Wystawa dziecięca, sala szkolna M2WS

Edukacja w XX-leciu międzywojennym | #M2WSwirtualnie

Jak wyglądała edukacja przed wojną? Dziś w ramach naszego cyklu #WirtualnePorankizHistorią przybliżymy Wam historię szkolnictwa w XX-leciu międzywojennym. Poniżej znajdziecie film z lekcją muzealną poprowadzoną przez dr Tomasza Wojnowskiego, kierownika Działu Edukacji oraz bibliografię związaną z tym tematem autorstwa Patrycji Śliwińskiej, kierownika Biblioteki Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami oraz spędzania czasu z #M2WSwirtualnie!

 

Zajęcia edukacyjne online


biblio


1.    Alma Mater w podziemiu. Kartki z dziejów tajnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim 1941-1945. Praca zbiorowa, red. M. Zaręba,  A. Zaręba, Kraków 1964, Wydawnictwo Literackie
2.    Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. T. 2: Dzieci - tajne nauczanie w getcie warszawskim, oprac. R. Sakowska, Warszawa 2000, Żydowski Instytut Historyczny
3.    Chrobaczyński J., Tajna szkoła w okupowanym Krakowie. (1939-1945), Kraków 2000, Wydawnictwo Literackie
4.    Ciechanowska K., Ciechanowski K., Tajna działalność kulturalno-oświatowa na Pomorzu w latach 1939-1945, Gdańsk 1975, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział Gdański, Muzeum Stutthof
5.    Doroszewski J., Szkice z dziejów szkolnictwa na Lubelszczyźnie w czasach okupacji niemieckiej (1939-1944), Lublin 2010, Innovatio Press. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
6.    Drobny W., Karabin i książka. Polskie Liceum w Szwajcarii 1940-1944, Warszawa, 1973, Wydawnictwo MON
7.    Drobny W., Walka bez oręża. Polskie obozy uniwersyteckie dla internowanych w Szwajcarii w latach 1940-1946, Warszawa-Poznań 1985, PWN
8.    Dunin-Wąsowicz K., Na Żoliborzu 1939-1945, Warszawa 1984, "Książka i Wiedza"
9.    Ekspertyzy i orzeczenia przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. 9, wyb. C. Pilichowski, Warszawa 1982, Ministerstwo Sprawiedliwości. Główna Komisja, Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
10.    Gawęda S., Uniwersytet Jagielloński w okresie II wojny światowej 1939-1945. Wyd. 2 popr. i poszerz. Kraków 1986, Wydawnictwo Literackie
11.    Grochowina S., Nauczanie dzieci polskich w jawnym niemieckim i tajnym polskim systemie szkolnym w Toruniu w latach 1939 – 1945, Toruń 2007, Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej"
12.    Grochowina S., Szkolnictwo niemieckie w Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie w latach 1939-1945 (obszar II RP), Toruń 2008, Wydawnictwo Mado
13.    Ignatowicz A., Tajna oświata i wychowanie w okupowanej Warszawie, Warszawa 2009, Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945", [Bellona]
14.    Jałmużna T., Tajne nauczanie na ziemi łódzkiej 1939-1945, Warszawa 1977, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
15.    Jedliński W., Związek Polaków "Młody Las", Malbork 1991, Komitet Odrodzenia Uniwersytetów Ludowych "Młody Las"
16.    Kaźmierska J., Szkolnictwo warszawskie w latach 1939-1944, Warszawa 1980, PWN
17.    Kossowski H., Janczewski W., Kulbicki T., Warszawska Praga w latach 1939-1945. Fakty i wspomnienia z czasów terroru, Warszawa 2008, Fundacja Hereditas, 2008
18.    Krasuski J., Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945. Wyd. 2 rozsz., Warszawa 1977, PWN
19.    Król E. C., Polityka hitlerowska wobec szkolnictwa polskiego na terenie Generalnej Guberni (1939-1945), Warszawa 1979, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
20.    Mały skrawek wolnej Polski. Szkoła Spółdzielcza dla Dorosłych Związku Spółdzielni Spożywców RP "Społem" na Lubelszczyźnie 1940-1953, Warszawa 2007, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
21.    Matusak P., Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939-1945, Siedlce 1997, Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, Siedleckie Towarzystwo Naukowe
22.    Michalski S., Tajne nauczanie w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej, Poznań 1968, Wydawnictwo Poznańskie
23.    Młynarska M., Bez munduru i broni w walce z okupantem. Tajne nauczanie 1939-1945, Łódź 2016, Muzeum Tradycji Niepodległościowych
24.    Na rogu Brackiej i... Konopackiej. Wspomnienia młodzieży szkół warszawskich z lat 1939-1944, wyb. i oprac. J. Kaźmierska., Warszawa 1983, Krajowa Agencja Wydawnicza
25.    Niezwyciężona szkoła. (Tajne nauczanie w czasie okupacji na terenie Okręgu Szkolnego Warszawskiego)., Warszawa 1947, Komisja Weryfikacyjna dla Legalizacji Tajnego Nauczania przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego
26.    Polityka germanizacyjna Trzeciej Rzeszy na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945. Materiały sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 18 listopada 2006 roku, pod red. K. Minczykowskiej, J. Szilinga. Toruń 2007, Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej"
27.    Radzik T., Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii w latach drugiej wojny światowej, Lublin 1986, "Polonia"
28.    Sasal-Sadowska H., W poszumie lasów koneckich. Tajne nauczanie, walka, martyrologia nauczycieli i młodzieży w powiecie koneckim w okresie okupacji 1939-1945, Kraków-Wrocław 1983, Wydawnictwo Literackie\
29.    Szkoła przy zasłoniętych oknach. Z dziejów szkolnictwa w czasach okupacji hitlerowskiej na terenie dzisiejszego województwa tarnobrzeskiego, pod red. A. Meissnera, Rzeszów 1992, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie
30.    Szkoła w konspiracji. Wspomnienia uczestników tajnego nauczania, wyb. i oprac. M. Kozakiewicz, S. Brzozowski, Warszawa 1960, "Nasza Księgarnia"
31.    Walka o oświatę, naukę i kulturę w latach okupacji 1939-1944. Materiały z terenu m. st. Warszawy i woj. Warszawskiego. Praca zbiorowa, zebr. i oprac. S. Dobraniecki, W. Pokora, Warszawa 1967, "Nasza Księgarnia"
32.    Warszawskie dzieci, oprac. M. Hanasz, Poznań 2014, Zysk i S-ka
33.    Wnuk J., Dzieci polskie oskarżają. Wyd. 2 zm. i rozszerz., Lublin 1975, Wydawnictwo Lubelskie
34.    Zawadzka A., Szkoła siedlecka w okresie okupacji hitlerowskiej. 1939-1944, Warszawa 1986, PWN, wyd. staraniem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Siedlcach, Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Towarzystwa Miłośników Podlasia w Siedlcach
35.    Z dziejów podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego. Wspominają Tadeusz Kotarbiński [et al.], Warszawa 1961, Iskry
36.    Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku. Organizacje i instytucje, pod red. B. Jaczewskiego, Wrocław-Gdańsk [etc.] 1987, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.