, zwane dalej Organizatorem.
4.    Konkurs jest przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 19 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
5.    Informacje o konkursie są publikowane na stronie internetowej Muzeum (www.muzeum1939.pl).

Rozdział II. Zasady udziału w konkursie

§ 2.

 
1.    Do udziału w konkursie może zgłosić się osoba, zwana dalej kandydatem, który w dniu rozpoczęcia konkursu jest uczniem szkoły ponadpodstawowej.

2.    Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Muzeum (www.muzeum1939.pl) i przesłanie go wraz z pozostałymi dokumentami pocztą tradycyjną na adres Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk) z dopiskiem „Młodzieżowa Rada Muzeum II Wojny Światowej” oraz przesłanie zadania konkursowego, o którym mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu pocztą tradycyjną na adres Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk) z dopiskiem „Młodzieżowa Rada Muzeum II Wojny Światowej”  lub pocztą elektroniczną na adres: mrm@muzeum1939.pl z tytułem „Młodzieżowa Rada Muzeum II Wojny Światowej” w terminie do 14 sierpnia 2020 roku.

3.    Warunkiem udziału w konkursie jest:
a)    podanie w formularzu prawidłowych danych osobowych kandydata obejmujących: imię, nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail i datę urodzenia oraz wyrażenie zgody na publikację wizerunku w formie zdjęć i nagrań video. Dodatkowo każdy kandydat jest zobowiązany podać dane szkoły, do której uczęszcza (nazwa szkoły, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, województwo i klasę),
b)    przesłanie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na podanie danych osobowych i zgody na kandydowanie oraz na publikację wizerunku kandydata w postaci zdjęć, nagrań wideo przez Muzeum. Osoba pełnoletnia samodzielnie wypełnia oświadczenie i podpisuje je, zaś w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny kandydata.
4.    Dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia można uzyskać wysyłając e-mail na adres: mrm@muzeum1939.pl.
5.    W ciągu czternastu dni roboczych od przesłania formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami określonymi w ust. 3 i zadaniem konkursowym, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zostanie wysłana informacja o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia do konkursu. Odrzucenie zgłoszenia nastąpi w przypadku naruszenia zasad określonych w ust. 1-3 lub niewyrażenia zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację wizerunku uczestnika. Jeśli po upływie tego terminu opisana wyżej wiadomość zwrotna nie zostanie dostarczona należy niezwłocznie przesłać informację o tym fakcie na adres: mrm@muzeum1939.pl.
6.    Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie adresu e-mail do formularza zgłoszeniowego.
7.    Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do konkursu nie oznacza wyboru do Rady.
8.    Wysłanie zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
9.    Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk.
10.    Klauzula ochrony danych osobowych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
a)    korespondencyjnie: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych;
b)    e-mail: iod@muzeum1939.pl
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
w celu organizacji i realizacji konkursu do Młodzieżowej Rady Muzeum II Wojny Światowej.
Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe uczestników przechowywane będą wieczyście, chyba że obowiązujące przepisy prawa będą nakazywały usunięcie danych osobowych kandydatów z zasobów Muzeum.
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wycofania zgody
na przetwarzanie ich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania.
Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli ich zdaniem, przetwarzanie ich danych osobowych – narusza przepisy prawa.

Rozdział III. Przebieg konkursu

§ 3.

1.    Kandydaci zobowiązują się do:
a)    prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego;
b)    wykonania zadania konkursowego przewidzianego w regulaminie;
c)    przesłania dokumentów wymienionych w § 2. ust. 3
d)    przesłania zadania konkursowego na adres mrm@muzeum1939.pl. Ze względu na duży rozmiar załącznika, kandydat może przesłać link na powyższy adres email kierujący do pliku na platformie/stronie internetowej, która umożliwi bezpieczny dostęp
i ściągnięcie pliku.
e)    udziału w posiedzeniu inauguracyjnym, którego koszt dojazdu i zakwaterowania ponosi Muzeum – o ile kandydat zakwalifikuje się do Rady.
2.    Zadanie konkursowe polega na zrealizowaniu projektu, w którym kandydat w kreatywny sposób przedstawi siebie i swoją działalność (naukową, artystyczną, sportową, społeczną, informatyczną) oraz wyjaśni dlaczego chce kandydować do Rady.
3.    Uczestnicy przystępując do realizacji zadania konkursowego, mogą wybrać którąś z zaproponowanych przez Organizatora form: esej, prezentacja multimedialna, film, piosenka, grafika, zdjęcie, praca plastyczna lub inną własną.
4.    Kandydat zobowiązuje się wykonać zadanie rekrutacyjne samodzielnie.
5.    Wymogi co do eseju: maksymalnie 2 strony tekstu formatu A4, czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12, wielkość interlinii: 1,15, wielkość marginesu: 2,5 cm, plik w formacie .pdf.
6.    Wymogi co do prezentacji multimedialnej: maksymalnie 35 slajdów, plik w formacie .ppt, .pptx.
7.    Wymogi co do filmu: maksymalnie 3 min, wielkość pliku do 100 MB.
8.    Wymogi co do piosenki: maksymalnie 4 min, wielkość pliku do 30 MB.
9.    Wymogi co do grafiki: format .pdf.
10.    Poprawnie wykonane zadanie konkursowe wraz z formularzem po wypełnieniu zgłoszeniowym należy przesłać do Muzeum zgodnie z § 2. ust. 2.

Rozdział IV. Zasady oceniania konkursu

§ 4.

1.    Wykonane przez kandydata zadanie konkursowe stanowi podstawę do wyboru 7 radnych do Rady.
2.    Oceny wykonanych zadań konkursowych dokonają członkowie Komisji Rekrutacyjnej, zwanej dalej Komisją. Skład Komisji zostanie wyznaczony przez Dyrektora Muzeum, który jednocześnie będzie przewodniczył jej pracom. W skład Komisji wejdą Koordynator oraz 2 przedstawicieli Muzeum. Komisja wybierze kandydatów na radnych do Rady. W sytuacji uzyskania takiej samej ilości punktów decyzję co do wyboru kandydatów podejmuje Koordynator.
3.    Komisja dokona oceny wykonanych zadań konkursowych na podstawie następujących kryteriów:
a)    3 punkty – wybór formy projektu;
b)    6 punktów – kreatywne zaprezentowanie siebie i swojej działalności;
c)    2 punkty – umiejętne uzasadnienie kandydowania do Rady;
d)    7 punktów – powstały w ramach projektu efekt końcowy, szczególna wartość wykonanego zadania konkursowego, nieuwzględniona w poprzednich punktach.
4.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora do dnia 30 września 2020 r. do godz. 18:00 oraz przesłane drogą mailową do kandydatów z wynikiem kwalifikacji do Rady.
5.    Ocena wykonanych zadań konkursowych oraz wyniki konkursu są ostateczne i nie mogą stanowić przedmiotu odwołania.
6.    Zakwalifikowani kandydaci do Rady zostaną zaproszeni do udziału w inauguracyjnym posiedzeniu Rady oraz warsztatach przygotowujących, które odbędą się w Gdańsku w siedzibie Muzeum w ostatnim kwartale 2020 roku.

Rozdział V. Oświadczenia o prawach autorskich

§ 5.

1.    Opublikowanie wykonanego zadania konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Muzeum przez kandydatów nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji
na umieszczenie zadania konkursowego (lub jego fragmentów – dotyczy również filmów i zdjęć) na stronach internetowych, wykonanie reprodukcji zakwalifikowanych zadań konkursowych oraz ich ekspozycję w wystawach pokonkursowych, powielenie zdjęć w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Radą oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora.
2.    Opublikowanie wykonanego zadania konkursowego oznacza jednocześnie, że nie będzie ono naruszało majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca zadanie konkursowe posiada prawa autorskie do publikowanych materiałów oraz uzyskała zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w ust. 1.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 6.

Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie w procesie wyboru kandydatów do Rady i może zostać zmieniony przez Organizatora z zastrzeżeniem opublikowania zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1. 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  KANDYDATA DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ - wypełniony na stronie i przesłany na email kandydata.

 

Załącznik Nr 2.
OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH I ZGODZIE NA KANDYDOWANIE