Buying tickets

The purchase of tickets for the main exhibition is possible both through the online ticket sales system and at the Museum ticket offices. Only a limited pool of tickets for a given time period is available for online sales. The remaining part can be purchased directly at the Museum ticket offices.

Today Open  10:00 AM-6:00 PM

TICKET OFFICES IN MUSEUM ARE OPEN TILL 5:00 PM

​​​​​​

INFORMATION FOR VISITORS

Including information on the availability of tickets, receipts/invoices for purchased tickets, purchase of a ticket via the online sales system, returns and complaints:

tel.: +48 58 760 09 60
e-mail: info@muzeum1939.pl

 

 • The online sales system is available at bilety.muzeum1939.pl 
 • To purchase tickets, you must create an account and activate it. After paying for the transaction, tickets become available in the customer panel.
 • The Museum ticket offices are open on the days when the Museum is open, from 9.30 am.The ticket offices are closed one hour before the closing of the main exhibition.
 • Free tickets for the exhibitions every Tuesday can be collected only at the Museum ticket offices on the day of the visit. One ticket is for one visitor.

 

Main exhibition

Normal ticket - 29 PLN
Reduced ticket - 22 PLN

 

Family ticket - 65 PLN
(2 adults and a maximum of 2 children up to 19 years old)

 

Normal group ticket - 29 PLN
(over 10 people + 1 guardian per 10 people free of charge) 

 

Reduced group ticket - 22 PLN
(over 10 people + 1 guardian per 10 people free of charge) 

 

Individual visits to the main exhibition are recommended with an audio guide.

Audio guide - 12 PLN (available at the Museum ticket office)

 

The audio guide is available in 6 languages:

 • Polish
 • English
 • French
 • German 
 • Russian
 • Ukrainian

 

A ticket to the main exhibition also entitles you to entry to the children's exhibition.

 


Temporary Exhibition

Entrance ticket - 5 PLN

 

Combined ticket (main exhibition + temporary exhibition)

Normal ticket - 32 PLN
Reduced ticket - 25 PLN
This option is not valid for family tickets.

 

Museum cinema

Normal ticket - 18 PLN
Reduced ticket - 15 PLN

 

Discount tickets for the main exhibition are available for:

1) pupils, students up to 26 years of age, doctoral students - upon production of a school, student or doctoral ID;
2) teachers of schools, educational institutions - upon production of a document entitling to a discount;
3) educators of correctional facilities, orphanages, care and educational centers, shelters for minors - upon production of a document entitling to a discount;
4) seniors over 65 years of age - upon production of a document confirming age;
5) pensioners, disabled persons with guardians - upon production of an ID card;
6) natural persons awarded with the badge "For the care of monuments", the honorary badge "Zasłużony Działacz Kultury", "Zasłużony dla Kultury Polskiej" or the honorary title "Zasłużony dla Kultury Narodowej" - upon production of a badge / document entitling to a relief;
7) holders of the Culture Card - upon production of the Culture Card;
8) holders of the card of Honorary Blood Donor - upon production of a card of an Honorary Blood Donor;
9) holders of the Solidarity Corps Volunteer Card.


Large Family Card

An adult with a Large Family Card is entitled to a reduced admission ticket to the permanent exhibition.
Children and adolescents with a Large Family Card up to the age of 18 (inclusive) are entitled to a free ticket.
The discounts mentioned above cannot be combined with other discounts / promotions offered by the Museum.

 

A free ticket to the main exhibition is available for:

1) a person awarded with the Order of the White Eagle, the Order of War of the Virtuti Militari, the Order of Merit of the Republic of Poland, the Order of Polonia Restituta - upon production of a badge / document entitling to a discount;
2) a person awarded the Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - upon production of a badge / document entitling to a discount;
3) employees of museums entered in the State Museum Register - upon production of an ID card;
4) veterans - upon production of an ID / certificate;
5) persons repressed for political reasons, activists of the anti-communist opposition - upon production of an ID card / documents entitling to a relief;
6) members of the International Council of Museums (ICOM), the International Council for the Protection of Monuments (ICOMOS) - upon production of the Membership Card ICOM, Membership Card ICOMOS;
7) holders of the Tourist Card - upon production of the Tourist Card;
8) holders of a Pole's Card - upon production of the Pole's Card;
9) children up to 7 years of age - upon production a document confirming their age;
10) veterans of World War II - upon production of a veteran ID or a certificate;
11) children from orphanages, correctional facilities, care and educational centers, shelters for minors - upon production of a document entitling to a free ticket;
12) war invalids - upon production of an ID / certificate;
13) Honorary Citizens of Gdańsk - upon production of documents confirming possession of the title;
14) journalists - upon production of an official ID (prior e-mail booking required: rzecznik@muzeum1939.pl);
15) guardians of organized groups when purchasing a group ticket (1 guardian per 10 people);
16) donors of the Museum of the Second World War together with family members;
17) guides certified by the Museum of the Second World War - upon production of the ID issued by the Museum of the Second World War.
18) injured veterans and veterans - upon production of an ID / certificate;
19) holders of the Gdańsk Resident Card (once a year);
20) holders of the Gdynia Resident Card (once a year);
21) holders of the National Senior Card - upon production of an ID / card.

 

 

TICKET OFFICES IN MUSEUM ARE OPEN TILL 5:00 PM

WEJŚCIÓWKI DO ODEBRANIA W KASACH MUZEUM.

nie prowadzimy wcześniejszej rezerwacji.

Wystawa główna

Bilet na wystawę główną upoważnia również do wstępu na wystawę dla dzieci.

 

Bilet normalny - 29 zł
Bilet ulgowy - 22 zł

 

Bilet rodzinny - 65 zł
(2 dorosłych i maksymalnie 2 dzieci do 18 roku życia)

 

Bilet grupowy normalny - 29 zł
(powyżej 10 osób + 1 opiekun na 10 osób bezpłatnie)

 

Bilet grupowy ulgowy - 22 zł
(powyżej 10 osób + 1 opiekun na 10 osób bezpłatnie)

 

Zwiedzanie indywidualne wystawy głównej zaleca się z audioprzewodnikiem

 

Audioprzewodnik - 12 zł (dostępny w kasie muzeum)

 

Audioprzewodnik jest dostępny w 6 wersjach językowych:

 • polskiej
 • ukraińskiej
 • angielskiej
 • francuskiej
 • niemieckiej
 • rosyjskiej

 

Tourguide - 7 zł (urządzenie do grupowego zwiedzania z przewodnikiem; dostępny w kasie muzeum po uprzedniej rezerwacji)

 

 

WYSTAWA CZASOWA

Bilet wstępu - 5 zł


Bilet łączony (wystawa główna + wystawa czasowa)

Bilet normalny - 32 zł
Bilet ulgowy - 25 zł

Opcja nie obowiązuje w przypadku biletów rodzinnych.

 

Kino Muzeum

Bilet normalny - 18 zł
Bilet ulgowy - 15 zł


Bilety ulgowe na wystawę główną przysługują

1) uczniom, studentom do 26 roku życia, doktorantom ― na podstawie legitymacji szkolnej, studenckiej bądź doktoranckiej;
2) nauczycielom szkół, placówek oświaty ― na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi;
3) wychowawcom zakładów poprawczych, domów dziecka, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, schronisk dla nieletnich ― na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi;
4) seniorom powyżej 65. roku życia ― na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
5) emerytom, rencistom, osoby niepełnosprawnym wraz z opiekunami ― na podstawie legitymacji;
6) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, lub tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” ― za okazaniem odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi;
7) posiadaczom Karty do kultury – za okazaniem Karty do kultury;
8) posiadaczom legitymacji Honorowego Dawcy Krwi – za okazaniem legitymacji Honorowego Dawcy Krwi;
9)  posiadaczom Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności.


Karta Dużej Rodziny

Osobie dorosłej posiadającej Kartę Dużej Rodziny przysługuje ulgowy bilet wstępu na wystawę stałą.
Dzieci i młodzież posiadający Kartę Dużej Rodziny w wieku do lat 18 (włącznie) uprawnione są do otrzymania darmowego biletu.
Zniżki, o których mowa powyżej, nie łączą się z innymi zniżkami/promocjami będącymi w ofercie Muzeum.


Bezpłatne bilety na wystawę główną przysługują:

1) osobie fizycznej odznaczonej Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Orderem Odrodzenia Polski ― na podstawie odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi;
2) osobie fizycznej odznaczonej Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” ― na podstawie odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi;
3) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów ― na podstawie legitymacji;
4) kombatantom – na podstawie legitymacji/zaświadczenia;
5) osoby represjonowane z powodów politycznych, działacze opozycji antykomunistycznej ― na podstawie legitymacji / dokumenty uprawniającego do ulgi;
6) członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) ― za okazaniem Membership Card ICOM, Membership Card ICOMOS;
7) posiadaczom Karty Turysty – za okazaniem Karty Turysty;
8) posiadaczom Karty Polaka ― za okazaniem Karty Polaka;
9) dzieciom do lat 7 ― na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
10) kombatantom II wojny światowej ― na podstawie legitymacji kombatanckiej bądź zaświadczenia;
11) dzieciom z domów dziecka, zakładów poprawczych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, schroniska dla nieletnich ― na podstawie dokumentu uprawniającego do darmowego biletu;
12) inwalidom wojennym ― na podstawie legitymacji/zaświadczenia;
13) Honorowym Obywatelom Gdańska ― na podstawie dokumenty poświadczającego posiadanie tytułu;
14) dziennikarzom ― na podstawie legitymacji służbowej (konieczna wcześniejsza rezerwacja mailowa: rzecznik@muzeum1939.pl);
15) opiekunom grup zorganizowanym przy zakupie biletu grupowego (1 opiekun na 10 osób);
16) darczyńcom Muzeum II Wojny Światowej wraz z członkami rodziny;
17) certyfikowanym przez Muzeum II Wojny Światowej przewodnikom ― na podstawie identyfikatora wydanego przez Muzeum II Wojny Światowej.
18) weteranom i weteranom poszkodowanym - na podstawie legitymacji/zaświadczenia;
19) posiadaczom Gdańskiej Karty Mieszkańca (raz w roku);
20) posiadaczom Gdyńskiej Karty Mieszkańca (raz w roku);
21) posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Seniora – na podstawie legitymacji/karty.


INFORMACJA DLA ZWIEDZAJĄCYCH

INTERNETOWY SYSTEM SPRZEDAŻY

Do sprzedaży internetowej jest udostępniona jedynie ograniczona pula biletów na dany przedział czasowy. Pozostała ilość jest możliwa do bezpośredniego zakupu w kasach Muzeum.

Dostępność biletów danego dnia, faktury za zakupione bilety, kupno biletu w internetowym systemie sprzedaży, zwroty i reklamacje:

 

KONTAKT

tel.: +48 58 760 09 60
e-mail: info@muzeum1939.pl