Przejdź do treści

Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych popiera budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

03/07/2019 - 12:45

Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uchwałą nr 2/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. poparła przesłany do zaopiniowania projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

„Westerplatte jest symbolem polskiego heroizmu i bezprzykładnym dowodem odwagi polskiego żołnierza, który w imieniu całego Wolnego Świata, jako pierwszy stawił zbrojny opór niemieckiemu najeźdźcy. Poświęcenie i krwawa ofiara żołnierzy Polskiego Września 1939 roku, którzy broniąc ojczystej ziemi pozostali wierni wojskowej przysiędze, zasługuje na nasze szczególne uznanie.
Obowiązkiem następnych pokoleń Polaków jest uczczenie bohaterskich obrońców Ojczyzny. My, członkowie Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele środowisk kombatanckich z kraju i zagranicy, popieramy wszelkie działania władz Rzeczypospolitej, których celem jest godne upamiętnienie żołnierzy Wojska Polskiego. 

Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w całej rozciągłości popiera przesłany do zaopiniowania projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 
Mający powstać akt prawny w sposób istotny stanowić będzie o Westerplatte jako symbolu bohaterstwa polskiego żołnierza, który tu oddawał swoje życie i krwawił w obronie Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, tym małym skrawu wolnej Polski. Oddane w ofierze dla Polski życie i przelana krew żołnierska w pierwszych dniach II wojny światowej, która się tu właśnie 1 września 1939 roku rozpoczęła, wymaga uszanowania przez zbudowanie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, które w sposób godny i adekwatny do swojej ogólnonarodowej rangi i międzynarodowego znaczenia oddałoby hołd bohaterstwu polskiego żołnierza. Aktualny stan dzisiejszego pola walki na Westerplatte nie czyni temu zadość i czas już najwyższy, aby ten stan zmienić, a to właśnie, w naszym najgłębszym przekonaniu czyni przesłany do zaopiniowania projekt ustawy.

Z powyższych względów Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych solidaryzując się w pełni z projektem ustawy, wyraża jednocześnie wdzięczność tym wszystkim, którzy w obronie honoru  polskich żołnierzy walczących na Westerplatte podjęli wysiłek budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, co było także ostatnią wolą ocalałych obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej, chcących w ten sposób oddać należny hołd swoim poległym Kolegom. 

Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za wykonanie Ich testamentu.”

Przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Bogusław Nizieński

Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Członków Rady powołuje Szef Urzędu spośród kombatantów oraz osób represjonowanych, troszcząc się przy tym o należytą reprezentację poszczególnych środowisk. Składa się ona z 12 do 15 członków. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, spośród swego grona wybierają przewodniczącego, zastępców oraz sekretarza. Rada może powoływać zespoły i komisje problemowe, mające ułatwić realizację jej funkcji.

Do zadań Rady należy opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, a także zgłaszanie wniosków bądź postulatów w sprawach istotnych dla kombatantów i osób represjonowanych. Rada może występować z apelami i postulatami do społeczeństwa, środowiska kombatanckiego, jak również do władz państwowych i samorządowych.