Romistrz Witold Pilecki wystawa główna

Konkurs na projekt i wykonanie pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

Regulamin Konkursu
na projekt i wykonanie pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego
przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku


I. Informacje ogólne

Organizator:
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, pl. W. Bartoszewskiego 1,
80-862 Gdańsk, (dalej również jako: „Zamawiający”) 

II. Nazwa i adres Zamawiającego


Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. W. Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk

III. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1191  z pózn. zm.) (dalej jako: „Ustawa”). 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1025 z pózn. zm.) (dalej jako: „k.c.”). 
3. Niniejszy regulamin Konkursu zatwierdzony przez Zamawiającego (dalej jako: „Regulamin”).

IV. Przedmiot konkursu

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie projektu pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego (dalej jako: „Praca Konkursowa”), który następnie zostanie przez Uczestnika zrealizowany i wzniesiony.

V. Rodzaj, forma i cel Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do profesjonalnych artystów plastyków, posiadających doświadczenie w dziedzinie rzeźby i dyplom ukończenia uczelni artystycznej na wydziale rzeźby (dalej jako: „Uczestnik”).
2. W Konkursie przewidziano trzy nagrody pieniężne w tym jedną główną za najlepszy projekt. Zwycięzca konkursu zostanie również zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dla Autora zwycięskiej pracy konkursowej.
3. Konkurs ma charakter dwuetapowy, w którym Uczestnicy składają najpierw wnioski
o dopuszczenie do udziału w Konkursie (załącznik nr 2), a dalej Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki udziału, określone w niniejszym Regulaminie.
4. Rodzaj przedmiotu Konkursu: rzeźba wolnostojąca.
5. Celem Konkursu jest wybranie najlepszego projektu pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego, odznaczającego się wysokimi walorami artystycznymi, spełniającego założenia ideowe Zamawiającego. Autor nagrodzonego projektu zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu realizacji projektu jego autorstwa.
6. Pomnik przewidziany jest do realizacji w trwałych materiałach (np. w brązie).
7. Warunki techniczne oraz przestrzenne opisane zostały w załączniku nr 1 do Regulaminu.  

VI. Zakres opracowania Pracy Konkursowej

1. Praca Konkursowa powinna zawierać część modelową, graficzną i opisową. Każdy uczestnik musi przesłać swoje zgłoszenie w osobnej kopercie.
2. Forma i zawartość Pracy Konkursowej:
a) model rzeźby, niepatynowany w skali 1:5 (maksymalna wysokość do 60 cm),
b) w przypadku rzeźby figuratywnej model gipsowy głowy/portretu Rotmistrza Witolda Pileckiego w skali 1:1,
c) model powinien być wykonany metodą uniemożliwiającą jego uszkodzenie,
d) część graficzna pracy konkursowej przedstawiona powinna być na trzech sztywnych planszach w formacie A3 w układzie pionowym i zawierać:
• wizualizację rzeźby oraz obiektu przedstawiającą pomnik z poziomu stojącego człowieka,
• rodzaje nawierzchni i oświetlenia itp. w otoczeniu pomnika,
e) część opisowa w formacie A4 zawierająca wszelkie dane i wyjaśnienia rozwiązań konstrukcyjnych i wykończeniowych, sposobu transportu, montażu oraz cenę brutto wykonania projektu, wykonania pomnika, jego transportu i posadowienia, 
f) szczegółowa specyfikacja techniczna wraz z kosztorysem.
3. Uczestnik Konkursu ma obowiązek dostarczyć na nośniku CD/DVD wszystkie materiały konkursowe zapisane w formacie PDF/JPG w jakości do druku (300 dpi), w niekodowanych plikach (niezabezpieczonych hasłem).
4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, a także część opisowa pracy konkursowej winna być wykonana trwałą techniką, najlepiej drukiem komputerowym. Wszystkie formularze, w wyznaczonych miejscach, muszą być podpisane odręcznie niebieskim długopisem.
5. Za dostarczenie do siedziby Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pracy konkursowej jest odpowiedzialny uczestnik konkursu. Modele zniszczone lub uszkodzone w trakcie transportu nie będą brane pod ocenę Komisji.

VII. Koszt inwestycji

1. Maksymalny łączny koszt wykonania pomnika na podstawie autorskiego projektu (zwycięskiej Pracy Konkursowej), w tym koszt transportu, ustawienia oraz nadzoru autorskiego przy montażu rzeźby (a także opisowej tablicy) nie może przekraczać kwoty 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych). Kwota ta obejmuje koszt całości prac wykonywanych na podstawie wybranej pracy konkursowej, w tym koszty sporządzenia szczegółowego opracowania pracy konkursowej, oraz koszty projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu położonego w granicach opracowania konkursowego.
2. Projekt pomnika, który został złożony do oceny Jury nie podlega osobnemu wynagrodzeniu.
3. Przedstawiony w ust. 1 powyżej koszt nie uwzględnia kosztów przygotowania
i przeprowadzenia Konkursu, w tym kwot przeznaczonych na nagrody.
4. W treści opisu pracy konkursowej Uczestnik zobowiązany jest do zaoferowania ceny całkowitej brutto zaprojektowania, wykonania, dostarczenia i posadowienia pomnika, która będzie oceniana w ramach kryterium 4 opisanego w Rozdziale XIV ust. 2 Regulaminu. Ostateczna kwota wykonania rzeźby i cokołu zostanie ustalona po negocjacjach w celu udzielenia zamówienia z wolnej ręki, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - Autorem zwycięskiego projektu, biorąc po uwagę zaoferowaną przez Uczestnika cenę oraz elementów wpływających na jej wysokość, ustalonych w toku prowadzonych negocjacji.

VIII. Wymagania stawiane Uczestnikom Konkursu

1. W Konkursie udział wziąć mogą Uczestnicy, którzy w wymaganym terminie złożą
w sekretariacie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pl. W. Bartoszewskiego 1,  wnioski
o dopuszczenie do udziału w Konkursie i zostaną do niego dopuszczeni na podstawie poniższych kryteriów (załącznik nr 4):
a) posiadają dyplom ukończenia Akademii Sztuk Pięknych, z tytułem magistra sztuki w zakresie rzeźby,
b) niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym oraz osobami, które potrafią wykonać nienagannie zamówienie,
c) mają środki finansowe zapewniające wykonanie zamówienia.
O udział w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp.
Na każdym etapie postępowania konkursowego Zamawiający może wezwać Uczestnika
do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Uczestnika. 
2. Do podmiotów występujących wspólnie (np. zespoły autorskie) stosuje się przepisy dotyczące Uczestnika Konkursu (załącznik nr 5).
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a) osoby, które biorą udział w organizacji Konkursu,
b) osoby, które opracowały niniejszy Regulamin Konkursu,
c) członkowie Jury.

IX. Dokumenty, które muszą dostarczyć Uczestnicy Konkursu

1. W celu wykazania, iż spełnia wymagane warunki, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć do wniosku wskazane poniżej dokumenty:
a) w przypadku Uczestnika prowadzącego działalność gospodarczą - aktualny odpis
z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia przedmiotowych dokumentów;
b) ksero dyplomu ukończenia wyższej uczelni i uzyskania tytułu magistra sztuki w zakresie rzeźby;
c) oświadczenie o posiadaniu środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia. 

X. Terminy

1. Ogłoszenie Regulaminu Konkursu: dnia  19 grudnia 2018 r.
2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do dnia  21 stycznia 2019 r. (liczy się data dostarczenia a nie stempla pocztowego).
3. Wysyłanie do Uczestników Konkursu informacji o dopuszczeniu do udziału w Konkursie
i zaproszenie do składania Prac Konkursowych do dnia 28 stycznia 2019 r. (data stempla pocztowego)
4. Ostateczny termin składania Prac Konkursowych upływa z dniem 22 kwiecień 2019 r. (liczy się data dostarczenia a nie stempla pocztowego). 
5. Ogłoszenie wyniku Konkursu do dnia 13 maja 2019 r.
6. Realizacja pomnika do 5 września 2019 r.

XI. Opis przygotowania wniosku

1. Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie i jedną Pracę Konkursową. Uczestnik Konkursu nie przestrzegając tej zasady zostanie wykluczony z Konkursu, a wszystkie jego prace zostaną odrzucone.
2. Wniosek wraz z całą dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunków udziału w Konkursie, wszystkimi informacjami i załącznikami, powinien być napisany w języku polskim.
3. Jeżeli składane dokumenty zostały sporządzone w innym języku niż język polski powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku ponosi Uczestnik Konkursu.
5. Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu, które powinno być odpowiednio zabezpieczone i opatrzone pełną nazwą Zamawiającego i dokładnym adresem (ulica, nr lokalu, miejscowość, nr kodu pocztowego) oraz dopiskiem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie”.
6. Wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5 powyżej oraz w rozdziale IX Regulaminu,
do wniosku należy dołączyć wypełnioną Kartę identyfikacyjną (załącznik nr 3) wpisując ustaloną przez Uczestnika Konkursu dowolną (stałą w Konkursie), sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą, zwaną dalej „Znak Identyfikacyjny”.
7. Karta identyfikacyjna Uczestnika Konkursu musi być złożona w oddzielnej, nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie wewnętrznej opisanej według wzoru: „Karta identyfikacyjna Uczestnika Konkursu w Konkursie na Wykonanie projektu rzeźby na pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Otworzyć po rozstrzygnięciu Konkursu”.

XII. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
Wniosek, wraz z pozostałymi załącznikami do Regulaminu oraz dokumentami, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 lit a)-d) Regulaminu, z zastrzeżeniem Rozdziału XI ust. 5-7 Regulaminu, należy złożyć w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pl. Władysława Bartoszewskiego 1 (sekretariat w budynku administracyjnym wejście od ulicy Stara Stocznia) do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15.00, pod rygorem nierozpatrzenia wniosku wniesionego po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.

XIII. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Po uzyskaniu przez Uczestnika informacji o dopuszczeniu do konkursu, pracę Konkursową należy dostarczyć do siedziby Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pl. W. Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk w dniach: do 22 kwietnia 2019 r. w godzinach 09.00 – 15.00. Praca wniesiona po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia nie będzie rozpatrywana.
2. Kopertę z Pracą Konkursową należy opatrzyć zastępczym adresem zwrotnym nie identyfikującym Uczestnika Konkursu.
3. Wszystkie elementy Pracy Konkursowej (modele, plansze, płyta CD, opakowanie) muszą być trwale oznakowane Znakiem Identyfikacyjnym.
4. Na Pracy Konkursowej lub opakowaniu zabrania się umieszczania danych osobowych Uczestnika Konkursu pod rygorem wykluczenia z konkursu.
XIV. Kryteria oceny prac konkursowych
1. Ocenie merytorycznej będą podlegały wyłącznie Prace Konkursowe złożone w terminie, spełniające wymagania formalne oraz spełniające wszelkie wymagania zawarte w Regulaminie Konkursu.
2. Jury będzie oceniało prace według następujących kryteriów:
1) kryterium K1 – wartości artystyczne, w tym jakość kompozycyjna i estetyczna wykreowanej formy pomnika oraz przyjętych rozwiązań projektowych (waga 60%);
2) kryterium K2 – jakość wykreowanej idei, w tym symboliczność przekazu i czytelność ideowa upamiętnienia, w kontekście spełnienia celu konkursu (waga 25%);
3) kryterium K3 – wartości przestrzenne, trwałość i odporność przyjętych rozwiązań
na eksploatację w warunkach miejskich (waga 10%);
4) kryterium K4 – realność wykonania oraz umiejętność dostosowania przyjętych rozwiązań projektowych do wielkości planowanych kosztów realizacji (waga 5%).
3. Uzyskanie 0% w chociaż jednym z wskazanych w ust. 2 powyżej kryteriów wyklucza możliwość przyznania Uczestnikowi nagrody głównej.

XV. Prawa autorskie

1. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik (w przypadku Pracy Konkursowej, będącej dziełem kilku autorów - odpowiednio Uczestnicy) składa również oświadczenie (załącznik nr 2), że składana przez niego Praca Konkursowa jest efektem jego samodzielnej twórczości oraz, że posiada do niej niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste, a także,
że Praca Konkursowa w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich. W przypadku,
gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu Konkursu z roszczeniem
o ochronę jej praw, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych z tytułu nabycia praw autorskich i korzystania przez Zamawiającego z projektu rzeźby, Uczestnik zobowiązuje się naprawić poniesioną przez Zamawiającego przez to szkodę, w szczególności zwrócić koszty
i wydatki przez nich poniesione na obsługę prawną sporu z taką osobą trzecią, a także zapłacić zasądzone od Zamawiającego lub ugodzone przez nich kwoty odszkodowań lub zadośćuczynień na rzecz osoby trzeciej.
2. Uczestnik Konkursu z chwilą złożenia Pracy Konkursowej udziela Zamawiającemu bezterminowej licencji niewyłącznej do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystania na stronie internetowej Zamawiającego,
b) publicznego wystawienia Pracy Konkursowej,
c) reprodukcji i publikacji Pracy Konkursowej w materiałach prezentujących i promujących wyniki Konkursu;
d) reprodukcji i publikacji Pracy Konkursowej w magazynach i czasopismach oraz innych publikacjach, w celu autopromocji i marketingowych jak i również w celach handlowych;
e) wymienionych w ust. 4 poniżej, w celach określonych w lit. a)-d) powyżej.
3. Ustalenia ustępu 2 powyżej nie naruszają osobistego prawa autorskiego autorów Prac Konkursowych.
4. Laureat nagrody głównej dla najlepszej pracy (zwycięzca Konkursu), laureat nagrody
za drugie miejsce oraz laureat nagrody za trzecie miejsce, w momencie wypłaty wynagrodzenia, określonego w Rozdziale XVII ust. 1  niniejszego Regulaminu i w zamian za to wynagrodzenie, przenoszą na Zamawiającego prawo własności egzemplarza pracy konkursowej, złożonej Zamawiającemu (w tym nośnika, na którym praca została utrwalona) oraz przenoszą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do swoich Prac Konkursowych na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia przedmiotowej umowy, w szczególności prawo do:
a) publikacji w polskich i zagranicznych mediach /elektronicznych, TV, Prasie/
b) publicznego wystawiania projektu i wykonanego na jego podstawie pomnika
c) utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnych technikach istniejących w dniu podpisania umowy;
d) rozpowszechnianie, publiczne udostępnienie oraz wprowadzanie do obrotu przy użyciu istniejących w dniu podpisania umowy urządzeniach lub technikach;
e) digitalizacja;
f) wprowadzanie do pamięci komputera;
g) wprowadzenie do sieci komputerowych, w tym Internetu, plików w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika portali internetowych, w tym znajdujących się w dyspozycji Zamawiającego, łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci RAM, HDD i SSD;
h) rozpowszechniania w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz drukiem;
i) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, nadawanie, wystawianie projektu
i wykonanego na jego podstawie pomnika;
j) publiczne udostępnianie w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
k) dokonywania opracowań i zmian, a także zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym korzystania i rozporządzania opracowaniami dzieła, na polach eksploatacji wskazanych powyżej;
l) tworzenie rzeźb, statuetek, wyrobów rzemiosła z dowolnych materiałów na podstawie nagrodzonej pracy po uzgodnieniu z autorem;
m) zwielokrotnienia projektu techniką wybraną przez Zamawiającego do celów podanych powyżej po uzgodnieniu z autorem;
n) wykonywania miniatur projektu (na podstawie modelu) i pomnika po uzgodnieniu
z autorem. Reprodukcji, zdjęć, widokówek, plakatów, znaczków pocztowych, kartek okolicznościowych, kalendarzy, druków akcydensowych i innych podobnych wydawnictw
i materiałów, w dowolnym nakładzie i dowolną techniką, oraz dystrybucji, w tym odpłatnej, wszystkich takich materiałów;
o) wykonywania wszelkiego rodzaju materiałów pamiątkowych i/lub reklamowych, zawierających wizerunek pomnika w całości lub w części, w tym ubrań, przedmiotów codziennego użytku, przedmiotów kolekcjonerskich i innych podobnych przedmiotów, w dowolnym nakładzie i dowolną techniką, oraz dystrybucji, w tym odpłatnej, wszystkich takich materiałów;
p) eksploatacji w sposób opisanych w lit. a)-m) w całości, we fragmentach, bez tytułu, odrębnie (samodzielnie) lub w połączeniu z innymi utworami, wedle uznania Zamawiającego.
5. Pozostałe warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych do zwycięskiej Pracy Konkursowej zostaną uregulowane w umowie, zawartej po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu realizacji projektu, pomiędzy Zamawiającym a Uczestnikiem Konkursu - autorem zwycięskiej pracy konkursowej.

XVI. Wyniki Konkursu

1. W Konkursie wygrywa tylko jeden projekt.
2. Decyzja Jury, powołanego przez Zamawiającego jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
3. Zamawiający informuje, iż może zamknąć Konkurs na każdym etapie bez podania przyczyn i bez przyznania żadnej nagrody.
4. Zamawiający informuje, iż w uzasadnionych okolicznościach może odstąpić
od zrealizowania zwycięskiego projektu lub zawrzeć umowę z Uczestnikiem, który wykonał projekt nagrodzony II lub III nagrodą.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu przy współpracy z Autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu.
7. Ostatecznie zatwierdzającym projekt jest Zamawiający.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy z żadnym uczestnikiem,
a także do nie przyznania nagrody. Z tego tytułu nie przysługują Uczestnikom żadne roszczenia czy odszkodowania. 

XVII. Nagrody

1. W Konkursie przewiduje się trzy nagrody o charakterze pieniężnym, tj:
a) nagrodę główną dla najlepszej pracy (zwycięzcy Konkursu) w wysokości 25 000 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oraz zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje wynagrodzenie autora zwycięskiego projektu za przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do projektu;
b) nagrodę za drugie miejsce w wysokości 15 000 zł brutto (słownie: piętnaście  tysięcy złotych);
c) nagrodę za trzecie miejsce w wysokości 10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. W przypadku gdy nagrodzony projekt jest wytworem pracy kilku autorów, wypłacana jest jedna wspólna nagroda dla wszystkich autorów, w wysokości odpowiadającej zajętemu miejscu w Konkursie.
3. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na rachunki bankowe w ciągu 40 dni od ogłoszenia wyników, jednakże pod warunkiem przekazania Zamawiającemu przez nagrodzonych niezbędnych danych do deklaracji podatkowej.
4. Na nagrody przeznaczona jest kwota w łącznej wysokości 50 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
5. Kwota nagrody podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

XVIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik, wraz ze zgłoszeniem swojego udziału w Konkursie, składa oświadczenie w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursowych, a w szczególności na:
a) przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru nagrody,
b) opublikowanie i upublicznienie danych identyfikujących Uczestników Konkursu wraz z ich Pracami Konkursowymi w materiałach promocyjnych, stronach internetowych, magazynach, gazetach i czasopismach.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Praca Konkursowa przez niego zgłoszona nie będzie brana pod uwagę przy przeprowadzeniu Konkursu.
3.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Zamawiający informuje, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
1)    Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku Pl. Bartoszewskiego 1, kod pocztowy 80-862 Gdańsk. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu a następnie umowy oraz przez czas niezbędny zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji akt i okres w jakim mogą być dochodzone roszczenia. 
2)    Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również w przypadkach wyłącznie wskazanych w RODO prawo ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych po okresie wskazanym w pkt. 1).
3) Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Wykonawcy, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
5) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
6) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@muzeum1939.pl
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego danych dotyczących osób nagrodzonych w Konkursie i w tym celu będą upubliczniane.

XIX. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.
2. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeum1939.pl.
4. Laureaci Konkursu, nagrodzeni nagrodą główną i wyróżnieniami zostaną poinformowani
o jego rozstrzygnięciu indywidualnie przez Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
6. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela koordynator projektu Adrianna Garnik mail:   tel. 570 970 822   pomnik@muzeum1939.pl
7. We wszystkich kwestiach spornych, decyduje Zamawiający.


Załączniki:

1.    Wytyczne techniczne dotyczące posadowienia rzeźby Pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego przed wejściem do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
1.1.Mapa sytuacyjna lokalizacji Pomnika.
1.2.Opinia techniczna konstrukcyjna dotycząca dopuszczalnej nośności stropu pod placem przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
1.3.Przekrój przez warstwy stropu pod placem przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
1.4.Dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego.
1.5.Plan Zagospodarowania Terenu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
1.6.Dane kontaktowe biura projektowego które zrealizowało projekt konstrukcyjny budynku Muzeum II Wojny Światowej.
2.    Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na wykonanie projektu pomnika Rotmistrza Witolda  Pileckiego przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
3.    Karta identyfikacyjna
4.    Oświadczenie uczestnika Konkursu w Konkursie na wykonanie projektu pomnika Rotmistrza Witolda  Pileckiego przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
5.    Pełnomocnictwo w związku ze wspólnym uczestnictwem w Konkursie na wykonanie projektu pomnika do Regulaminu Konkursu na wykonanie projektu pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
6.    Treść tablicy informacyjnej.

 


Komplet dokumentów (regulamin wraz z załącznikami)
 

Odpowiedzi na pojawiające się pytania Uczestników:

1. Tablica informacyjna (załącznik nr 6):
Treść tablicy musi być uwzględniona w projekcie, w jakim miejscu i formie zależy od uczestnika.

2. Posadowienie rzeźby:
Rzeźba musi być trwale związana z cokołem. Cokół nie może być przytwierdzony do istniejącego stropu z pomocą kotew, gdyż to naruszy istniejące warstwy izolacji przeciwwodnej. Stabilność pomnika można uzyskać po przez zastosowanie szerokiego cokołu o niskim środku ciężkości.

3. Do dalszej części konkursu dopuszczonych zostało 33 rzeźbiarzy, którzy mogą nadesłać swoje projekty.

Link do dodatkowych zdjęć miejsca.
 

Przypominamy, że termin dostarczenia projektów do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku upływa 22 kwietnia 2019 r.
Proszę zwrócić uwagę na przypadający na ten czas okres świąteczny.
 

 

Komitet Honorowy:

Zofia Optułowicz z domu Pilecka

Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański

Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski

Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN – Adam Siwek

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz

Członkowie Komitetu Honorowego lub ich reprezentanci wejdą w skład Komisji Konkursowej.


Skład komisji konkursowej:

Prof. Mariusz Białecki - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG – Zastępca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Dr hab. Stanisław Brach, Prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Dr inż. arch. Bazyli Domsta – Studio Architektoniczne Kwadrat Sp. z o.o.

Dr Janusz Janowski, Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków

Mgr Jacek Kiciński - artysta rzeźbiarz, autor pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie

Mgr Tomasz Kucharski - artysta malarz, Sekretarz Związku Polskich Artystów Plastyków

Jacek Pawłowicz – Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie

Prof. Stanisław Radwański - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Dr hab. Jan Sikora - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku