Przejdź do treści

Konferencja naukowa Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX wieku w świetle najnowszych badań archeologicznych

10/06/2018 - 14:29
Konferencja naukowa: Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX w. w świetle najnowszych badań archeologicznych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowej konferencji naukowej Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX wieku w świetle najnowszych badań archeologicznych. Odbędzie się ona w dniach 14-15 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (poziom -3). Weźmie w niej udział ponad dwudziestu prelegentów specjalizujących się w zakresie archeologii współczesności.

 

Celem konferencji organizowanej we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytów w Gdańsku, jest prezentacja najnowszych wyników badań archeologicznych w zakresie materialnych pozostałości konfliktów i zbrodni XX w. Jej uczestnicy przedstawią rezultaty swoich prac, nowe kierunki podejmowanych działań, oraz zaprezentują możliwości i zagrożenia związane z wykorzystaniem pozyskanych artefaktów w pracy muzealników.

 

 

 

Archeologia współczesności, czy też archeologia współczesnych konfliktów i zbrodni, to stosunkowo nowa dziedzina nauk. Polega ona na badaniu, oraz konserwacji śladów materialnych w miejscach konfliktów historycznych, a także nadawaniu im wartości prospołecznej. Na większą skalę prace w tym zakresie, prowadzone są w Polsce zaledwie od dekady.

 

Jak podkreśla dr Anna Izabella Zalewska z UMCS w Lublinie archeologia współczesności to wciąż doskonalone pod względem metodycznym i metodologicznym pole dociekań wielodyscyplinarnych. Jest ona płaszczyzną dla wspólnych, różnokierunkowych projektów badawczych. Pozwala kompleksowo odnosić się do problematyki związanej z szeroko rozumianą antropologią konfliktu, w tym także do „zachowań” czy „wzorców kulturowych” względem rzeczy i miejsc.

 

W zakres przedmiotu badań tak zdefiniowanej archeologii współczesności wchodzą także obozy jenieckie i obozy zagłady oraz cmentarze i anonimowe mogiły. Zawsze jednak w ścisłym i wieloaspektowym powiązaniu z szerokim kontekstem konfliktu i dokonanych zbrodni.

 

Zasadność nakreślenia właśnie takich ram, znajduje swoje odbicie w prowadzonych w ostatnich latach pracach. Przedmiotem badań archeologów stały się wybrane miejsca konfliktów i zbrodni na terenie Polski i poza nią. Rezultaty wciąż trwających badań wskazują na ich wysoką wartość i konieczność szerszej prezentacji.

 

Spośród wspomnianych badań archeologicznych, na szczególną uwagę zasługują niewątpliwie prace prowadzone od bardzo niedawna na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Przyniosły one (i nadal przynoszą) ważny efekt w postaci wydobywania cennych eksponatów stanowiących niezwykle ważne materialne świadectwo pierwszej bitwy w dziejach II wojny światowej. Prace poszukiwawczo-archeologiczne prowadzone są także na Mierzei Wiślanej, na terenie dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu Stutthof. Działania te w pełni wpisują się w kontekst archeologii współczesnej, także ten społeczny i edukacyjny.

 

 

Część wyników prac archeologicznych jest już popularyzowana w postaci wystaw prezentujących pozyskane artefakty, inne związane z poszukiwaniem ludzkich szczątków, po identyfikacji przywracają pamięć o osobach mordowanych i skazywanych na wieczną niepamięć przez ich katów.

 

W archeologii współczesności tkwi ogromny potencjał badawczy. Jej rozwój otwiera szerokie pole dla dociekań archeologów i historyków. Jej wyniki badań stanowią ważny element odzyskiwania, budowania i pielęgnowania pamięci. Archeologia współczesności ma zatem ogromny walor poznawczy i edukacyjny.

 

Data: 14–15 czerwca 2018 r.

Miejsce: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,

sala konferencyjna, poziom -3

 

Program Konferencji:

Wykład inauguracyjny Archeologia współczesności jako archeologia we współczesności wygłosi prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (14 czerwca 2018 r., godz. 9.15)

 

14.06.2018 r. (czwartek)

PANEL I:

Archeologia współczesności. Problematyka, możliwości i wyzwania

PANEL II:

Archeologia miejsc pamięci i miejsc zbrodni. Najnowsze wyniki badań

 

15.06.2018 r. (piątek)

PANEL III:

Archeologia przestrzeni walki

PANEL IV:

Archeologia jako wstęp do badań interdyscyplinarnych. Westerplatte – Pomnik Historii

 

Pełen program konferencji do pobrania w pliku .pdf

 

Organizatorzy:

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

 

Patronat honorowy:

Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Patronat Naukowy:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet Gdański

Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

Patronat medialny:

Archeologia Żywa, TVP3 Gdańsk, Radio Gdańsk, Strefa Historii, Gdańsk Strefa Prestiżu

 

WSTĘP WOLNY

ZAPRASZAMY!