Kryteria oceny prac

Konkurs na budowę wystawy w Elektrowni na Westerplatte

Od uczestników konkursu oczekuje się zaproponowania rozwiązań atrakcyjnych wizualnie oraz funkcjonalnych. Rozwiązania te powinny uwzględniać możliwość ich wykorzystania w ramach realizowanego przedsięwzięcia budowlanego przystosowującego budynek dawnej elektrowni Wojskowej Składnicy Tranzytowej (WST) na Westerplatte do celów wystawienniczych.

 

Pracę konkursową powinny cechować: wysokie walory artystyczne, jakość zaproponowanych rozwiązań oraz zgodność z wytycznymi zawartymi w scenariuszu wystawy. Projektowana wystawa archeologiczna stanie się pierwszą kompleksową próbą opowiedzenia historii WST na Westerplatte za pomocą artefaktów i szczegółowo dobranej ikonografii, która ukaże to miejsce w zupełnie nowej perspektywie.

 

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów, których łączna wartość stanowi 100 pkt (100%):

 

– kryterium I – do 30 pkt (30%) – wartość artystyczna – oryginalność, kreatywność i walory artystyczne, w tym estetyka – waga kryterium;

– kryterium II – do 30 pkt (30%) – zgodność z wytycznymi zawartymi w scenariuszu;

– kryterium III – do 20 pkt (20%) – jakość wykonania – jakość rozwiązań technicznych, w tym zaproponowane rozwiązania ekspozycyjne;

– kryterium IV – do 10 pkt (10%) – koszt realizacji prac;

– kryterium V – do 10 pkt (10%) – cena dokumentacji projektowej.

 

W kryteriach „koszt realizacji inwestycji” oraz „cena dokumentacji projektowej” najwyższą liczbę punktów otrzyma Uczestnik, który zaproponuje najniższy łączny koszt realizacji prac oraz najniższą cenę za projekt, inne czynności i nadzór. Pozostali Uczestnicy uzyskają liczbę punktów obliczoną według poniższego wzoru:

Najniższe zaproponowane wyceny w pkt d i e dzielone przez oceniane koszty realizacji prac projektowych, cenę dokumentacji projektowej × 10 pkt = liczba punktów

 

Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie stopnia spełnienia powyższych kryteriów oraz istotnych wymogów regulaminu. Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe w sposób całościowy, zgodnie z powyższymi kryteriami i wymogami zawartymi w regulaminie.

 

Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt. W taki sposób zostanie przeliczona liczba punktów w każdym z kryteriów. Za najlepszą zostanie uznana praca konkursowa, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.