Przejdź do treści

1940 – WOJNA ZAPOMNIANA?Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy że ze względu na trwający stan pandemii i utrzymujące się obostrzenia sanitarne oraz mając na względzie nasze wspólne bezpieczeństwo, Komitet Organizacyjny Konferencji podjął decyzję o jej odwołaniu. Od samego początku ideą Konferencji było osobiste spotkanie naukowców i badaczy w Gdańsku, w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej. Pandemia spowodowała, że stało się to niemożliwe, a w uznaniu Komitetu Organizacyjnego spotkanie online nie spełniłoby oczekiwań związanych z konferencją o charakterze międzynarodowym. Pozostajemy więc przy opcji organizacji konferencji w układzie stacjonarnym, co zmusza nas do odłożenia jej do czasu aż nastąpi unormowanie sytuacji pandemicznej.

O nowym terminie konferencji poinformujemy w osobnym komunikacie.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,
Komitet Organizacyjny Konferencji
 

 


 

Szanowni Państwo,
Ze względu na istniejącą sytuację związaną z epidemią Covid-19, mając na względzie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, Komitet Organizacyjny Konferencji 1940 – wojna zapomniana? podjął decyzję o zmianie jej terminu.

Nowy termin konferencji to 21 – 23 czerwca 2021 roku.

Tematyka konferencji zostaje rozszerzona o zagadnienia związane z globalizacją konfliktu wojennego w 1941 r.

Miejsce: Gdańsk, Muzeum II Wojny Światowej

Zapoczątkowana we wrześniu 1939 r. wojna europejska, w roku 1940 rozwinęła się w całej swojej grozie. Z jednej strony to pierwszy rok okupacji ziem polskich przez III Rzeszę i Związek Sowiecki, z drugiej zaś to dalsza ekspansja terytorialna obu tych totalitarnych państw -  działania wojenne toczą się już wówczas na wielu frontach, ogarniając kolejne obszary Europy, Azji i Afryki. Związani zmową z sierpnia 1939 r. Hitler i Stalin w pełni korzystają z zawartej wówczas przyjaźni, a ich łupem padają kolejne państwa i narody na Zachodzie i Wschodzie, na Północy i Południu. Obaj totalitarni agresorzy rozwijają politykę terroru wobec podbitych narodów, realizując własne cele polityczne i ideologiczne.

Warto jednak zadać pytanie, które znalazło się w temacie konferencji – czy wojna 1940 r. nie ulega zapomnieniu czy nie jest spychana w cień, szczególnie wobec wydarzeń roku następnego i globalizacji konfliktu wojennego? To pytanie, postawione w sposób bardzo ogólny, ma zachęcić do dyskusji.

Proponowany zakres zagadnień konferencyjnych:

  • działania militarne w 1940 r. udział Polaków w wydarzeniach 1940 roku /wojennych, dyplomatycznych, i in./
  • nowy status okupowanych terytoriów
  • kolaboracja z okupantami
  • okupacja i jej brutalizacja /masowe mordy i prześladowania/
  • dyplomacja wojenna
  • wojenna gospodarka
  • życie codzienne w czasie wojny
  • deportacje i migracje ludności
  • początki i rozwój ruchu oporu w Europie (liderzy oporu, zasięg działania)

Językiem konferencji jest język polski i angielski (Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne). Przewidziano druk materiałów pokonferencyjnych.

Zapraszamy osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu do składania propozycji tematu, wraz z krótkim streszczeniem (maks. 150 słów), 5 słów kluczowych i notką biograficzną o Autorze, zwierającą informację o afiliacji, dane kontaktowe (e-mail; telefon) oraz krótką charakterystykę prowadzonych badań naukowych.

WSPARCIE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW POLSKIEGO POCHODZENIA

Decyzją Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dr Karola Nawrockiego przewidziano finansowe wsparcie dla TRZECH młodych naukowców polskiego pochodzenia z zagranicy.

Organizator Konferencji zaprasza młodych naukowców polskiego pochodzenia spoza Polski (będących w trakcie pisania prac doktorskich lub doktorów, którzy obronili dysertacje doktorskie nie dłużej niż 3 lata przed terminem konferencji), chcących wziąć udział w konferencji do złożenia wniosku o sfinansowanie udziału /koszty podróży (lot klasą ekonomiczną), zakwaterowania i wyżywienia/, skierowanego do Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

Wniosek musi zawierać krótką informację biograficzną, opis tematyki prac badawczych, datę uzyskania stopnia doktora (jeśli dotyczy), tytuł i abstrakt proponowanego wystąpienia oraz szacunkowy koszt podróży. Wniosek musi zostać złożony w języku polskim.


Termin składania wniosków: 15 kwietnia 2020 r.

Wniosek prosimy przesyłać na adres e-mail: 1940forgottenwar@muzeum1939.pl

Wyślij