Przejdź do treści

Pierwsze spotkanie Rady Naukowej czasopisma naukowego "Wojna i Pamięć"

07/06/2018 - 20:40
Posiedzenie rady naukowej czasopisma naukowego "Wojna i Pamięć"

Wczoraj w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ukonstytuowała się Rada Naukowa nowo powołanego czasopisma „Wojna i Pamięć”. Celem muzealnego periodyku wydawanego jako rocznik jest publikowanie wyników badań dotyczących różnych aspektów genezy, przebiegu i konsekwencji II wojny światowej. Będą w nim również drukowane teksty poświęcone naukowej refleksji nad pamięcią o II wojnie światowej oraz prace dotykające problematyki istoty funkcjonowania systemów totalitarnych. „Wojna i Pamięć” jako czasopismo wydawane przez instytucję muzealną będzie również otwarte na naukowe publikacje z zakresu gromadzenia i ochrony: zabytków, zbiorów i materiałów dokumentacyjnych związanych z historią II wojny światowej, w tym zwłaszcza z wrześniem 1939 r. Ważnym elementem treści periodyku mają być także artykuły źródłowe i naukowo opracowane relacje świadków.

 

Na posiedzeniu Rady Naukowej „Wojny i Pamięci” dokonano wyboru jej przewodniczącego i jego zastępcy; zostali nimi: prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (Uniwersytet Gdański). W skład Rady weszli również: prof. dr hab. Albert Kotowski (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr Wojciech Kozłowski (Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego w Warszawie), prof. dr hab. Natalja Lebiediewa (Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie), dr Witold Medykowski (Yad Vashem w Jerozolimie), dr Violetta Rezler-Wasielewska (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), Igor Shschupak (Muzeum Pamięci o Narodzie Żydowskim i Holocauście na Ukrainie w Dnieprze), prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), prof. dr hab. Stanisław Żerko (Instytut Zachodni w Poznaniu). Przedmiotem dyskusji członków Rady był dokument programowy czasopisma, jego instrukcja wydawnicza i zasady edytorskie, a także wewnętrzna struktura treści. Obecni na posiedzeniu uczeni podzielili się swoim doświadczeniem z zakresu funkcjonowania pism naukowych.

 

Członkowie Rady Naukowej rocznika MIIWŚ „Wojna i Pamięć” wyrazili swoją gotowość do merytorycznego wspierania redakcji pisma, w której skład wchodzą: dr hab. Grzegorz Berendt (redaktor naczelny), dr hab. Tomasz Chinciński (zastępca redaktora naczelnego), Marcin Kłodziński (sekretarz redakcji), dr Karol Nawrocki i dr Marek Szymaniak (redaktorzy tematyczni), Natalia Maliszewska (redaktor językowy). Pierwszy numer rocznika ma zostać wydany jeszcze w 2018 r.