Przejdź do treści

Regulamin organizacyjny kina „Muzeum”

Regulamin organizacyjny

kina „Muzeum” w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.       Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) „Organizator” – Muzeum II Wojny Światowej z siedzibą w Gdańsku przy pl. Władysława Bartoszewskiego 1 (www.muzeum1939.pl, tel. +48 58 760 09 60).
b) „Kino” - sala kinowa będąca własnością Organizatora, wykorzystywana na potrzeby projekcji filmowych i wydarzeń kulturalnych,
c) „Seans” - pokaz filmowy odbywający się w Kinie,

d) „Projekcja specjalna” - pokaz filmowy odbywający się w Kinie, oznaczony w repertuarze odrębnym cennikiem wstępu,

e) „Wydarzenie bezpłatne” – pokaz filmowy lub innego rodzaju wydarzenie o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, które w repertuarze Kina zostało oznaczone jako wydarzenie wolne od opłaty,

f) „Wydarzenie” - organizowany w Kinie festiwal filmowy, przegląd filmowy, performance, koncert lub inna podobna impreza,
g) „Bilet” - dokument upoważniający do jednorazowego uczestnictwa w seansie lub wydarzeniu kulturalnym, objętym repertuarem Kina,
h) „Widz” – uczestnik seansu, projekcji specjalnej lub wydarzenia.

2.       Wstęp do sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

3.       Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

4.       Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

5.       Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.

6.       Pracownik obsługi ma prawo wyprosić z Kina osobę, która nie posiada przy sobie ważnego Biletu.

7.       Fotel na Sali Kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na Bilecie.

8.       Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście do Kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że  jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

9.       Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej w Kinie kategorycznie zabrania się:

a) Wnoszenia na teren Kina środków odurzających, ładunków wybuchowych, substancji żrących i innych substancji niebezpiecznych,

b) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku

c) Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.

d) Spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek, a także korzystania z papierosów elektronicznych.

e) Spożywania posiłków,

f) Prowadzenia akwizycji, handlu i żebractwa,

g) Niszczenia mienia Kina oraz kładzenia nóg na fotelach kinowych,

h) Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu i uczestnictwo w wydarzeniu.

10.   Osoby agresywne lub znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.

11.   Widzów obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kina, z wyjątkiem psa przewodnika dla osób niewidomych i niedowidzących.

12.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Muzeum II Wojny Światowej.

13.   Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie w Kinie porządku oraz czystości.

14.   Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

15.   Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 1 widza, który zakupił Bilet.

16.   W poniedziałki kino jest nieczynne, chyba, że w repertuarze jest zawarta inna informacja.

17.   Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na stronie internetowej Muzeum II Wojny Światowej i w innych mediach.

18.   Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje dotyczące repertuaru zamieszczone w mediach niezależnych od Muzeum II Wojny Światowej.

19.   Zasady korzystania z szatni oraz parkingu określa Regulamin zwiedzania Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Regulamin parkingu podziemnego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Ww. regulaminy dostępne są na stronie www.muzeum1939.pl w zakładce „Zaplanuj wizytę”.

20.   Teren Muzeum jest monitorowany.

§ 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1.       Informacje o repertuarze i sprzedaży Biletów można uzyskać na stronie internetowej www.muzeum1939.pl, pod numerem telefonu +48 58 760 09 60, mailowo pod adresem kino@muzeum1939.pl lub osobiście w kasie kina.

2.       Kasy Kina otwierane są na 30 minut przed pierwszym zaplanowanym w danym dniu seansem lub wydarzeniem, a zamykane 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu lub wydarzenia przewidzianego w danym dniu.

3.       Pracownik obsługi Kina ma prawo odmówić sprzedaży Biletu osobie zachowującej się niegrzecznie, niekulturalnie lub wulgarnie wobec innych Widzów lub pracowników obsługi Kina, a także osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4.       Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu. Zwrot możliwy jest najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu po okazaniu w kasie biletu wraz z paragonem fiskalnym.

5.       Kategorie i ceny biletów na projekcje specjalne:

a.       Bilet normalny – 10 zł

b.       Bilet ulgowy – 5 zł

6.       Prawo do nabycia biletu ulgowego na projekcje specjalne mają:

a.       uczniowie, studenci do 26 roku życia, doktoranci ― na podstawie legitymacji szkolnej, studenckiej bądź doktoranckiej,

b.        nauczyciele szkół, placówek oświaty ― na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi,

c.       wychowawcy zakładów poprawczych, domów dziecka, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, schronisk dla nieletnich ― na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi,

d.        seniorzy powyżej 65. roku życia ― na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek,

e.       emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami ― na podstawie legitymacji,

f.        osoby fizyczne odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” ― za okazaniem odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi,

g.       osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny.

7.       Kategorie i ceny biletów na Seanse oraz Wydarzenia:

a.       Bilet normalny – 15 zł

b.       Bilet ulgowy – 10 zł

c.       Bilet bezpłatny – 0 zł

d.       Bilet grupowy – 12 zł

8.       Prawo do nabycia biletu ulgowego w cenie 10 zł na Seanse oraz Wydarzenia mają:

a.       uczniowie, studenci do 26 roku życia, doktoranci ― na podstawie legitymacji szkolnej, studenckiej bądź doktoranckiej,

b.       nauczyciele szkół, placówek oświaty ― na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi,

c.       wychowawcy zakładów poprawczych, domów dziecka, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, schronisk dla nieletnich ― na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi,

d.       seniorzy powyżej 65. roku życia ― na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek,

e.       emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami ― na podstawie legitymacji,

f.        osoby fizyczne odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” ― za okazaniem odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi,

g.       osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny.

9.       Prawo do nabycia biletu bezpłatnego na Seanse oraz Wydarzenia mają:

a.       osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Orderem Odrodzenia Polski ― na podstawie odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi,

b.       osoby fizyczne odznaczone Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” ― na podstawie odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi,

c.       kombatanci – na podstawie legitymacji/zaświadczenia,

d.       osoby represjonowane z powodów politycznych, działacze opozycji antykomunistycznej ― na podstawie legitymacji / dokumentu uprawniającego do ulgi,

e.       członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) ― za okazaniem Membership Card ICOM, Membership Card ICOMOS,

f.        posiadaczom Karty Polaka ― za okazaniem Karty Polaka,

g.       kombatanci II wojny światowej ― na podstawie legitymacji kombatanckiej bądź zaświadczenia,

h.       dzieci z domów dziecka, zakładów poprawczych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, schroniska dla nieletnich ― na podstawie dokumentu uprawniającego do darmowego biletu,

i.          inwalidzi wojenni ― na podstawie legitymacji/zaświadczenia,

j.         Honorowi Obywatele Gdańska ― na podstawie dokumentu poświadczającego posiadanie tytułu,

k.       opiekunowie grup zorganizowanych przy zakupie biletu grupowego

l.         Darczyńcy Muzeum II Wojny Światowej wraz z członkami rodziny,

10.   Prawo do nabycia biletu grupowego na Seanse oraz Wydarzenia mają:

a.       grupy 15-osobowe i większe,

b.       wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:

·         Wiek przedszkolny; grupa 15 podopiecznych do 6-tego roku życia – 1 opiekun.

·         Wiek wczesnoszkolny; grupa 15 podopiecznych do 10-tego roku życia – 1 opiekun.

·         Wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia – 1 opiekun,

·         Grupy zorganizowane pozaszkolne; grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.

11.   Bilety na Wydarzenia bezpłatne:

a.       obowiązującym Biletem na Wydarzenia bezpłatne jest bilet bezpłatny,

b.       Bilety na Wydarzenia bezpłatne są wydawane w dniu wydarzenia, 30 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia bezpłatnego aż do wyczerpania puli wolnych miejsc na sali kinowej,

c.       prawo do otrzymania biletu bezpłatnego na Wydarzenie bezpłatne ma każda osoba, która nie łamie postanowień niniejszego regulaminu określonych w §1, w punktach 8,10,11.

d.       na Wydarzenia bezpłatne Organizator nie prowadzi rezerwacji miejsc.

12.   Informujemy, że wyżej wymienione ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu, w wyniku akcji promocyjnych Kina i z innych uzasadnionych formalnie przyczyn.

 

§3.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Administratorem danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – Organizator.

2.       Organizator jest uprawniony na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych Widzów w celu dokonania i realizacji rezerwacji biletu, sprzedaży biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji.

3.       Organizator może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Widzów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, numer konta bankowego – tylko w przypadku zwrotu na konto bankowe należności.

4.       Organizator, jako administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych udostępnionych przez Widzów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5.       Administratorem danych w stosunku do informacji podawanych przez Organizatora podczas rejestracji (dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dane osób kontaktowych) jest Organizator.

6.       Dane te Organizator przetwarzać będzie wyłącznie w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, np. dostarczaniem newsletterów informujących o aktualnym repertuarze i planowanych wydarzeniach, a także – pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód – w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną od Organizatora.

7.       Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celów.

8.       Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich poprawiania, a także może zażądać usunięcia swoich danych osobowych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku za pośrednictwem swojego konta klienta muzeum.

9.       Organizator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W szczególności Organizator oświadcza, że opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

10.   Organizator oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Organizatora), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Organizatora danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczących sposobów zabezpieczania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

11.   Organizator zastrzega sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania, sądom.

 

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

12.   Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Widzów w siedzibie Organizatora w kasie Kina oraz na stronie www.muzeum1939.pl.

13.   Wszelkie reklamacje dotyczące działania Kina można składać w formie pisemnej, za pomocą listu na adres Organizatora lub pocztą elektroniczna na adres: kino@muzeum1939.pl. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres (zamieszkania/zameldowania) składającego reklamację, może również zawierać adres e-mail i numer telefonu.

14.   Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora listu lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

15.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Do umowy zawartej między Organizatorem a Widzem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.

16.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2017 r.