Konkurs na logo Obchodów 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej

Konkurs na logo Obchodów 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej

Konkurs na logo Obchodów 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej został rozstrzygnięty

Z przyjemnością prezentujemy Państwu wyniki konkursu na stworzenie logo (znaku graficznego) nawiązującego tematycznie do Obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Ilość przesłanych prac przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.

Poniżej przedstawiamy zwycięskie projekty:

I MIEJSCE praca autorstwa Konrada Fuśniaka

II MIEJSCE praca autorstwa Anny Radzikowskiej

III MIEJSCE praca autorstwa Macieja Lewandowskiego

Komisja Konkursowa w składzie: 

Janusz Janowski – artysta plastyk, Związku Polskich Artystów Plastyków,
Jan Sikora – artysta plastyk, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
Marcin Komosa – Departament Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Michał Mazurek – Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
Michał Rzepiak – Dyrektor Programowy Radia Gdańsk, 

Brała pod uwagę następujące kryteria:

• walory artystyczne: koherentność z tematyką obchodów, pomysłowość, oryginalność, komunikatywność, czytelność;
• walory graficzne: zgodność projektu logotypu z zasadami sztuki, profesjonalizm;
• walory użytkowe: możliwość zastosowania projektu w różnych formach ekspozycyjnych.
Gratulujemy zwycięzcom!

od lewej: I MIEJSCE praca autorstwa Konrada Fuśniaka, II MIEJSCE praca autorstwa Anny Radzikowskiej,  III MIEJSCE praca autorstwa Macieja Lewandowskiego
od lewej: I MIEJSCE praca autorstwa Konrada Fuśniaka, II MIEJSCE praca autorstwa Anny Radzikowskiej, III MIEJSCE praca autorstwa Macieja Lewandowskiego

 

Gratulujemy zwycięzcom!

--------

UWAGA: Termin rozstrzygnięcia konkursu na logo 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej ulega przesunięciu do 30 stycznia 2019 r.

Muzeum II Wojny Światowej ogłasza konkurs na stworzenie logo (znaku graficznego) nawiązującego tematycznie do obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, który będzie wykorzystywany jako promocyjny znak identyfikacyjny zadań realizowanych w ramach opracowanego programu Obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu oraz Kartę Zgłoszenia udziału w konkursie.

Regulamin konkursu na logo

Obchodów 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej

w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

1. Organizator konkursu

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Pl. Władysława Bartoszewskiego 1

80-862 Gdańsk

e-mail: sekretariat@muzeum1939.pl

 

II. Cele konkursu

1. Celem konkursu jest stworzenie logo (znaku graficznego) nawiązującego tematycznie do obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, który będzie wykorzystywany jako promocyjny znak identyfikacyjny zadań realizowanych w ramach opracowanego programu Obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, zwanymi dalej „Obchodami”.

2. Logo będzie umieszczane m. in. na stronach internetowych Organizatora i instytucji z nim współpracujących oraz na plakatach, ulotkach i innych materiałach promocyjnych związanych z Obchodami.

3. Logo powinno kojarzyć się z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wskazane jest nawiązanie do nazwy, misji i obszaru działalności Organizatora.

4. Logo może mieć dowolną formę graficzną (np.  napis literowy lub napis i symbol graficzny, czy też sam symbol graficzny).

5. W warstwę informacyjnej logotyp może zawierać litery i cyfry, nazwę promowanych obchodów, nazwę Organizatora, adres strony internetowej etc. 

 

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do osób prawnych oraz osób fizycznych,  pełnoletnich, niezależnie od miejsca zamieszkania/siedziby czy też wykształcenia.

 

IV. Warunki uczestnictwa

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wraz z pracami Karty zgłoszenia i podpisanie oświadczenia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do regulaminu:
- o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie po wygraniu konkursu - na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego logo,
- potwierdzające, że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie konkursowej.

3. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 projekty graficzne.

4. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystywać i wprowadzać zmiany oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

5. Wraz z rozstrzygnięciem konkursu autor zwycięskiego projektu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz udziela zgody na jego wykorzystanie na wszystkich polach eksploatacji, w tym także ewentualne modyfikacje graficzne.

6. Regulamin i karty dostępne są na stronie muzeum1939.pl/konkurs_logo

7. Karta zgłoszenia uczestnika musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą reprezentacji uczestnika, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Uczestnika -  dotyczy tylko Uczestników Konkursu będących osobami prawnymi

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe (projekty logo) należy dostarczyć w dwóch formach:

a) w postaci wydrukowanej planszy A4 w układzie pionowym, na sztywnym podkładzie:

A. z projektem logo w wersji barwnej (dopuszcza się użycie maksymalnie 4 kolorów), nieprzekraczającego pola kwadratu o wymiarach 100 x 100 mm, umieszczonym w górnej części planszy, wyrównanym do środka;
B. z projektem logo w wersji monochromatycznej, nieprzekraczającym pola kwadratu o wymiarach 100 x 100 mm, umieszczonym w dolnej części planszy, pod  logo w wersji kolorystycznej, wyrównanym do środka,

Na odwrocie planszy należy podać sześciocyfrowy kod składający się z cyfr, małych i dużych liter. Bezwzględnie zabrania się podawania imienia i nazwiska, w jakimkolwiek miejscu na planszy;

b) projektu logo zapisanego na nośniku elektronicznym (na płycie CD lub DVD) w plikach wektorowych formatu pdf, eps lub ai, o wymiarach mieszczących się w formacie A4.

2. Prace konkursowe wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia (wzór – załącznik Nr 1) należy dostarczyć do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Władysława Bartoszewskiego 1 (80-862 Gdańsk) lub przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 15 grudnia 2018 r. (uwaga: decyduje data wpływu prac konkursowych do Organizatora).

3. Prace konkursowe należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z podaniem autora pracy i adresu zamieszkania oraz z dopiskiem „Konkurs na logo obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej” ”.

4. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 2 nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

 

VI. Zasady przyznawania nagród

1. Oceny dostarczonych prac i wyboru najlepszej dokona powołana przez Organizatora Komisja  Konkursowa.

2. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

a) walory artystyczne: koherentność z tematyką obchodów, pomysłowość, oryginalność, komunikatywność, czytelność;
b) walory graficzne: zgodność projektu logotypu z zasadami sztuki, profesjonalizm;
c) walory użytkowe: możliwość zastosowania projektu w różnych formach ekspozycyjnych.

3. Spośród zgłoszonych projektów Komisja Konkursowa wyłoni 3 zwycięskie projekty. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody finansowe w następującej wysokości:

a) za zajecie I miejsca 10.000 zł;
b) za zajecie II miejsca 5.000 zł;
c) za zajecie III miejsca 2.000 zł.

4. Ostateczną decyzję o skierowaniu projektu logotypu do realizacji podejmie Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku kierując się wskazaniami Komisji Konkursowej. Decyzja Dyrektora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Z autorem  projektu wybranego do realizacji  Organizator zawrze umowę o eksploatacji logotypu. Umowa zawierać będzie postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do projektu wraz z prawem do nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:

a) wyłączne używanie i wykorzystywanie znaku graficznego we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej Organizatora;
b) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) rozpowszechnianie projektu graficznego poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie;
d) publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym;
e) wprowadzanie projektu do pamięci komputera i umieszczenie w sieci.

6. W celu promocji konkursu Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania zgłoszonych do konkursu prac bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia.

7. Autor projektu  wybranego przez Organizatora do ostatecznej realizacji zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich, o których mowa w pkt. V.5.

8. Złożenie lub nadesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora w terminie do 31 grudnia 2018 r.

2. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy Konkursu w  czasie i formie wyznaczonej przez Organizatora.

 

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Prace nienagrodzone nie będą wykorzystane w żaden sposób przez Organizatora, z zastrzeżeniem postanowień pkt. VI.6.

2. Dane osobowe zwycięzcy konkursu mogą zostać wykorzystane, jako element promocji działań związanych z Obchodami oraz przekazane do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu.

3. Organizator zastrzega sobie:

a) możliwość zmiany terminów, bez podania przyczyny,
b) prawo do przerwania lub odwołania konkursu, bez podania przyczyny,
c) zmiany postanowień niniejszego regulaminu,
d) nierozstrzygnięcia konkursu.
e) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

 

Pytania i odpowiedzi:

P: Jaka nazwa powinna być umieszczona w projekcie logo?

O: Preferowanym tekstem, który może zostać użyty w projekcie jest: "80. rocznica wybuchu II wojny światowej".

 

P: Czy do projektu można dołączyć opis idei logo?

O: Oczywiście, krótkie dodatkowe wyjaśnienie idei może zostać załączone.

 

P: Czy projekt może zostać złożony przez więcej niż jedną osobę?

O: Tak, o ile wystąpią jako jego współautorzy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

 

P: Czy sześciocyfrowy kod, który należy umieścić na odwrocie planszy z projektem logo może być wymyślony dowolnie przez uczestnika?

O: Tak, kod powinien zostać wymyślony przez Uczestnika, naniesiony na odwrocie pracy konkursowej oraz karcie zgłoszeniowej, bądź na zaklejonej kopercie, w której zostanie umieszczona.

 

P: Czy projekt musi zawierać napis "80,. rocznica wybuchu II wojny światowej"?

O: Nie. Jak wskazano w pkt. II.4., logo może mieć dowolną formę graficzną (np. napis literowy lub napis i symbol graficzny, czy też sam symbol graficzny)