Skip to main content

dr Tomasz Gliniecki

Dr Tomasz Gliniecki (ur. 1967), historyk, pedagog, dziennikarz. W 1992 r. ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, a w 2016 r. obronił na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pracę doktorską o działaniach propagandowych i mitach wyzwoleńczych podczas II wojny światowej, po czym uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. 

Przez początkowe 20 lat pracy zawodowej zajmował się głównie dziennikarstwem i redagowaniem tytułów mediów regionalnych prasy, radia i internetu z Elbląga, Gdańska i Olsztyna. W latach 1991-2017 był autorem kilku tysięcy artykułów opublikowanych w prasie oraz wyemitowanych audycji radiowych i telewizyjnych. W sferze zarządzania odbył kompleksowe szkolenia Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów oraz Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego. Posiada umiejętności i praktykę zarządzania strategicznego przy pomocy Zrównoważonej Karty Wyników. U schyłku XX w. koordynował działania redakcji „Dziennika Bałtyckiego” w woj. elbląskim. Od 2001 do 2006 r. zarządzał redakcjami „Dziennika Elbląskiego” i bezpłatnego tygodnika „Nasz Elbląg”, a w latach 2006-2008 był redaktorem naczelnym „Gazety Olsztyńskiej”. 

W latach 2010-2015 kierował sferą edukacji i promocji w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Wykładał też przedmioty związane z dziennikarstwem i komunikacją społeczną, wcześniej w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, od 2013 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. W ostatnich latach wydano sześć jego książek o historii lokalnej, w tym serię o postaciach i zdarzeniach wojennych – „Elbląg czasów wojny”, „Elbląskie okruchy XX wieku” i „Walki o Elbląg. Styczeń-luty 1945”. 

Stworzył autorski pakiet zajęć muzealnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych pt. „Elbląg XX wieku”, który prezentowano wśród najbardziej innowacyjnych działań edukacyjnych w polskich muzeach. Uczestnicząc w realizacji polsko-rosyjskiego projektu „Muzea ponad granicami”, w latach 2012-2014 współtworzył scenariusze do muzealnej wystawy narracyjnej „Meandry historii” oraz filmu holograficznego „Historie ponad granicami”, organizował i prowadził konferencje naukowe i projektowe. Był też współautorem wystawy prezentującej stan wojenny w województwie elbląskim oraz wystawy plenerowej „Historia Elbląga”; koordynował działania informacyjno-promocyjne przy kilkunastu innych wystawach muzealnych. 

Przez kilka lat prowadził fotoblog, a także zrealizował dwa cykle audycji telewizyjnych o medialnych i propagandowych aspektach II wojny światowej. Jego filmy dokumentalne były finalistami ogólnopolskich konkursów: „To nas dotyczy” Krajowej Izby Komunikacji Elektronicznej w 2012 r. oraz „Audycja Historyczna Roku” Instytutu Pamięci Narodowej w 2014 r. Przez kilka sezonów letnich organizował w Elblągu cykle zajęć edukacyjnych i animacji historycznych dla mieszkańców oraz turystów. Wspierał naukową i organizacyjną stronę obchodów jubileuszu 777-lecia Elbląga. 

W ostatnich dwóch latach uczestniczył w wielu działaniach naukowych i popularyzatorskich, m.in. w projekcie „Żuławy w 1945 roku”, Forum Otwartego Regionalizmu w Olsztynie czy Polsko-Niemieckim Seminarium Naukowym „Ziemie Odzyskane – na nowo” w Poznaniu, opublikował kilkanaście artykułów naukowych, drugie tyle popularnych oraz prawie sto recenzji książek historycznych, a także przygotował do druku kolejną swoją książkę o wojnie. Wprowadzał w tematykę filmów historycznych w Centrum Spotkań Europejskich Światowid, wspomagał prace popularyzatorskie i wystawowe Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego „Denar” oraz działania edukacji historycznej 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, pracował nad projektami pamięci wojennej z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim, prowadził spotkania „Przystanku Historia” Instytutu Pamięci Narodowej oraz zajęcia o przeszłości dla różnorodnych grup wiekowych, od przedszkolaków po słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, a także dla osób niepełnosprawnych. 

Jest członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Był delegatem na I Kongres Muzealników Polskich. Uczestniczył w pracach nad strategiami rozwojowymi samorządów w dziedzinach kultury i turystyki, projektami tworzenia szlaków kulturowych oraz monetyzacji turystyki historycznej w regionie południowego Bałtyku.

Telefon
+48 58 323-75-20
E-mail
sekretariat@muzeum1939.pl
Funkcja
Zastępca Dyrektora ds. edukacji i zbiorów