Skip to main content
Publication Poland First to Fight Poland was the first country to fiirmly resist the brutal expansion of the totalitarian powers that were utterly indifferent to the rights of weaker countries.…
The role of German sabotage organizations in Hitler’s policies and war against Poland in 1939. Tomasz Chinciński Original title: Tomasz Chinciński, Forpoczta Hitlera. Rola niemieckich organizacji…
Barbara Szczepuła Original title: Barbara Szczepuła, Rajski ogród, Gdańsk-Warszawa 2010. Published in Polish. Dystrybucją książki zajmuje się Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR z Warszawy. Można ją nabyć…
The outbreak and consequences of the Second World War, 1939-89. Materials from an academic conference of 5-6 October 2009, Gdańsk. Original title: Od wojny do wolności. Wybuch i konsekwencje II…
The Second World War in the collective memory of the Polish population. Piotr T. Kwiatkowski et al. Original title: Piotr T. Kwiatkowski, Lech M. Nijakowski, Barbara Szacka, Andrzej Szpociński, …
Opportunities to defend Czechoslovakia in the autumn of 1938 Piotr M. Majewski Original title:Zmarnowana sznasa? Możliwości obronne Czechosłowacji jesienią 1938 . Published in Polish.   Opis…
Jerzy W. Borejsza Original title: Jerzy W. Borejsza, Stulecie zagłady, Gdańsk - Warszawa 2011. Published in Polish. Dystrybucją książki zajmuje się Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR z Warszawy. Można ją…
Forgiveness as a political strategy. Karolina Wigura Original title: Karolina Wigura, Wina Narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki, Gdańsk-Warszawa 2011. Published in Polish.…
The Czechoslovak-Polish military relations 1939-1945. Jiří Friedl Original title: Jiří Friedl, Na jednym froncie. Czechosłowacko-polskie stosunki wojskowe 1939-1945, Gdańsk-Warszawa 2011. Published…
Studien zur polnischen Auβenpolitik in der Zwischenkriegszeit. Marek Kornat Published in German. Książka wydana w języku niemieckim, we współpracy z wydawnictwem be.bra verlag. Opis bibiograficzny…
Tomasz Chinciński Original title: Tomasz Chinciński, Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce, Gdańsk 2011. Published in Polish. 
Marek Kornat, Mikołaj Morzycki-Markowski Original title: Marek Kornat, Mikołaj Morzycki-Markowski, W rumuńskiej pułapce. Internowanie Józefa Becka i Edwarda Śmigłego-Rydza w dokumentach rumuńskich…
Poles in exile during the Second World War Original title: Na obcych ziemiach. Polacy na wychodźstwie w czasie II wojny światowej, Gdańsk - Warszawa 2012 Published in Polish. Opis bibilograficzny: …
The History and Geography of Forced Migrations in the USSR. Pavel Polian Original title: Pavel Polian, Wbrew ich woli. Historia i geografia migracji przymusowych w Związku Radzieckim, Gdańsk 2015.…
The Świętokrzyska Brigade of the National Armed Forces in 1945 in Bohemia Jiří Friedl Original title: ŻOŁNIERZE BANICI. Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w Czechach w 1945 roku. Jiří…
The anti-Soviet underground in East Central Europe in 1944-53. Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran Original title: Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran…
Recollections about the operation against university professors in Cracow (6-10 November 1939). Zygmunt Starachowicz Original title: Zygmunt Starachowicz, Wspomnienia z akcji przeciwko profesorom…
The Slovaks and Slovakia in the policy of the Polish government in exile during the Second World War. Dušan Segeš Original title: Dušan Segeš, Partnerzy czy petenci? Słowacy i Słowacja w polityce…
The Polish-Ukrainian conflict of memory.Grzegorz Motyka Original title: Grzegorz Motyka, Cień Kłyma Sawura. Polsko - ukraiński konflikt pamięci, Gdańsk 2013. Published in Polish. Książkę można kupić…
Experiences and memories of the war. J. Pałka, M. Venken, K. M. Zalewski Original title: J. Pałka, M. Venken, K. M. Zalewski, Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny, Gdańsk-Zakrzewo…
Texts originally published in 1984-2013. Jerzy Kochanowski Original title: Jerzy Kochanowski, O jaką wojnę walczyliśmy. Teksty z lat 1984-2013, Gdańsk-Zakrzewo 2013. Published in Polish. Książkę…
The everyday lives of Polish soldiers in the 1939 campaign. Artur Wodzyński Original title: Artur Wodzyński, W odwrocie i w walce. Codzienność żołnierzy polskich podczas kampanii 1939 roku, Gdańsk…
The SS Race and Settlement Main Office and a new racial order in Europe. Isabel Heinemann Polish title: Rasa, ziemia, niemiecka krew. Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS i nowy porządek rasowy Europy…
The Warsaw Uprising 1944. Journals. Testimonies. edited by: Wiktoria Śliwowska, Janusz Marszalec, Artur Wodzyński Original title: Płacz po Warszawie. Powstanie Warszawskie 1944. Dzienniki.…
The memory of the Polish and German eye-witnesses. Roland Borchers i Katarzyna Madoń – Mitzner Original title: Roland Borchers i Katarzyna Madoń – Mitzner, Wojna na Kaszubach. Pamięć polskich i…
History of the construction of the type XXI U-boat. Marcin Westphal Original title: Marcin Westphal, Walka o panowanie na głębinach. Historia U-boota typu XXI, Gdańsk 2014. Published in Polish.…
The extermination centre in Chełmno nad Nerem. Czachulec rural ghetto. Łucja Pawlicka - Nowak Original title: Łucja Pawlicka-Nowak, Świadectwa zagłady. Obóz w Chełmnie nad Nerem. Getto wiejskie…
German occupation in Poland 1939–1945. Joanna Urbanek The intention of the book is to show the widest possible range of phenomena associated with the Nazi occupation in Poland, including some unique…
Foreign workers, prisoners of war, and prisoners in Germany and the occupied Europe in 1939–1945. Mark Spoerer Original title: Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter,…
70 years later (1945–2015) Edited by J. Kałążny, A. Korzeniewska, B. Korzeniowski Original title: Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech. 70 lat później (1945–2015), Gdańsk…
Settling accounts with the war and occupation in Central and Eastern Europe Academic editing by Andrzej Paczkowski Original title: Sprawiedliwość, zemsta i rewolucja. Rozliczenia z wojną i okupacją…
A study in diplomatic history. Audrius A. Žulys Original title: Polska w polityce zagranicznej Litwy 1938–1939. Studium z historii dyplomacji, Gdańsk 2015 Published in Polish. Opis bibliograficzny…
Museum of the Second World War presents the catalogue of the permanent exhibition. Museum of the Second World War presents the catalogue of the permanent exhibition. The exhibition covers over 5.000…
‘Pet’ members. Testimonies — Memories — Polemics. Waldemar Stopczyński Original title: W KRĘGU BOLESŁAWA SROCKIEGO. Ludzie „Petu”. Relacje – Wspomnienia – Polemiki. Waldemar Stopczyński Published…
Adolf Hitler’s world view Jerzy W. Borejsza Original title:ŻOŁNIERZE BANICI. Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w Czechach w 1945 roku. Jiří Friedl Published in Polish. Opis…
Witness testimonies given before Polish courts martial (1943–1946) Jerzy Platajs Original title: Jerzy Platajs,  Zbrodnia  katyńska. Zeznania Świadków przed polskimi sądami wojskowymi (1943-1946)…
The anti-Soviet underground and partisan organizations in the Augustów region, September 1939-June 1941. Tomasz Strzembosz, Rafał Wnuk   Original title:Tomasz Strzembosz, Rafał Wnuk, Czerwone Bagno…