Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Deklaracja dostępności cyfrowej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2009  
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.12.2021

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-21.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-20.

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku  jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

Na stronie brakuje opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik, brakuje audiodeskrypcji lub alternatywy tekstowej dla części filmów w części opublikowanych formularzy brakuje opisanych etykiet.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osobą kontaktową jest: Patrycja Suszko
E-mai: p.suszko@muzeum1939.pl
Telefon: +48 58 766 83 86

 

Każdy ma prawo:

  • Do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
  • Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać:

  • Dane osoby zgłaszającej żądanie.
  • Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej


Dla osób z ograniczoną swobodą poruszania przygotowana została rampa prowadząca bezpośrednio do wejścia, a także windy pozwalające na przemieszczanie się między poziomami. Ciągi komunikacyjne na wszystkich wystawach są szerokie, pozwalają na bezproblemowe poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Dla osób z dysfunkcjami wzroku przygotowano ścieżki dotykowe prowadzone na wszystkich poziomach. W Punkcie Informacji można wypożyczyć książkowe plany tyflograficzne. W strefach ogólnodostępnych rozmieszczono plany tyflograficzne pomagające zorientować się w przestrzeni osobom niewidzącym i niedowidzącym.

Zapewniamy możliwość poruszania się po wszystkich przestrzeniach muzealnych dostępnych dla zwiedzających wraz z psem asystującym. W punkcie informacji do dyspozycji gości są wózki inwalidzkie. Ponadto przygotowane są przewodniki w tłumaczeniu na język migowy oraz z audiodeskrypcją.